Vagt og arbejdstid

Din arbejdstid er reguleret i Arbejdstidsaftalen og Hviletidsaftalen, hvis du er ansat i regionerne.

I Arbejdstidsaftalen finder du reglerne om:

  • Arbejdstilrettelæggelse
  • Planlægning af arbejdstiden
  • Arbejde på særlige tidspunkter samt over- og merarbejde
  • Ændringerne af skemaet og honorering
  • Rådighedsvagt og tilkald

Hvis du ikke kan finde svar på dine spørgsmål i teksten her på hjemmesiden, kan du evt. læse den kommenterede arbejdstidsaftale

Den behandler arbejdstidsspørgsmålene meget detaljeret og giver svar på de fleste spørgsmål.

Lokale arbejdstidsaftaler
Du skal være opmærksom på, at arbejdstidsaftalens regler kan være fraveget eller suppleret ved en lokalaftale, der er indgået med din arbejdsgiver og tillidsrepræsentant. Kontakt din tillidsrepræsentant og hør om jeres lokale aftaler.
Mødeplan
Du skal kende din mødeplan mindst 4 uger forud for tjenesten. Din arbejdsgiver kan i visse situationer ændre mødeplanen – dvs. omlægge tjenesten. Det kræver, at der er tale om ganske særlige tilfælde og at din arbejdsgiver har drøftet det med dig, og orienterer dig i arbejdstiden med et varsel på mindst 1 døgn. Sker drøftelsen senere end et døgn før skal du have et varslingstillæg. Orienterer din arbejdsgiver dig i din fritid, er det ikke omlagt tjeneste, men et tilkald. Læs om tilkald nedenfor.
Fridøgn
Du har ret til en ugentlig lang fridøgnsperiode af 55-64 timers varighed eller to korte fridøgnsperioder på min. 35 timer.

Du skal have et fridøgn efter 6 døgns arbejde, hvis tillidsrepræsentanten ikke har indgået en lokalaftale om, at fridøgnet kan udskydes. Du kan dog indgå en individuel aftale med din leder om at fridøgnet afvikles efter 7 dages arbejde.

Hvis der planlægges med korte fridøgn, skal det andet korte fridøgn gives indenfor rimelig tid efter det første – hvilket efter Jordemoderforeningens opfattelse vil sige inden for en 2 ugers periode.
Hviletid
Du skal have minimum 11 timers hvile mellem to døgns arbejde med mindre I har indgået lokal aftale om at nedsætte hviletiden. Kontakt din tillidsrepræsentant og hør om aftalen hos jer. Husk af spørge til hvor ofte hviletiden må nedsættes fra de 11 timer.
Afspadsering
Afspadsering, der ikke fremgår af mødeplanen, skal varsles af arbejdsgiver i arbejdstiden min. 4 døgn forud.
Din arbejdsgiver kan inddrage planlagt afspadsering med et varsel på min. 4 døgn. Du vil få den aflyste vagt honoreret som overarbejde, hvis arbejdsgiver ikke overholder varslet.
Overarbejde og merarbejde
Det er overarbejde, hvis arbejdet ligger i forlængelse af en vagt. Overarbejde skal varsles i arbejdstiden senest dagen før, ellers skal du have et varslingstillæg.

Din arbejdsgiver må ikke planlægge med overarbejde eller merarbejde.
Du er forpligtet til at udføre pålagt overarbejde og merarbejde i rimeligt omfang.
Der skal være særlige grunde til, at den planlagte arbejdstid ændres. Det skal altså være en akut situation.
Du kan risikere at blive opsagt eller bortvist, hvis du nægter at arbejde over, og du ikke har en acceptabel grund. Så er du og din leder uenig i, at der er tale om overarbejde/merarbejde bør du udføre arbejdet, men efterfølgende kontakte din tillidsrepræsentant.

Deltidsansatte bliver honoreret med betaling eller afspadsering 1:1 for arbejde udover deres normale ugentlige arbejdstid i normperioden. Som deltidsansat får du først overarbejdshonorering, hvis du arbejder mere end det en fuldtidsansat skal arbejde. Hvis den daglige arbejdstid planlægges ens for deltids- og fuldtidsansatte, er arbejde ud over den planlagte daglige arbejdstid også overarbejde for deltidsansatte. Overarbejde honoreres med 1:1,5 med mindre bedre honorering måtte være aftalt lokalt.

Lederes arbejdstid 
Er du leder og ansat på den regionale overenskomst for ledere aftale, har du ingen højeste tjenestetid og din aflønning er således også altid på fuld tid. Du er ikke omfattet af arbejdstidsaftalen for basispersonale, men derimod merarbejdsaftalen for tjenestemænd. Det fremgår af overenskomstens § 17.
Tilkald
Det er et tilkald, hvis din arbejdsgiver ringer til dig i din fritid og kalder dig på arbejde.
Hvis du er fuldtidsansat, honoreres et tilkald på et fridøgn, søgnehelligdage eller fridage af min. 24 timers varighed for med min. 6 timers overarbejdsbetaling. Andre tilkald honoreres med min. 3 timers overarbejdsbetaling.

Hvis du er deltidsansat, honoreres et tilkald på et fridøgn og søgnehelligdage med min. 6 timers overarbejdsbetaling.

Andre tilkald honoreres med min. 3 timers overarbejdsbetaling. Ved tilkald på et fridøgn skal der også ydes den faste krone-godtgørelse for mistet fridøgn. Er der tale om, at et langt fridøgn inddrages, så der efter indgrebet ikke længere resterer en frihedsperiode svarende til mindst et kort fridøgn, skal du have to gange honorering for tilkaldet (minimum 6 timers overarbejdshonorering) og to gange godtgørelse for mistet fridøgn.
Ekstra rådighedsvagt
En ekstra rådighedsvagt er en rådighedsvagt, der ikke er planlagt, og den skal honoreres som overarbejde.

Har jeg pligt til at tage en ekstra rådighedsvagt? En ekstra rådighedsvagt betragtes som overarbejde og som medarbejder har man pligt til at udføre pålagt overarbejde, hvis man ikke kan komme med en specifik personlig årsag til at nægte det. Læs derfor mere under ”Overarbejde”.
Senior
Som ansat i regional eller kommunal regi, har du som 60 årig mulighed for at indgå en senioraftale. Mulighederne herfor er beskrevet i Rammeaftale om seniorpolitik

Kontakt din tillidsrepræsentant, hvis du har spørgsmål til dine vagter og arbejdstider