Fri til ansættelsessamtale


Spørgsmål:

Jeg er ansat i en tidsbegrænset stilling på i alt otte måneder. Der er nu tre måneder til, den udløber. Jeg vil rigtig gerne have en fast stilling og vil også søge faste stillinger på andre hospitaler, end der hvor jeg pt. arbejder. Men hvordan er jeg stillet i forhold til at kunne gå til ansættelsessamtaler? Kan jeg få fri med løn for at tage til samtale på et andet hospital?


Svar:

Det fremgår af Funktionærlovens § 16, at man har ret til frihed med løn, hvis man er afskediget fra sin stilling og søger nyt job i opsigelsesperioden. 

Du er tidsbegrænset ansat, og ved derfor allerede fra arbejdets starttidspunkt, hvornår din ansættelse ophører. Du er tillige i den periode, som ville være din opsigelsesperiode, hvis du havde været fastansat. Som tidsbegrænset ansat må dine vilkår ikke være ringere end tilsvarende fastansattes, og man kan derfor slutte analogt fra Funktionærlovens § 16 og sige, at du er “opsagt”. Derfor har du ret til frihed til at gå til jobsamtaler uden at blive trukket i løn. Denne ret for tidsbegrænset ansatte til at søge nyt job i ansættelsesperioden med fuld løn under fraværet står altså ikke direkte i nedskrevne regler, men følger af den juridiske forståelse af Funktionærlovens regler sammenholdt med den tidsbegrænsede ansættelses natur og til dels reglerne mod forskelsbehandling af tidsbegrænset ansatte. 

Retten til frihed er ikke absolut for hverken opsagte eller tidsbegrænset ansatte. Hvis det er muligt, skal samtalen lægges på et tidspunkt, så det generer din nuværende arbejdsgiver mindst muligt. Men det er jo ikke altid, at man kan flytte en ansættelsessamtale til et tidspunkt, hvor man har fri, og så skal der altså gives fri med løn. Du har ikke pligt til at bytte din vagt.

Hvis dit arbejdssted er uvillig til at give dig frihed med løn, skal du kontakte din tillidsrepræsentant, så hun kan tage forholdet op på arbejdspladsen. 

Arbejdsgiver har i øvrigt ikke krav på at vide, hvor du skal til samtale.