Uddannelse

Ifølge autorisationslovens § 55 må man kun betegne sig som jordemoder, når man har opnået autorisation. Man kan opnå autorisation, som meddeles gennem Styrelsen for Patientsikkerhed, når man har bestået en dansk jordemodereksamen eller en eksamen, der kan sidestilles hermed.

Læs om uddannelsen til jordemoder (professionsbachelor i jordemoderkundskab) og om mulighederne for efter- og videreuddannelse.

Professionsbachelor i jordemoderkundskab

Uddannelsens formål:

Jf. uddannelsesbekendtgørelsen er formålet med uddannelsen til professionsbachelor i jordemoderkundskab at kvalificere den studerende til efter endt uddannelse at kunne fungere selvstændigt inden for jordemoderens virksomhedsområde, herunder indgå i et fagligt og tværfagligt samarbejde, ledelse og administrativt arbejde og deltage i forsknings- og udviklingsarbejde. Den uddannede kvalificeres til at kunne levere sundhedsydelser i forbindelse med familieplanlægning, familiedannelse og seksuel og reproduktiv sundhed samt til at kunne yde omsorg gennem sundhedsfremme, forebyggelse, risikoopsporing, diagnosticering, pleje og behandling, centreret om den enkelte borger samt at kunne fremme og understøtte evidensbaseret praksis samt tiltag, der styrker folkesundheden. Den uddannede opnår kompetencer til at kunne deltage i forsknings- og udviklingsarbejde og til at kunne fortsætte i teoretisk og klinisk kompetencegivende efter- og videreuddannelse.

Uddannelsen giver den uddannede ret til at anvende titlen: Professionsbachelor i Jordemoderkundskab, på engelsk: Bachelor of Midwifery.

De fire uddannelsessteder har lidt forskellige studieordninger.

Se bekendtgørelsen fra juni 2016 – i 2018 kom der en ændring til bekendtgørelsen, som fjerner § 9, således at uddannelsen ikke længere skal være afsluttet efter seks år. Se ændringen

Uddannelsens indhold:

Uddannelsen til jordemoder er et fuldtidsstudie, der tager 3 ½ år.
Uddannelsen er inddelt i 7 semestre, og normeret til 210 ECTS-point.

Uddannelsen er opdelt, sådan at halvdelen af uddannelsen består af teoretiske elementer, mens den anden halvdel består af kliniske elementer.

I den kliniske uddannelse er den studerende i praktik på svangre-, føde- og barsels afdelinger samt gynækologisk og neonatal afdeling.

I den teoretiske uddannelse er det fag som:

  • Jordemoderkundskab
  • Jordemoderfagets naturvidenskabelige grundlag
  • Farmakologi
  • Familiedannelse
  • Videnskabsteori og forskningsmetodologi
  • Kvindens / familiens sundhed
  • Neonatologi
  • Anæstesiologi
  • Samt et bachelorprojekt

Hvor kan man blive jordemoder?

Der er fire uddannelsessteder i Danmark i hhv. København, Slagelse, Aalborg og Esbjerg 
Se oplysninger om uddannelserne