Refusion af transportudgift

Retningslinjer for fribefordring i forbindelse med centrale møder og aktiviteter i Jordemoderforeningen

Jordemoderforeningens love § 27, stk. 6 fastslår at

  • Kongresdelegerede, hovedbestyrelsesmedlemmer, udvalgsmedlemmer og kredsbestyrelsesmedlemmer har ret til fribefordring efter de til enhver tid af hovedbestyrelsen fastsatte retningslinjer.

Hovedbestyrelsen har i den forbindelse fastlagt følgende:

Der ydes som hovedregel dækning af rejseudgifter svarende til billigste offentlige transportmiddel (standardklasse).

Dokumentation for afholdte rejseudgifter skal foreligge i form af billetter og originale bilag.

Det kan i konkrete tilfælde godkendes efter forudgående aftale, at der rejses med indenrigsfly til og fra møder og arrangementer, når det kun er muligt at nå rettidigt frem, hvis der rejses med fly.

Der kan også indgås forudgående konkret aftale om overnatning i forbindelse med arrangementet, hvis det er forudsætning for at kunne nå rettidigt frem til arrangementet eller dette slutter så sent, at det ikke er muligt at nå hjem samme dag med offentlige transportmidler.

Der kan køres i egen bil til og fra møder/arrangementer, når et af følgende forhold gør sig gældende:

  • Hvis det ikke er muligt at nå rettidigt frem med offentlige transportmidler (tog, bus og taxa)
  • Hvis flere rejser sammen og dermed opnår en besparelse for Jordemoderforeningen

Der ydes kørselsgodtgørelse efter statens takster (laveste sats).

I forbindelse med kørsel i egen bil ydes også dækning for eventuel broafgift og nødvendige parkeringsafgifter.

Regelsættet gælder for alle centrale møder og aktiviteter i Jordemoderforeningen.

For Hovedbestyrelsens møder og arrangementer gælder et særskilt regelsæt.

Kredsene kan vælge at følge regelsættes bestemmelser eller kan vedtage egne regler, der skal være forenelige med skattelovgivningens bestemmelser.

Dette er vedtaget af HB d. 22-08-05

Udbetaling af refusion

Sekretariatet er ved at omlægge økonomisystemet og dermed digitalisere bogholderiet. Mens dette arbejde står på, foregår refusionen således:

  • Bilag skal scannes ind i pdf-format (ikke foto!). Du kan fx benytte den gratis app Adobe Scan for at scanne fysiske bilag til pdf.
  • Bilag sendes til: bogholderi@jordemoderforeningen.dk
  • Frister for bilag til udbetaling ved månedens udgang er den 15. i måneden.
  • Disse frister gælder særligt for kørselsrefusion / kilometerpenge samt honorarer / mødegodtgørelse, der skal indberettes til Skat. Disse udbetales ved månedens udgang som løn. Øvrige udlæg kan (ved behov) refunderes mellem to lønperioder.

Hvis der er tale om små beløb, som skal indberettes til Skat, må du meget gerne samle sammen frem for at sende løbende, da samlede anmodninger både sparer sekretariatet for tid og penge.