Forsknings- og Udviklingsbeholdningen

Forskningsbeholdningen støtter jordemoderfaglig forskning og teoriudvikling, herunder udgifter til litteratursøgning samt trykning og distribution af forskningsrapporter.

Forsknings- og Udviklingsbeholdningen har til formål at støtte initiativer til:

  • Fremme af forskning i og udvikling af praksis inden for jordemoderprofessionens virksomhedsområde
  • Fremme af forskning i og udvikling af teori og metode inden for jordemoderprofessionens virksomhedsområde
  • Fremme af forskning i og udvikling af uddannelse til og af jordemødre
  • Fremme af jordemødres muligheder for at arrangere og deltage i aktiviteter, der har jordemoderfaglig udvikling og forskning som mål

Forsknings- og udviklingsprojekter skal omhandle jordemoderfagligt relevante emner/problemstillinger.

Hovedbestyrelsen kan i vægtningen af projekterne vælge at prioritere emner/ problemstillinger, der er af særlig relevans for et aktuelt satsningsområde.

Midler fra Forsknings- og Udviklingsbeholdningen kan kun søges af medlemmer af Jordemoderforeningen. Hovedbestyrelsen kan dog dispensere fra denne klausul i særlige tilfælde, såfremt ansøgningen er af væsentlig relevans for jordemoderfaget. 
Der ydes primært støtte til aktive medlemmer af Jordemoderforeningen. Jordemødre med passivt medlemskab skal vedlægge begrundelse for medlemsstatus.

Der ydes ikke støtte til udvikling og uddannelse af personale generelt. Dette skønnes at burde ligge inden for ansættelsesstedets forpligtigelse. Ligeledes ydes der heller ikke støtte til det generelle uddannelsesforløb i forbindelse med bachelorprojekter, master- eller kandidatspecialer. Det er dog muligt at søge om støtte til dataindsamling og/eller databehandling i forbindelse med afslutning af master- og kandidatspecialer. se gupee 3.

Da Jordemoderforeningen råder over et forholdsvist lille beløb til udbetaling af støtte til jordemoderfaglig forskning og udvikling, kan udbetalingen af midlerne alene anvendes til at understøtte den direkte jordemoderfaglige forskning og udvikling. Dele af midlerne kan således ikke anvendes til overhead og/eller administrationsbidrag.

Forsknings- og udviklingsbeholdningen er opdelt i tre grupper; økonomisk fordelt på 57 % til gruppe 1, 33 % til gruppe 2, og 10 % til gruppe 3.

I 2016 var der samlet ca. 220.000 kr. til uddeling. 

Forskellige grupper

Der er tre forskellige ansøgningsgrupper i forsknings- og Udviklingsbeholdningen

Gruppe 1:

Der kan i denne gruppe søges støtte til:

  • Dataindsamling og/eller behandling i forbindelse med afslutning af master- eller kandidatspeciale.

Læs mere om gruppe 1

Gruppe 2:

Der kan i denne gruppe søges støtte til:

  • hel eller delvis dækning af udgifter til afholdelse af kurser, møder og konferencer vedr. jordemoderfaglig udvikling og forskning
  • hel eller delvis dækning af udgifter til deltagelse i temadage, møder, konferencer, kongresser og kurser i ind- og udland med relevans for jordemoderfaglig udvikling og forskning. Ansøgere, som deltager med indlæg, der er resultat af/relateret til eget jordemoderfagligt forsknings- og udviklingsarbejde prioriteres højest.

Læs mere om gruppe 2

Gruppe 3:

Der kan i denne gruppe søges støtte til:

  • Dataindsamling og/eller behandling i forbindelse med afslutning af master- eller kandidatspeciale

Læs mere om gruppe 3