Vikarers arbejdsmiljø

Udfordringen med vikarer fra vikarbureauerne kan være, at en jordemoderleder ikke har mulighed for at vide, hvor meget vikaren har arbejdet i døgnet op til en vagt, eller om vikaren er planlagt til arbejde efter vagten. Det er med andre ord meget svært for en jordemoderleder at vide om arbejdstidsregler og hviletidsbestemmelser bliver overholdt for en vikar.

Arbejdstidens længde og placering er for jordemødrenes vedkommende dels aftalereguleret, dels lovreguleret. Den arbejdstidsaftale, som jordemødre ansat på sygehuse arbejder under, er en aftale indgået mellem Regionerne og Jordemoderforeningen. Vikarbureauerne er derimod ikke part i denne aftale, hvorfor arbejdstidsaftalen ikke gælder jordemødre, som er ansat i vikarbureauerne.

De arbejdstidsregler, som gælder for ansatte ved vikarbureauerne, er skrevet ind i vikarbureauernes overenskomster med Jordemoderforeningen. Du kan finde overenskomsterne her.

Både sygehuset og vikarbureauet er forpligtet til at overholde reglerne i arbejdsmiljøloven, hvorefter arbejdstiden skal tilrettelægges således, at de ansatte får en hvileperiode på mindst 11 sammenhængende timer inden for hver periode på 24 timer, og der skal minimum gives et ugentlig fridøgn, som er 35 sammenhængende timer.

Der må maksimalt arbejdes gennemsnitligt 48 timer pr. uge over en periode på 4 måneder.

Det overordnede ansvar for at overholde de arbejdstidsregler, der er aftalt i overenskomsterne og de lovregulerede hviletidsbestemmelser mv., ligger hos vikarbureauet, som er vikarens arbejdsgiver. Det bør understreges, at jordemoderen ansat i vikarbureauet er omfattet af de arbejdstidsregler, der er aftalt i overenskomsten med bureauet, og derfor også er forpligtet til at følge disse. Der påhviler således i praksis også den enkelte jordemoder en forpligtelse til at sige fra over for en vagttilrettelæggelse, som vil sætte hende i en situation, hvor arbejdet ikke kan udføres på en ansvarlig og samvittighedsfuld måde.

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljøs anbefalinger om natarbejde, hvor nedenstående bør overholdes, gælder naturligvis også vikarer:

  • Højst 3 nattevagter i træk.
  • Mindst 11 timer mellem to vagter.
  • Højst 9 timers varighed pr. vagt.