Hvad skal du være opmærksom på når du parthøres i en klagesag

Hvordan formulerer du dine udtalelser?

Når du bliver bedt om en udtalelse i en klagesag, skal du være opmærksom på, at udtalelsen har stor betydning for bedømmelsen af din håndtering af patienten og/eller patientforløbet, der er genstand for klagen. Du skal derfor sørge for, at dit svar er gennemarbejdet og forholder sig til det, du bliver bedt om at udtale dig om.

Hvis du er i tvivl om, hvad der ønskes kommentarer til, må du bede om en præcisering. Det er sket, at en jordemoder, der ikke længere var ansat på afdelingen, blev nægtet at få tilsendt en kopi af journalen. I den situation skal du henvende dig til Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn og bede om en kopi – du har ret til at se journalen inden du udarbejder dit svar.

Du vil få en frist for afgivelse af din udtalelse. Vær opmærksom på, at du kan anmode om få fristen udsat, hvis du har behov herfor. Det gælder også, hvis du efterfølgende skal komme med yderligere udtalelser/bemærkninger.

Når du skriver dit svar, er det vigtigt, at du formulerer dig på almindeligt dansk. Dine budskaber bliver ofte mindre klare, hvis du bruger mange fagudtryk, lange indviklede forklaringer osv.

Måske finder du, at klagen er fuldstændig uberettiget eller uretfærdig. Eller måske gør klagen dig meget ked af det eller direkte vred. Du skal her være opmærksom på, at det er alle patienters ret at klage, og vi ser generelt stigning af klagesager i hele sundhedsvæsenet, så det er ikke ualmindeligt eller skamfuldt at få en klage på et tidspunkt i sit arbejdsliv. Selvom du mener, at klagen er helt uberettiget så forsøg at undgå vrede eller nedsættende udtalelser om klageren eller det øvrige personale.

Der er på den anden side heller ikke grund til at fremsætte negative vurderinger af dig selv. Du bør redegøre for dine synspunkter og handlemåder og ikke anlægge en kritisk vurdering af forløbet. Du er på ingen måde forpligtet til selv at påpege fejl eller handlemåder, som du synes, du kunne have gjort bedre eller anderledes. Giv en objektiv beskrivelse af forløbet og koncentrer dig om de forhold eller overvejelser, der lå til grund for dine handlinger.

Det afgørende er ikke, om du i en given situation har skønnet rigtigt eller forkert. Det afgørende er derimod, om du handlede omhyggeligt og samvittighedsfuld. Husk derfor også at beskrive dine overvejelser, selv om du synes, at det var indlysende at gøre, som du gjorde. Underbyg eventuelt din forklaring med henvisning til afdelingens procedure. Nævn det, hvis der ikke er en procedure på området. Har du handlet anderledes end anført i afdelingens procedure, skal du grundigt belyse de forhold og overvejelser, der fik dig til at afvige fra proceduren.

Du kan eventuelt indlede svaret med en forklaring af din egen stilling og inddragelse i forløbet. Afslutningsvist kan du eventuelt bemærke, at du ikke kan anerkende at have handlet forkert eller kritisabelt.

Det er klogt at bede om at få aktindsigt i alt foreliggende sagsmateriale. Det har du ret til i medfør af forvaltningsloven. Du bør også anmode om, at alle breve vedrørende klagesagen bliver sendt til din Eboks.

Det er svært at sige noget generelt om, hvor lang udtalelsen bør være. I almindelighed vil en udtalelse på 1-2 A4-ark være tilstrækkelig, men i komplicerede sager kan det være nødvendigt at skrive mere.

Du er altid velkommen til at kontakte Jordemoderforeningens sekretariat – se kontaktoplysninger – såfremt du har behov for hjælp til udarbejdelse af partshøringen. Vi har tavshedspligt over for alt, hvad du fortæller, og vi har både juridisk og faglig kompetencer til at hjælpe dig med dit svar.

Du kan eventuelt hente inspiration til formuleringen af dine breve i eksemplerne.