Ansatte i lægepraksis / speciallægepraksis

Jordemoderforeningen har pt. ikke overenskomst med de Praktiserende Lægers Arbejdsgiverforeningen (PLA), men arbejder på at få det. Vi rådgiver og vejleder dig om, hvordan du bør ansættes og aflønnes på kontrakt i lægepraksis. Dette med udgangspunkt i de samme vilkår som sammenlignelige faggrupper ansat i lægepraksis. 

I manglen på overenskomst for jordemødre i læge- og speciallægepraksis er det helt centralt, at du får de vilkår, der regulerer din ansættelse, ind i din ansættelseskontrakt fra starten. Derfor har vi nedenfor oplistet følgende vejledende anbefaling af løn og ansættelsesvilkår til dig. Inden du skriver en kontrakt under tilbydes du dog altid en kontraktsgennemgang af Jordemoderforeningens jurister, du finder kontaktoplysninger her på siden. 

Inden ansættelsen i lægepraksis

Overvejer du at søge job i lægepraksis, skal du til samtale, eller har du fået tilbudt ansættelse i læge- eller speciallægepraksis, så anbefaler vi, at du kontakter Jordemoderforeningens sekretariat. Du kan få hjælp til forberedelse af jobsamtalen, fremsættelse af lønkrav, kontraktsgennemgang inden underskrivning og anden råd og vejledning. 

Efter ansættelsen i lægepraksis 

Jordemødre i lægepraksis har ingen tillidsrepræsentant, du er derfor altid velkommen til at kontakte Jordemoderforeningens sekretariat, hvis du har spørgsmål til din ansættelse – eller måske har brug for sparring og råd forud for en årlig lønforhandling. 

Har du brug for hjælp?

Har du brug for hjælp i forbindelse med ansættelse i lægepraksis kan du kontakte juridisk konsulent Pernille Thykier:

Vejledende anbefaling: 

 • Ansættelse som jordemoder:  
  Hvis du senere skal ansættes på det regionale område, har det betydning for optjeningen af lønancienniteten, at det tydeligt fremgår, at du er ansat som jordemoder. 
 • Anbefalet mindsteløn pr. 1. december 2023: 
  Jordemoderforeningen anbefaler at jordemoderen mindst skal have det samme i løn som en sygeplejerske på erfaringstrin 2, hvilket pr. 1. december 2023 er 41.780,53 kr. brutto pr. måned (Bruttoløn betyder, at lønnen indeholder medarbejderens eget pensionsbidrag).  
 • Ugentlig arbejdstid:
  For fuldtidsansatte er den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid 37 timer. Arbejdstiden skal fordeles på ugens hverdage efter aftale med arbejdsgiveren. 
 • Ansættelse på deltid: 
  Ansættes man på deltid så skal man aflønnes med månedsløn i forhold til den nedsatte arbejdstid. 
 • Pension: 
  12 % arbejdsgiverbidrag og 6 % eget bidrag, som trækkes af den aftalte løn. Indbetalt til Pensionskassen for Sundhedsfaglige i PKA, 
 • Tillæg for funktion eller kvalifikation: 
  Der kan mellem jordemoderen og arbejdsgiveren aftales, at der gives højere løn end den anbefalede mindsteløn – evt. i form af tillæg for funktioner eller kvalifikationer. Tillæg skal lige som anden løn være pensionsgivende og reguleres med samme procentuelle stigning som lønnen. 
 • Årlig lønforhandling: 
  Adgang til en årlig lønforhandling med afsæt i bl.a. kvalifikationer og funktioner 
 • Lønregulering: 
  For at sikre kontinuerlig lønfremgang skal der aftaltes at lønreguleringerne minimum svarende til de generelle stigninger aftalt med Dansk Sygeplejeråd for konsultationssygeplejersker. 
 • Frokostpause: 
  Arbejdstiden inkluderer ½ times betalt daglig spisepause. 
 • Standard:
  Jordemoderforeningen har i denne kontrakt indsat alle de vilkår, der er overenskomstbestemt i Sygeplejerskernes overenskomst med de praktiserende læger. Vilkårene er indsat i en standardkontrakt for at belyse, hvor mange gode ansættelsesvilkår, man går glip af, når man ikke er overenskomstdækket i sin ansættelse. Det er ikke vores tanke, at kontrakten skal bruges ved ansættelse i denne form – den skal ses som en tydeliggørelse af, hvor mange vilkår man går glip af uden overenskomst.

Jordemoderforeningens anbefalede løn- og ansættelsesvilkår er fastsat på baggrund af en vurdering af de opgaver, som en jordemoder med mere end 2 års erfaring kan varetage på baggrund af erfaring og uddannelsesmæssige kompetencer, sammenholdt med lønniveauet for andre faggrupper i læge- og specialpraksis med samme uddannelsesniveau og erfaring. 

De praktiserende Lægers Arbejdsgiverforening har ikke ønsket at indgå overenskomst med Jordemoderforeningen. Du skal derfor være opmærksom på, at visse læger ikke ønsker at ansætte dig som jordemoder på individuel kontrakt, men som uuddannet lægesekretær/lægesekretær med anden uddannelse – dvs. på overenskomst mellem PLA og HK. Jordemoderforeningen kan ikke anbefale en sådan ansættelse.  

Jordemoderforeningen forsøger fortsat at indgå overenskomst med PLA, da jordemødre varetager jordemoderfaglige opgaver i lægepraksis; opgaver på et forbeholdt virksomhedsområde og da lægerne direkte efterspørger jordemødre. 

HK’s “Overenskomst for Lægesekretærer i lægepraksis” dækker derimod medarbejdere, der er”…beskæftiget med administrative funktioner og/eller yder klinisk bistand i lægepraksis“. Jordemoderopgaver er ikke klinisk bistand, men selvstændige jordemoderfaglige opgaver og falder således tydeligt udenfor HK’s overenskomstområde. 

Derudover varetager jordemødre med deres sundhedsfaglig uddannelse generelt sundhedsfaglige opgaver på et højere niveau end kortuddannede eller ikke-uddannede lægesekretærer, hvilket også understreges af, at der i mange jobopslag søges direkte efter en jordemoder eller en sygeplejerske/jordemoder/sundhedsfaglig uddannet personale. PLA har foruden overenskomsten med HK ligeledes indgået overenskomst med Dansk Sygeplejeråd og dbio og ikke blot henvist disse faggrupper til HK-overenskomstensdækningsområde.