Gruppe 1

Der kan i denne gruppe søges støtte til forsknings- og udviklingsprojekter, samt til formidling i internationale peer reviewede tidsskrifter af resultater fra master- eller kandidatspecialer.

Ansøgningen vedlægges

 • Ansøgningsskema – Download et ansøgningsskema i word-format
 • Projektbeskrivelse*, må maks. udgøre 5 sider (punktstørrelse 12, linjeafstand 1,5, standard margin), hertil kommer relevante referencer
 • Udførligt budget, hvori det specificeres, hvad der søges støtte til fra Jordemoderforeningen, og hvoraf det fremgår, om der er søgt og/eller opnået støtte fra anden side
 • CV på maksimalt to sider for ansøger
 • Anbefaling/ udtalelse fra vejleder eller andre med relevans for projektet
 • Ved projekter, der udarbejdes i forbindelse med et ph.d.-uddannelsesforløb, skal der endvidere foreligge indskrivningsbevis samt dokumentation for uddannelsesforløbet.

*Projektbeskrivelsen skal med baggrund i referencer til relevant litteratur tydeliggøre projektets relevans. Samtidig skal projektets gennemførbarhed dokumenteres gennem projektbeskrivelsen. Tillige beskrives for forskningsprojekters vedkommende forankringen til relevant forskningsmiljø, for udviklingsprojekter/innovationsprojekter forankringen til styregruppe/ lokal forankring. Hvis projektet gennemføres med flere aktører, skal ansøgers arbejdsopgaver specificeres i projektbeskrivelsen

Ved usikkerhed om udarbejdning af projektbeskrivelse anbefales det at søge vejledningen fra relevant vejleder.

Der kan søges støtte til samme projekt flere gange. Der bevilges dog maks. kr. 60.000 kr. til et enkelt projekt.

Der gøres opmærksom på, at de ansøgere, der modtager støtte fra Jordemoderforeningens forsknings- og udviklingsbeholdning gruppe 1, forventes at formidle information om projektet via Tidsskrift for Jordemødre, Jordemoderforeningens hjemmeside eller via temadag/konference eller lignende til gavn for medlemmerne af Jordemoderforeningen. 

Behandling af ansøgninger

Ansøgninger til Gruppe 1 behandles af et vurderingsudvalg, der består af følgende medlemmer:

 • en ledende jordemoder
 • en basisjordemoder
 • en udviklingsjordemoder/klinisk uddannelsesansvarlig
 • en undervisende jordemoder fra jordemoderuddannelsen eller en videregående uddannelsesinstitution
 • en jordemoder med videreuddannelse på master-, kandidat eller ph.d.-niveau og gerne med tilknytning til et forskningsmiljø
 • Jordemoderforeningens udviklingskonsulent

Vurderingsudvalget nedsættes af Hovedbestyrelsen hvert andet år.
Se hvem der sidder i udvalget p.t.

Vurderingsudvalget indstiller ansøgningerne til Jordemoderforeningens Hovedbestyrelse, som træffer den endelige afgørelse.

Ansøgningsfrist for gruppe 1

1. februar og 1. september (indsendes elektronisk og i papir, se nedenfor).

Ansøgningen skal være Jordemoderforeningen i hænde inden kl. 12 den pågældende dato. 

Generelt

Behov for vejledning i udfyldelse af ansøgningsskema kan indhentes hos Jordemoderforeningens forsknings- og udviklingskonsulent Anne-Mette Schroll, telefon 46 95 34 03 / ams@jordemoderforeningen.dk inden ansøgningsfristen.

Ansøgninger, der ikke imødekommes, vil være ledsaget af en overordnet begrundelse.

Ansøgninger i gruppe 1, indsendt således, at de er Jordemoderforeningen i hænde henholdsvis 1. februar og 1. september, behandles senest ved førstkommende Hovedbestyrelsesmøde, der finder sted efter at vurderingsudvalget har givet deres indstilling. 

OBS

Mangelfuldt udfyldte ansøgninger vil ikke blive behandlet, hvorfor det opfordres til at læse vejledningen grundigt før indsendelse af ansøgning.

For gruppe 1 gælder følgende

Ansøgning inkl. bilag, budget, anbefalinger mv. skal indsendes i 6 eksemplarer samt i elektronisk pdf-format eller word-format til Anne-Mette Schroll, ams@jordemoderforeningen.dk

Regler for udbetaling fra Forsknings- og Udviklingsbeholdning:

Jordemoderforeningen er overfor Skat oplysningspligtig vedr. alle udbetalinger af støtte fra Forsknings- og Udviklingsbeholdningen. Hvorvidt der skal betales skat af den ydede støtte, må den enkelte selv søge afklaret med det lokale skattevæsen


Såfremt ansøger har tilknytning til en forskningsinstitution, kan institutionens CVR-/SE-nummer og navn på en kontaktperson i bogholderiet oplyses. Bankens navn, registreringsnummer og kontonummer samt evt. internt referencenummer skal også oplyses. I tilfælde af udbetaling til en forskningskonto ved en institution, indrapporteres udbetalinger fra forskningsfonden ikke via cpr-nummer på ansøger, men via institutionens CVR-nummer.

Download et ansøgningsskema i word-format