Adoption

Der er forskellige regler for fravær ved adoption afhængig af, om barnet skal afhentes i udlandet eller i Danmark.

Afhentning i udlandet 

Hvis du opholder dig i udlandet for at modtage et barn, har du ret til fravær med sædvanlig løn i indtil 4 uger før modtagelsen. Fraværet med løn kan forlænges i op til 4 uger, såfremt forlængelsen af opholdet ikke skyldes dig.

Retten til fravær med løn gælder fra det tidspunkt, hvor den adoptionsformidlende organisation har givet meddelelse om, at udrejse skal foretages for at hente barnet.

Barnet anses for modtaget, når de formelle betingelser for at rejse hjem med barnet er opfyldt, dvs. det tidspunkt, hvor du kan rejse ud af landet med barnet.

Dokumentation for krav vedrørende tidspunkt og varighed af ophold skal foreligge og gives til arbejdsgiveren.

Din arbejdsgiver skal underrettes hurtigst muligt om tidspunktet for afrejsen samt om forventet hjemkomst.

Afhentning i Danmark 

Hvis du skal modtage et adoptivbarn i Danmark, har du ret til fravær i op til 1 uge før modtagelsen – hvis barnet ikke allerede har ophold hos dig. Du skal opholde dig sammen med barnet i perioden (udslusningsperioden).

Den dag, hvor barnet bringes til dit hjem, medregnes i perioden for modtagelsen.

Retten til fravær med løn kan forlænges i op til 1 uge, hvis opholdet bliver længere end 1 uge af årsager, der ikke kan tilregnes dig.

Din arbejdsgiver skal underrettes snarest muligt om tidspunktet for fraværet og længden heraf.

Orlov – fravær med løn i indtil 14 uger 

Du har ret til fravær med sædvanlig løn i indtil 14 uger efter modtagelsen af barnet, når de adoptionsundersøgende myndigheder bestemmer, at du i en periode skal være i hjemmet.

Fraværet med sædvanlig løn kan kun holdes af en af adoptantforældrene ad gangen i indtil 14 uger fra modtagelsen af barnet – bortset fra 2 sammenhængende uger, der placeret indenfor de første 14 uger efter modtagelsen. Disse 2 uger, kan efter aftale med arbejdsgiveren afholdes som ikke-sammenhængende perioder, hvis forældrene ønsker det.

Perioden kan ikke udskydes – bortset fra de tilfælde, hvor barnet indlægges på hospital.

Orlov – fravær efter 14. uge 

Du har ret til fravær fra arbejdet i op til 32 uger efter den 14. uge.

I perioden har kvindelige adoptanter ret til fravær med sædvanlig løn i 6 uger. Mandlige adoptanter har ret til 7 ugers sædvanlig løn. Der er herudover ret til yderligere 6 ugers fravær med sædvanlig løn – som kan deles, hvis begge adoptanter er omfattet af barselsaftalen.

Adoptivforældre har i øvrigt samme mulighed for fleksibilitet i forhold til udskydelse og forlængelse af orloven som biologiske forældre.

Orlov – fravær efter 14. uge 

Din arbejdsgiver skal underrettes om tidspunktet for barnets forventede modtagelse. Dette skal så vidt muligt ske med et varsel på 3 måneder.