Valg af TR

Valgbarhedskrav til TR

 • Du skal være aktivt medlem af Jordemoderforeningen

 • Du skal have 6 måneders anciennitet der, hvor du stiller op til valg.
  (9 mrd. i staten)
  • Du kan godt stille op før 6 (hhv. 9) måneders ansættelse på en given afdeling, hvis du har haft ansættelse og dermed anciennitet fra et andet sted i regionen eller kommunen.
 • Der skal være mindst 5 jordemødre-kolleger på din afdeling.
  • Hvis der ikke er 5 jordemødre, kan I indgå et valgforbund med én eller flere kolleger fra andre AC-organisationer.
 • Du må ikke være ansat i en ledende stilling.
 • Du vælges som TR i en periode på 3 år og genvalg kan selvfølgelig finde sted.
 • Spørg i Jordemoderforeningen, hvis du vil vide, hvor lang tid, der resterer af perioden.

Hvordan holdes valg af TR?

TR aftalen (MED håndbogen kapitel 3) indeholder ikke regler om, hvordan de ansatte vælger TR. Men valget skal holdes, så alle stemmeberettede har mulighed for indflydelse på valget og alle opstillingsberettede skal have mulighed for at stille op som TR.

Opslag/mail om TR valget skal sættes op/sendes i så god tid, at alle kolleger, der er berettigede til at stemme, har mulighed for at se opslaget/mailen og afgive deres stemme.

Vær opmærksom på:

 • At medlemmer der fx har barselsorlov også er stemmeberettigede
 • At ikke organiserede jordemødre har stemmeret. De kan ikke stille op som TR, men de har stemmeret.

I tilfælde af at TR posten er ubesat i en periode, indtræder TR suppleanten for den resterende del af valgperioden og tager initiativ til, at der vælges en ny TR suppleant. Suppleanter vælges også for 3 år ad gangen.

Fredsvalg

Hvis der kun er én kandidat til hver af posterne som TR og TR-suppleant, så send en mail rundt til alle stemmeberettigede med hensyn til at få afklaret, om der er flere kandidater til posterne.

Sæt også gerne mailen op i personalerummet eller lignende. Så har alle mulighed for at se, at der er valg.
HUSK: Kontakt eventuelle kolleger på barsel eller andet fravær per telefon og gør opmærksom på mailen om valget.

Af mailen skal fremgå:

 • Navn på kandidaten til TR og på kandidaten til TR-suppleant
 • Kontaktinfo på kandidater, så stemmeberettede kan få afklaret spørgsmål forud for valget.
 • Frist for at opstille yderligere kandidater til posterne.
 • Oplysning om at de to navngivne personer betragtes som valgt, hvis der ikke opstilles flere kandidater inden for fristen.

Hvis der ikke melder sig andre kandidater, skal valgets resultat meddeles Jette Poder i Jordemoderforeningens sekretariat på: jpo@jordemoderforeningen.dk

Eksempler på, hvordan valget kan afvikles, når der er flere kandidater

Er der flere kandidater til posterne som TR og TR suppleant, kan valget ske på flere måder.

Den fungerende TR (eller initiativtager til valget) skal i god tid forud for valget sende mail til stemmeberettede og meddele, at der skal foregå valghandling på en given dato.

Af mailen skal fremgå, hvem der stiller op (navn og kontaktinfo) samt oplysning om, at andre valgbare kan stille op.

Valghandlingen kan have forskellige former:

Stemmeurne

 • Stil en stemmeurne et sted, hvor alle kolleger kommer forbi. På stemmeurnen kan tidsfrist og kandidater fremgå.
 • Stemmerne tælles op af uvildige / valgte stemmetællere.
 • Valgets resultat meldes ud til alle stemmeberettigede på mail og/eller opslag i vagtrum eller lign.

Valgmøde med de stemmeberettigede

 • Fungerende TR (eventuelt FTR) indkalder alle stemmeberettede til et valgmøde med tilmelding, så det sikres, at valget bliver repræsentativt. Med det menes, at der bør være et flertal af de stemmeberettede til stede på valgmødet
 • Kandidaterne præsenterer deres valgoplæg og svarer på spørgsmål fra de stemmeberettigede
 • To stemmetællere vælges blandt de stemmeberettede
 • Valget gennemføres af TR/TR suppleant for en periode af 3 år ud fra de opstillede kandidater via håndsoprækning eller stemmeseddel.
 • Stemmerne tælles op af de valgte stemmetællere
 • Valgresultatet bekendtgøres på mødet og senere via en mail til alle stemmeberettigede – så de, der ikke deltager på valgmødet, også får besked

Valg via mail

Kan et fysisk møde ikke lade sig gøre, kan et valg via mail være en god ide.

Af mailen bør følgende fremgå

 • Navn og kontaktinfo på kandidaterne
 • Information om, at andre valgbare kan stille op
 • Frist for 1) at stille op til valget og 2) frist for at afgive stemme (gerne en frist på 3-4 uger af hensyn til drøftelser og udmelding af eventuelt supplerende kandidater)

Efter fristen for at stille op, skal kollegerne have mail med endelig kandidatliste og reminder om tidsfrist for at stemme.

Se et eksempel på en opstilling af valgliste her.

Efter fristens udløb tælles stemmerne sammen og kollegerne informeres igen per mail.

Hvem skal vide, at du er valgt til TR?

Du skal orientere din leder om TR valget. – Her kan I også få første uformelle snak om jeres kommende samarbejde.

Når du er valgt som TR/FTR/suppleant, skal du også anmelde dette til Jordemoderforeningen. Det er først, når Jordemoderforeningen anmelder dig overfor regionen, at du formelt er TR. Hos Jordemoderforeningen er det Jette Poder, der står for at anmelde TR’er. Jette skal have information om valget af dig på jpo@jordemoderforeningen.dk

Din arbejdsgiver har dog 3 uger til at gøre eventuel indsigelse mod dit valg til TR eller TR suppleant. Hun/han kan gøre indsigelse, hvis du fx ikke opfylder et af de ovennævnte krav eller hvis, dit valgområde ikke er oprettet.

Nyvalgt TR

Som nyvalgt på posten kan der være mange spørgsmål, der melder sig. Her vil sekretariatet selvfølgelig altid hjælpe dig.

Når du er registreret som ny TR, får du adgang til et lukket site her på hjemmesiden og du får tilsendt materialer, der kan hjælpe dig i den første tid. Du er som TR altid velkommen til at ringe og tale med en konsulent i Jordemoderforeningens sekretariat. Her har hver region tilknyttet en særlig konsulent, der kender de udfordringer, du står over for.

Når du er anmeldt som TR kan du begynde på Jordemoderforeningens TR-uddannelse.