Hvor meget må arbejdstiden variere


Spørgsmål:

Jeg er ansat på 27 timer ugentligt, men har i mange uger betydeligt flere timer, ligesom jeg ind imellem har en uge med færre timer. Hvor store afvigelser fra mit ugentlige timetal skal jeg tåle?


Svar:

Du er ansat med en gennemsnitlig ugentlig arbejdstid på 27 timer. Det vil sige, at din gennemsnitlige arbejdsuge opgjort ved normperiodens slutning skal være 27 timer. Normperiodens længde aftales lokalt – findes en sådan aftale ikke, er normperioden 14 uger.

Du må derfor som udgangspunkt acceptere ret store udsving i din arbejdstid inden for disse rammer. Arbejdstidsaftalen indeholder dog i sin indledning en opfordring til, at ledelsen og medarbejderne lokalt drøfter de overordnede principper for arbejdstidens tilrettelæggelse. I vil kunne drøfte hyppigheden af vagter, anvendelse af de forskellige vagttyper, anvendelse af afspadsering etc.

Trykt i Tidsskrift for Jordemødre nr. 8, 2006