Arbejdsskader

En arbejdsskade kan være 

  • en arbejdsulykke, som er en pludselig hændelse.
  • en erhvervssygdom, som er en arbejdsbetinget lidelse efter en længerevarende påvirkning.

Den hyppigste arbejdsulykke på hospitaler er stikskader. Men alle hændelser i arbejdstid, hvor du pådrager dig skade, er en arbejdsskade.

Tal med din arbejdsmiljøleder om, hvordan proceduren for at anmelde en skade er hos jer. Det er ledelsen eller din arbejdsmiljørepræsentant, der kan anmelde skaden til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. Men ring også til Jordemoderforeningen og tal med vores socialrådgiver om din sag.

Det er arbejdsgivers pligt at indberette arbejdsulykker – også når der kun er mistanke om, at den uheldige får mén.

Læs også

Læs om krav til anerkendelse af erhvervssygdomme på:

Aes.dk: Erhvervssygdomsfortegnelsen

Fra den 1. juli 2022 er nye ensrettede regler for anmeldelse af arbejdsulykker trådt i kraft.

Fremover skal arbejdsgivere anmelde arbejdsulykker inden for 14 dage efter første fraværsdag – uanset om anmeldelsen går til Arbejdstilsynet eller arbejdsskadeforsikringsselskaberne.

Med de nye regler er fristen for anmeldelse af arbejdsulykker blevet justeret, så alle ulykker skal anmeldes senest 14 dage efter første fraværsdag fra sædvanligt arbejde ud over tilskadekomstdagen.

Arbejdsulykker uden fravær

I situationer, hvor tilskadekomne ikke har fravær på grund af arbejdsulykken, skal arbejdsgivere fortsat anmelde arbejdsulykken til deres arbejdsskadeforsikringsselskab, hvis de vurderer, at skaden på sigt kan give varigt mén. Fristen for anmeldelse er 14 dage efter tilskadekomstdagen.

Anmeldelse på virk.dk

Alle arbejdsulykker anmeldes i systemet EASY på virk.dk uanset, om anmeldelsen skal ske til Arbejdstilsynet eller arbejdsskadeforsikringsselskaberne. Tilskadekomne eller en partsrepræsentant kan, som i dag, fortsat selv anmelde arbejdsulykker inden for ét år.

Den ulykkesramte skal hurtigst muligt kontakte sin læge for at dokumentere skadens omfang.

Arbejdsgiveren kan vælge at uddelegere pligten til at indberette arbejdsskader til arbejdsmiljørepræsentanten. Det er vigtigt, at arbejdsmiljørepræsentanten bliver informeret om arbejdsskader. Arbejdsmiljørepræsentanten skal sammen med ledelsen forebygge, at noget lignende kan ske.

Forebyg og håndter arbejdsulykker

Tal med din leder og din arbejdsmiljørepræsentant om at forebygge og håndtere arbejdsulykker og find inspiration her

Kontakt Jordemoderforeningen

Ud over egen læge, skal du henvende dig til din arbejdsmiljørepræsentant og sikre dig, at skaden er anmeldt. Derudover skal du ringe til Jordemoderforeningen og få bistand.

Jordemoderforeningens socialrådgiver kan hjælpe dig med at opnå det bedst mulige resultat med de muligheder og begrænsninger, der er i arbejdsskadesikringen. Med en fuldmagt fra dig kan socialrådgiveren få adgang til dine sagsakter hos arbejdsskademyndigheden Arbejdsmarkedets Erhvervssikring og kan i dialog med dig videregive oplysninger, svare og holde øje med, at sagen forløber så godt som muligt. Du kan også bruge os til drøftelse af personlige og arbejdsmæssige spørgsmål efter arbejdsskaden. Sagsbehandlingen foregår hovedsageligt telefonisk og skriftligt.

Anmeld arbejdsskade hurtigst muligt

Det er vigtigt, at du bliver undersøgt af en læge hurtigst muligt, hvis der er mulighed for mén af skaden. På den måde har du dokumentation for, at du kom til skade i arbejdet og at du søgte behandling.

Du bør særligt sørge for at få anmeldt en arbejdsskade, når du har udgift til behandling hos fysioterapeut, kiropraktor eller psykolog, eller når din læge mener, at det er usikkert, om du bliver helt rask igen inden for ca. 3 måneder. Når en arbejdsulykke er anmeldt, kan din arbejdsgivers forsikringsordning efter en konkret vurdering betale udgifter til medicin, fysioterapi, kiropraktor og psykolog. Når det er udgifter i forbindelse med en erhvervssygdom, skal du sende kopi til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. Se mere om betaling af behandlingsudgifter på aes.dk, Udgifter til behandling, medicin, hjælpemidler med videre.

