Tvillinger

Fra 1. maj 2024 har tvillingeforældre ret til 26 ugers ekstra orlov

1. maj 2024 får forældre til tvillinger født 1. maj 24′ eller senere hver 13 ugers ekstra orlov med barselsdagpenge. Den udvidede ret til fravær og barselsdagpenge, gælder også forældre, der får 3 eller flere børn ved samme fødsel. Retten til de ekstra 26 uger gælder både lønmodtagere, selvstændige og ledige. Hver forældre – der er ansat på det offentlige område – har ligeledes ret til løn i de ekstra 13 ugers orlov.

Formålet med den ekstra orlov er at sikre, at forældrene kan være på orlov samtidig, når børnene er små. Derfor er det en betingelse, at orloven afholdes inden børnene fylder 1 år. Der er ikke mulighed for at udskyde orloven på grund af barselshindringer, hvorfor ikke afholdt ekstra orlov bortfalder, når børnene fylder 1 år.

De 13 uger er øremærket til hver forældre og kan altså ikke overdrages – dog kan der overdrages til en social forælder.

Overdragelse af overloven til en social forældre 

Forældrene kan overdrage 13 ugers ekstra orlov til en social forælder. En “social forælder” er defineret i barselslovens § 23a, stk. 3 og kan sammenfattet beskrives som en person, som har en forældrelignende relation til et barn, uden retligt at være forælder til barnet, f.eks. en partner til et barns forælder. 

Betingelsen for overdragelse af orloven er, at orloven afholdes inden børnene fylder 1 år.  

Der kan maksimalt overdrages 13 ugers ekstra orlov til den samme sociale forælder. Forældrene kan således ikke overføre samtlige af de 26 ugers ekstra orlov til samme sociale forælder. 

I tilfælde af død 

I det triste tilfælde, at et af tvillingebørnene er dødfødt, så vil begge forældre have ret til 26 ugers sorgorlov i forbindelse med det ene barns død efter gældende regler. Forældrene får i denne situation ikke 13 ugers ekstra orlov, da der ikke er to levendefødte børn ved samme fødsel. 
 
Såfremt, et af børnene dør på et tidspunkt efter fødslen beholder de retlige forældre de ekstra 13 ugers orlov uanset, at begge forældre i den situation også vil have ret til 26 ugers sorgorlov i forbindelse med det ene barns død. 

Soloforældre 

Soloforældre får ligeledes 13 ugers ekstra orlov og barselsdagpenge og har herudover mulighed for at søge om yderligere 13 ugers orlov og barselsdagpenge til brug for et konkret angivet nærtstående familiemedlem eller en social forælder. 

Adoptanter er også omfattet 

Den ekstra orlov, barselsdagpenge og ret til løn gælder også for adoptanter, som adopterer to eller flere børn. Det er dog en betingelse, at børnene er født ved samme fødsel. Der gælder særligt for adoptanter, at børnene på tidspunktets modtagelse skal være under 1 år gamle, og det er et krav, at den ekstra orlov afholdes inden 1 år efter modtagelsen af børnene. 

Tvillinger født i april 2024

Skulle en kollega have fået tvillinger i april 2024, – altså efter indgåelse af overenskomst, men før tiltrædelse af ny lov om ekstra dagpenge til tvillingeforældre har Forhandlingsfællesskabet meddelt at der er ret til de ekstra uger med fravær med forskelsløn (løn fratrukket de manglende dagpenge) for forældre med tvillinger der blev født i april 2024. Der blev i den forbindelse henvist til bl.a. den kommunale aftale om fravær af familiemæssige årsager § 2, stk. 4, som siger:

”Stk. 4. Retten til fuld løn efter fødslen er betinget af, at arbejdsgiveren kan få udbetalt de fulde dagpenge, som den ansatte vil have ret til efter barselsloven.

Bemærkning til stk. 4: Bestemmelsen indebærer, at der udbetales fuld løn under orlov, hvis arbejdsgiveren vil kunne modtage fuld dagpengerefusion. Såfremt arbejdsgiveren ikke vil kunne modtage fuld dagpengerefusion, men alene nedsat (fx ved forlængelse af fravær efter § 10, stk. 2, og § 20, stk. 2) eller ingen dagpengerefusion vil der kunne udbetales nedsat løn. Lønnen (incl. pension mv.) reduceres i så fald med en kr. til kr. nedsættelse, der svarer til de fulde eller nedsatte dagpenge.”

For kommunalt og regionalt ansatte som er omfattet af Forhandlingsfællesskabets barselsaftaler, følger vi derfor Forhandlingsfællesskabets vurdering af, at der vil være ret til ekstra fravær med nedsat løn til forældre med tvillinger der blev født i april 2024.