Behandlinger og undersøgelser

Behandling for barnløshed

Regionale og kommunale ansatte har efter Aftale om fravær af familiemæssige årsager ret til fravær fra arbejdet med løn, hvis behovet for undersøgelser og behandlinger for barnløshed beror på et sygeligt forhold, uanset om det er hos dig eller din mand, det sygelige forhold er. Det er en lægelig vurdering, om der er tale om et sygeligt forhold. Det er en forudsætning for ret til fravær med løn, at det er dig, der undersøges og behandles – du har derfor ikke krav på fravær med løn, når det er din mand, der skal undersøges/behandles. Som statsansat er man omfattet af Barselsvejledningens identiske regler.

Når du har ret til frihed med løn, skal du ikke bytte din vagt til en anden dag eller tage en aftenvagt i stedet for en dagvagt den dag, du skal undersøges eller behandles.

Når en fertilitetsbehandling er igangsat, er du særligt beskyttet mod afskedigelse efter Ligebehandlingsloven. Den særlige beskyttelse efter Ligebehandlingsloven gælder begge forældre – uanset hvem af disse, der er årsagen til barnløsheden. Beskyttelsen indtræder imidlertid først efter, at den egentlige behandling er sat i gang, og gælder der derfor ikke under udredningsfasen.

Vælger arbejdsgiveren alligevel at afskedige dig i behandlingsperioden, gælder reglerne om delt bevisbyrde. Det betyder, at du skal påvise faktiske forhold (fx en tidsmæssig nær sammenhæng mellem arbejdsgiverens kendskab til behandlingen og afskedigelsen), der giver en formodning for, at fertilitetsbehandlingen har været årsag til afskedigelsen. Bevisbyrde for, at afskedigelsen beror på andre forhold, påhviler herefter arbejdsgiveren.

Under fertilitetsbehandlingsforløbet er det efter visse nærmere betingelser muligt for din arbejdsgiver at få refusion efter dagpengelovens § 56.

Graviditetsundersøgelser

Du har ret til at få fri med løn, når du skal til forebyggende graviditetsundersøgelser i din arbejdstid, medmindre dit fravær er uforeneligt med forholdene på arbejdspladsen. Hvornår en sådan situation foreligger, beror på en konkret vurdering, men der skal være tale om særlige forhold, der gør at netop du ikke kan holde fri.