Børn og sygdom

Regioner og kommuner 

Barselsaftalen på det regionale og kommunale område indeholder også regler om

  • Ulykke og akut sygdom
  • Ret til frihed med løn ved børns hospitalsindlæggelse
  • Pasning af alvorligt syge børn under 18 år
  • Pasning af børn med nedsat funktionsevne
  • Pasning af døende i hjemmet

Nedenfor er kort skitseret hovedreglerne – se bemærkningerne til bestemmelserne i de enkelte paragraffer i gældende aftale.

Ulykke og akut sygdom – § 31 
Man har ret til tjenestefrihed af kortere varighed, når tvingende årsager som sygdom eller ulykke i familien gør det påtrængende nødvendigt, at man er til stede øjeblikkeligt.

Nærmere retningslinjer herom kan fremgå af jeres personalepolitik. Efter Sundhedskartellets opfattelse er det almindelig praksis, at tjenestefriheden til månedslønnede gives med sædvanlig løn.
Ret til frihed med løn ved børns hospitalsindlæggelse – § 32 
Som forældre til børn under 14 år, har man ret til tjenestefrihed med sædvanlig løn i op til 10 arbejdsdage i alt pr. barn indenfor 12 på hinanden følgende måneder ved barnets hospitalsindlæggelse, herunder hvis barnet under indlæggelsen opholder sig i hjemmet.

Der er visse betingelser for tjenestefriheden, se nærmere § 32, stk. 2 i den kommenterede aftale. 
Pasning af alvorligt syge børn under 18 år – § 33 
Forældre til alvorligt syge børn under 18 år har ret til hel eller delvis tjenestefrihed med sædvanlig løn, hvis ellers betingelserne for at få dagpenge efter § 26 i barselsloven er opfyldt.

Du skal ansøge herom hos Udbetaling Danmark (www.borger.dk).

Din arbejdsgiver kan begrænse retten til tjenestefrihed til 1 måned pr. år pr. barn. Se Barselsloven

Din arbejdsgiver er berettiget til at modtage dagpengerefusion, når der udbetales løn.
Pasning af børn med nedsat funktionsevne m.v. – § 34
Du har ret til tjenestefrihed svarende til det antal arbejdstimer, som din bopælskommune yder dig tabt arbejdsfortjeneste for, når du i hjemmet forsørger et barn under 18 år, der har betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse, hvis du i henhold til § 42 i lov om social service er berettiget til tabt arbejdsfortjeneste. Se Serviceloven ( Lov om social service)

Du skal søge om tabt arbejdsfortjeneste hos Udbetaling Danmark (www.borger.dk).

Din arbejdsgiver kan begrænse retten til tjenestefrihed til 1 år pr. barn.
Pasning af døende i hjemmet – § 35 
Du kan få bevilget plejevederlag, hvis du passer en nærtstående, der ønsker at dø i eget hjem, jf. Lov om social service § 119Du skal søge om plejevederlag hos Udbetaling Danmark (www.borger.dk).

Hvis der bevilges plejevederlag, har du ret til hel eller delvis tjenestefrihed med sædvanlig løn. Din arbejdsgiver får så udbetalt det beløb, som du ellers ville være berettiget til i plejevederlag.

Hvis du benytter retten til fravær, skal du give din arbejdsgiver besked om, hvornår du forventer at begynde din plejeorlov og den forventede varighed af den. Dette skal du gøre senest samtidig med din indgivelse af ansøgning om plejevederlag til din kommune.

Du skal senest 2 dage efter din nærtståendes død underrette din arbejdsgiver om, hvornår du genoptager arbejdet. Du har pligt til at genoptage arbejdet 14 dage efter den nærtståendes død – medmindre andet aftales med din arbejdsgiver.

Din arbejdsgiver skal også underrettes hurtigst muligt, såfremt plejeforholdet afbrydes. Du har pligt til at genoptage arbejdet senest 14 dage efter plejeforholdets afbrydelse – medmindre andet aftales med din arbejdsgiver.

Barns 1. og 2. sygedag

Reglerne om fravær i forbindelse med pasning af sygt barn findes for de regionalansatte i overenskomstens § 18 og for de kommunalt ansatte i § 12. Begge overenskomster giver forælderen ret til hele eller delvis tjenestefrihed med løn på 1. og 2. sygedag, når barnet er under 18 år, har ophold hos den ansatte, fraværet er nødvendigt af hensyn til barnet og det er foreneligt med forholdene på arbejdspladsen. Der udbetales løn under fraværet men ikke arbejdsbestemte og arbejdstidsbestemte tillæg.

Staten 

På statens område fremgår de samme rettigheder af forældet indsæt i stedet: Cirkulære om Tjenestefrihed af familiemæssige årsager

I samme cirkulære finder du også reglerne om barns 1. og 2. sygedag. På det regionale og kommunale område findes disse regler i de respektive overenskomster.

Ulønnet omsorgsorlov

Lønmodtagere har ret til fem dages omsorgsorlov uden løn årligt jf. Lov om lønmodtagernes ret til fravær fra arbejde af særlige familiemæssige årsager § 1a.
Læs om kriterierne for at få ulønnet omsorgsorlov