Omsorgsdage

Omsorgsdage

Som biologisk forældre, registeret medmoder, adoptivforældre, plejeforældre eller indehaver af forældremyndigheden har du ret til 2 omsorgsdage med løn pr. kalenderår pr. barn. Retten gælder til og med det kalenderår, hvor barnet fylder 7. år. Såfremt din mand er ansat i det offentlige (region, kommune, stat), har også han ret til 2 omsorgsdage pr. barn.

Omsorgsdagene kan afholdes som hele eller halve dage.

På det regionale og kommunale område har man tilkendegivet, at man på arbejdspladsen skal drøfte – eller aftale – hvordan omsorgsdagene skal afvikles. Spørg derfor din tillidsrepræsentant, om der er indgået en aftale på din arbejdsplads. Hvis ikke der er enighed på din arbejdsplads om afviklingen af omsorgdagene, kan arbejdsgiveren fastsætte, hvordan de skal afvikles inden for de aftalte rammer.

På statens område har man ikke en tilsvarende tilkendegivelse.

For alle områderne gælder det, at omsorgsdage ikke kan opspares, hvorfor ikke-afholdte omsorgsdage bortfalder ved kalenderårets udløb. Omsorgsdage fra det kalenderår, hvor barnet er født, kan dog overføres til det følgende kalenderår. På samme måde overføres omsorgsdage, som man er forhindret i at holde, fordi man holder barselsorlov i et helt kalenderår, til det følgende år. Også omsorgsdage, som ikke kan afholdes, fordi man er på barsel med et andet barn, overføres i den situation.

Man skal varsle afholdelse af omsorgsdagen så tidligt som muligt.

Bliver man syg før begyndelse af en varslet omsorgsdag, udskydes afholdelsen til senere. Sygdom under omsorgsfraværet medfører derimod ikke udskydelse.