Det er arbejdsgiverens pligt at anmelde en arbejdsulykke til Arbejdstilsynet, når tilskadekomne har mere end 1 dags fravær ud over tilskadekomstdagen.

Arbejdsgiveren har derudover pligt til at anmelde en arbejdsulykke til sin forsikringsordning, når tilskadekomne har udgifter til behandling eller har haft sygefravær i 5 uger som følge af arbejdsulykken.

Du har ret til at få en kopi af anmeldelsen. Arbejdsskader skal anmeldes inden 1 år efter tilskadekomsten, ellers mister du mulighed for at søge om erstatningsydelser. Du har selv ansvar for at sikre dig, at arbejdsskaden er anmeldt inden 1 år. Der er mulighed for at dispensere fra 1-års fristen.

En intern anmeldelse registreres alene på arbejdspladsen og kan bruges til at forebygge arbejdsskader. Det er vigtigt ikke at forveksle en intern anmeldelse med den lovpligtige officielle anmeldelse.

Du kan først være sikker på, at en arbejdsskade er anmeldt, når du har modtaget en bekræftelse fra din arbejdsgivers forsikringsordning eller fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. Når der går mere end ca. 4 uger uden at du har modtaget en bekræftelse, er det vigtigt, at du tjekker, om skaden er anmeldt.

Anmeld selv en arbejdsskade

Hvis din arbejdsgiver eller læge ikke mener, at der er grund til at anmelde en skade, kan du eller arbejdsmiljørepræsentanten anmelde skaden via Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings hjemmeside, eller ved at sende en e-mail til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring med overskriften: Anmeldelse.

Link: Se anmeldeblanket på  aes.dk, Anmeld skade.

Anerkendelse og erstatningsydelser

Du har typisk behov for en lægeerklæring om din arbejdsskade, og vil normalt blive bedt svare på en række spørgsmål om dine arbejdsfunktioner. Hvis din arbejdsgivers forsikringsordningen er i tvivl, om arbejdsskaden er omfattet af arbejdsskadesikring, bliver anmeldelsen sendt til behandling i Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

Det er frivilligt om du vil give din arbejdsgivers forsikringsordningen fuldmagt til din elektroniske sag i Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring afgør om arbejdsskaden er omfattet af arbejdsskadesikringen og dermed kan anerkendes. Og hvis skaden anerkendes afgør Arbejdsmarkedets Erhvervssikring i forlængelse heraf om du har ret til erstatningsydelser i form af betaling af udgifter til behandling (se ovenfor), godtgørelse for varigt mén og/eller erstatning for erhvervsevnetab.

Godtgørelse for varigt mén er et engangsbeløb givet som erstatning for de varige gener efter en arbejdsskade, Det kan både være for mindre fysisk formåen, fysiske smerte og for psykiske mén.

Erstatning for erhvervsevnetab er enten et månedligt beløb eller et engangsbeløb for indtægtsnedgang efter en arbejdsskade, f.eks. hvis arbejdsskaden betyder nedsat arbejdstid, revalidering eller fleksjob.

Du kan klage over afgørelser truffet af din arbejdsgivers forsikringsordning og fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. De fleste klager bliver behandlet i Ankestyrelsen.

Sagsbehandlingen i Arbejdsmarkedets Erhvervssikring og i Ankestyrelsen kan tage lang tid, og der kan meget vel gå halve og hele år før sagsbehandlingen er slut.

Hvis skaden skyldes vold

Hvis skaden skyldes vold, kan du søge om erstatningsydelser som voldsoffer. Det er et krav, at der er sket politianmeldelse af voldsudøveren inden for 72 timer. Der er dog muligt at dispensere fra 72-timers fristen.

Hjælp fra DSA og PKA

Hvis du er medlem af a-kassen DSA, har du mulighed for at få information fra DSA’s socialfaglige konsulenter om f.eks. sygedagpenge, revalidering, ressourceforløb, fleksjob og førtidspension.

Som medlem af pensionsordningen PKA har du mulighed for at få økonomisk hjælp, når du er syg i længere tid. PKA kan muligvis også supplere din pensionsindbetaling, hvis du for en tid må gå ned i arbejdstid pga. sygdom.

Vær i øvrigt opmærksom på, om dine private forsikringsordninger kan dække tilskadekomst i arbejdstiden.