Forløb i en klagesag – mulighed for partshøring af to omgange

Frist

Patienten kan indbringe en klage for Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn i op til to år fra det tidspunkt, hvor patienten blev eller burde være blevet bekendt med det forhold, der klages over. Klagefristen kan dog i særlige tilfælde forlænges til 5 år efter den dag, hvor behandlingen, der klages over, har fundet sted.

Oplysning af sagen

Det er Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn og regionernes opgave at indhente de nødvendige oplysninger, der skal til for at belyse de enkelte punkter i klagen. Oplysningerne indhentes fra sygehuset og de personer, der er omfattet af klagen.

Der indhentes udtalelser fra alle de berørte sundhedspersoner, der har været impliceret i klagen ligesom der fremskaffes andet sagsmateriale, f.eks. journalmateriale, der yderligere kan belyse sagen. Den eller de sundhedspersoner som klagen retter sig imod, er parter i sagen.

Som part har du ret til at udtale dig skriftligt til sagen. Du har ikke pligt til det, men Jordemoderforeningen anbefaler, at du benytter dig af denne ret, også selvom du ikke umiddelbart kan se, at du har begået fejl. Du er som medlem altid velkommen til at kontakte Jordemoderforeningens sekretariat – se kontaktoplysninger her på siden – vi står klar med sparring og rådgivning i forbindelse med udarbejdelse af dit svar.

Når der er indhentet tilstrækkeligt materiale til at belyse den konkrete sag, behandler Sundhedsvæsnets Disciplinærnævn sagen og vurderer nævnet, at der skal rejses kritik, så vil de implicerede parter blive partshørt inden der træffe endelig afgørelse.

Sagens afgørelse

Nævnet tager herefter stilling til, om sagen skal vurderes af en eller flere sagkyndige konsulenter. Den sagkyndige vurderer, om behandlingen lever op til ”normen for almindelig anerkendt faglig standard”. Der tages således ikke stilling til, om patienten fik den i den bedste af alle verdener ”bedste mulige behandling”, men hvad der må forventes af en almindelig god jordemoder med de erfaringer den pågældende har og med de muligheder der har været på det pågældende behandlingssted.

På baggrund af de indhentede oplysninger – herunder sagkyndiges vurderinger – udarbejdes et forslag til afgørelse. I de sager, hvor jordemoderen indstilles til kritik, vil jordemoderen blive partshørt over forslaget til afgørelse inden der træffes endelig afgørelse. Det er Jordemoderforeningens anbefaling, at du her endnu engang sender et partshøringssvar, idet du har mulighed for at påpege faktuelle fejl i materialet eller den sagkyndiges vurdering der ligger til grund for forslaget til afgørelse.

Du er naturligvis ligeledes velkommen til at kontakte Jordemoderforeningens sekretariat for sparring og rådgivning i denne fase af sagen.

Orientering om afgørelsen

Afgørelsen sendes til sagens parter og Styrelsen for Patientsikkerhed. Den sendes også til sygehusledelsen og regionen hvor behandlingen har fundet sted.

Afgørelsesmuligheder og offentliggørelse

Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn afgør, om der er grundlag for at kritisere den faglige behandling, der er udøvet, og om den enkelte sundhedsperson har begået fejl. Nævnet tager ikke stilling til, om patienten i øvrigt har fået den bedst mulige behandling.

Nævnet kan træffe afgørelse på flg. 4 måder:

– der er ikke grundlag for at udtale kritik af jordemoderen

– der er grundlag for at rejse kritik af jordemoderen

– der er grundlag for at rejse kritik og iværksætte sanktioner

– der er grundlag for at rejse kritik af jordemoderen med indskærpelse

Såfremt Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn afgørelse fastslår, at jordemoderen har handlet så kritisabel, at der skal gives en indskærpelse – eller der er tale om gentagen kritik af samme jordemoder, så offentliggøres afgørelsen med jordemoderens navn. Afgørelsen lægges på Styrelsen for Patientklagers hjemmeside og på Sundhed.dk i to år.

Det forventes, at man tager kritikken til efterretning.

Mulighed for at ændre afgørelsen

Nævnets afgørelse er endelig, men sagen kan dog genoptages, hvis der modtages nye oplysninger. Disse skal dog være så væsentlige, at der er sandsynlighed for, at sagen ville få et andet udfald, hvis oplysningerne havde foreligget ved den oprindelige afgørelse af sagen.


Du er altid velkommen til at kontakte Jordemoderforeningens sekretariat – se kontaktoplysninger – såfremt du har behov for hjælp til udarbejdelse af partshøringen. Vi har tavshedspligt over for alt, hvad du fortæller, og vi har både juridisk og faglig kompetencer til at hjælpe dig med dit svar.