Høringssvar

På denne side finder du nogen af de hørringsvar, som Jordemoderforeningen lavet de seneste tre år. Svarene er listet i kronologisk rækkefølge.

Høring over bekendtgørelse om jordemødres forbeholdte virksomhedsområde og afgrænsningen heraf
Præhøring – Vejledning om jordemødres virksomhedsområde
Høring om udkast til cirkulære om ophævelse af cirkulære nr. 149 af 8. august 2001 om jordemodervirksomhed og udkast til bekendtgørelse om jordemodervirksomhed
Høring om ’Forslag til lov om ændring af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed, sundhedsloven, lov om lægemidler og klage- og erstatningsadgang’
Faglig ramme for etablering af nærhospitaler
Vedrørende høringssvar over lovforslag om forbeholdt virksomhedsområde for sygeplejersker, udvidelse af jordemødres forbeholdte virksomhedsområde og fælles visitation til den kommunale hjemmesygepleje og akutfunktioner
Høring om ændring af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed, sundhedsloven og lov om lægemidler
8. juli 2022

Høringsbrev
Høringsliste
Lovforslag
Jordemoderforeningen vil svare på denne høring, som har stor betydning for alle jordemødre. Vi opfordrer til, at medlemmernre kommer med input til høringen. 
Der er frist for indsendelse af kommentarer den 12. august 2022 kl. 12.00. 
Send til forsknings-og udviklingskonsulent Anne-Mette Schroll, ams@jordemoderforeningen.dk
Høring over ’udkast til forslag om barnets lov’ og ’udkast til følgelovforslag til barnets lov’
Høringssvar vedrørende den nationale kliniske anbefaling for igangsættelse af fødsler
Høring over vejledning om journalføring for specifikke autorisationsgrupper
Høring over udkast til ændret bekendtgørelse om registrering af, underretning om og tilsyn med offentlige og private behandlingssteder m.v.
Den 23. marts 2021

Høringen omhandler registrering i behandlingsstedsregisteret, underretning og tilsyn – og dertil indbefatter det også en justering af det årlige gebyr for at være registreret i behandlingsstedsregisteret.

Høringsbrev
Høringsliste
Bekendtgørelse (høringsversion)
Udkast til forslag til lov om epidemier m.v.
Høring over ‘FAQta-ark om hjemmefødsler’
Jordemoderforeningens høringssvar til ’Anbefalinger til organiseringen af fødeområdet
Høring over bekendtgørelse om videregivelse af patientjournaloplysninger, ansøgningsblanket og tilhørende vejledning
National klinisk retningslinje for undersøgelse og behandling af ankyloglossi hos ammede spædbørn