Presset op på fuld tid


Spørgsmål:

Jeg er ansat med en ugentlig arbejdstid på 27 timer. Vi har flere ledige stillinger, og nu taler regionen om, at jordemødre fremover skal ansættes på fuld tid. Må de forlange at stillinger skal være på fuld tid? Og kan de evt. også sætte os, der allerede er ansat, op i tid?


Svar:

En arbejdsgiver må gerne slå stillinger op på fuld tid, og der har siden 2014 været en fælles arbejdsgiverpolitik for alle fem regioner om at opslå stillinger på fuld tid. Målet er, at 80 procent af alle ansatte er på fuld tid i 2021. Politikken handler kun om genbesættelser af stillinger og ikke allerede ansatte.

I Rammeaftalen om deltidsarbejde, som de regionale arbejdsgivere har indgået med Forhandlingsfællesskabet, og som gælder alle ansatte, er man dog fortsat enige om, at man skal ”lette udviklingen af deltidsarbejde på frivillig basis og bidrage til en fleksibel tilrettelæggelse af arbejdstiden på en måde, der tager hensyn til behovene i regionen og hos lønmodtageren” (vores fremhævelse).

Det gør også, at ubegrundede afvisninger af deltid – fx uden hensyntagen til lønmodtagerens behov – vil være i strid med denne aftale. Derudover vil en for fast håndhævelse af fuldtidspolitikken sandsynligvis blot medføre yderligere rekrutteringsproblemer. Selvom der siden 2014 har været denne fuldtidspolitik i regionerne, er det Jordemoderforeningen oplevelse, at jordemødre fortsat oftest imødekommes, hvis de har behov for og udtrykker ønske om deltid.

Hvis man, uden du ønsker det, vil varsle dig op i tid, vil det være en væsentlig vilkårsændring, og så kan det kun ske med dit personlige opsigelsesvarsel, som er tre til seks måneder alt efter din anciennitet. Og forud herfor skal der ske en partshøring efter forvaltningslovens regler, hvor du får en frist til at udtale dig, før der træffes afgørelse. Den varslede ændring skal desuden været saglig; der skal med andre ord være god grund til, at du varsles op i tid.

Hvis du ikke ønsker at gå op i tid, kan du vælge at betragte sig som opsagt på tidspunktet for ændringen. Det betyder bl.a., at du ved fratrædelse får en godtgørelse på en eller tre måneder, hvis du har været ansat mere end 12 eller 17 år.

Opdateret august 2018