Maksimal ugentlig arbejdstid


Spørgsmål:

Jeg er ansat på 37 timer ugentligt, men har i mange uger betydeligt flere timer. Er der ikke en maksimal grænse for den ugentlige arbejdstid på 48 timer?


Svar:

Du er ansat med en gennemsnitlig ugentlig arbejdstid på 37 timer. Det vil sige, at din gennemsnitlige arbejdsuge opgjort ved normperiodens slutning skal være 37 timer. Normperiodens længde aftales lokalt, de fleste steder er den på 13 uger.

Du må derfor som udgangspunkt acceptere ret store udsving i din planlagte arbejdstid inden for disse rammer, så længe hviletids- og fridøgnsbestemmelser respekteres.

Den grænse på 48 timer, som du tænker på, er en grænse for den maksimale arbejdstid som fremgår af den rammeaftale, der implementerer et EU-direktiv om “visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelse af arbejdstiden”. Det er korrekt, at der er en maksimal grænse på 48 timer om ugen, men det er over en periode på 4 måneder, at de timer skal opgøres. Med normperioder på normalt 13 uger på de fleste fødesteder, vil der således ikke kunne planlægges i strid med denne regel. Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at alle arbejdstimer tæller med i denne opgørelse, så hvis overarbejde og evt. frivilligt ekstraarbejde måtte medføre mere end de 48 timer i ugentlig gennemsnit over en 4-måneders periode, vil arbejdstiden være i strid med rammeaftalen/direktivet.

Arbejdstidsaftalen indeholder i sin indledning en opfordring til, at ledelsen og medarbejderne lokalt drøfter de overordnede principper for arbejdstidens tilrettelæggelse. Hvis tilrettelæggelsen af arbejdstiden varierer meget fra uge til uge, bør I på din arbejdsplads sammen med tillidsrepræsentanten tage spørgsmålet op over for ledelsen. 

Redigeret juni 2019