TR’s roller og opgaver

TR’s roller

TR er Jordemoderforeningens repræsentant på afdelingen. Og er samtidig bindeled mellem kolleger og ledelsen. Derudover er TR omsorgsperson og vidensbank for medlemmer, hvis de for eksempel har behov for en bisidder eller hjælp til at forstå lønseddel eller konsekvens af ændringer i vagtplanen.

TRs roller udspringer af de opgaver, som TR skal håndtere. På TR-uddannelsens modul 1 gennemgår vi mere detaljeret, hvilke opgaver og roller, en TR varetager.

TR’s opgaver

Som TR er din hovedopgave at repræsentere Jordemoderforeningens medlemmer lokalt og varetage deres løn- og ansættelsesmæssige interesser. Dvs.

  • At forhandle løn og tillæg for nyansatte
  • At forhandle lønaftaler (forhåndsaftaler) og tillæg ved de årlige lønforhandlinger
  • At være med til at løse personsager og være medlemmernes bisidder, både når der er samarbejdsproblemer, og hvis advarsel eller afsked kommer på tale
  • At holde øje med, at overenskomstens og arbejdstidsaftalens bestemmelser overholdes

Som tillidsrepræsentant har du forhandlingsretten. Det vil sige, at du har krav på, at ledelsen forhandler med dig om lokale problemer – også i personspørgsmål.

Du har ret til at få alle relevante informationer vedrørende forhandlinger om løn og tillæg, – både i forbindelse med personsager og ved årlige lokallønsforhandlinger.

Du har også krav på at blive holdt orienteret ved kommende afskedigelser af kolleger og at blive holdt orienteret om ansættelse af kolleger samt andre tiltag eller ændringer fra ledelsens side inden for din medarbejdergruppe.

Du har bemyndigelse fra Jordemoderforeningen til at forhandle og indgå aftaler på Jordemoderforeningens side.

Samtidig er TR ansvarlig for informationsformidling og kontakt mellem Jordemoderforeningen og arbejdspladsen. Læs derfor det nyhedsbrev, som Jordemoderforeningen sender til dig om TR.

Ikke mindst er det TRs pligt at gøre sit bedste for at fremme og vedligeholde rolige og gode arbejdsforhold. Ledelsen har i øvrigt samme forpligtelse.

Du bør endvidere deltage i kurser og møder, så du holder dig ajour som tillidsrepræsentant. Du har et særligt ansvar for at skabe interesse om faglige spørgsmål og sætte gang i og koordinere den faglige aktivitet på arbejdspladsen, for eksempel gennem medlemsmøder, klubmøder og fyraftensmøder.

Hvis du vil have hjælp til at holde et fyraftensmøde om lønsedler, så se mere her

Medindflydelsesudvalg (MED)

Du vil typisk være medlem af arbejdspladsens medindflydelsesudvalg (MED). Her er du med til at aftale generelle retningslinjer for arbejdspladsen. Det kan for eksempel være om kompetenceudvikling, medarbejderudviklingssamtaler eller ansættelse på særlige vilkår, når arbejdspladsen skal have formuleret en personalepolitik.

Som tillidsrepræsentant fungerer du som talsperson for de kolleger, som har valgt dig, og kan som sådan overfor ledelse komme med forslag, opfordringer og klager fra medarbejdere samt optage forhandlinger på baggrund heraf.

Derudover er det vigtigt at holde kontakt med andre tillidsrepræsentanter på arbejdspladsen og koordinere og samarbejde med dem.

Videoer, som TR kan lære af

Advarsler: