Politikker og undersøgelser

Jordemoderforeningens kongres og hovedbestyrelse fastlægger foreningens mål og vigtigste politikker. Her på siden kan du læse om dem.

Normering og kvalitet
’En jordemoder tilstede pr fødselsforløb`
Beskriver Nordic Healtcare Groups beregninger af spredning i antal fødsler over dagene, den aktuelle bemanding samt et bud på, hvor mange jordemødre, der skal til for at sikre en til en jordemoderomsorg. Beregningerne er lavet for Jordemoderforeningen. 

Læs rapporten

Jordemoderforeningen, august 2021

‘Én jordemoder, én fødende’
Problemer med utryghed, travlhed og dårligt arbejdsmiljø på landets fødegange skyldes, at
normeringen ikke tager højde for et stort udsving i antal daglige fødsler. Læs om konsekvenser af undernormering og om, hvad normeringen skal være for at gravide og fødende får god behandling og omsorg.
 
Læs artiklen

Jordemoderforeningen, oktober 2021

Øget kompleksitet i opgaven giver mere arbejde på fødegangen
Antallet af offentligt ansatte jordemødre har været støt stigende fra år 2000 til i dag, mens fødselstallet har ligget mere stabilt. Dette har givet anledning til, at politikere og meningsdannere har argumenteret for, at der ikke er behov for flere jordemødre på vores fødegange. Virkeligheden er imidlertid, at det i en årrække har været svært for regionerne at stille et tilbud af den ønskede kvalitet til rådighed i svangreomsorgen. Og at problemet primært skyldes, at regionerne ikke har ansat nok jordemødre til at løfte flere og tiltagende komplekse opgaver. Det dokumenterer vi i artikel.

Læs artikel
Jordemødres tilknytning til fødegangsarbejdet
Hvor lang tid bliver de nyuddannede på de regionale arbejdspladser? Det har Jordemoderforeningen undersøgt og beskrevet i denne rapport.

Læs rapporten

Jordemoderforeningen, maj 2021
Jordemødres oplevelse af natarbejde
Nattevagter er for langt de fleste jordemødre et vilkår i arbejdet som jordemoder. At arbejde om natten, hvor menneskets fysiologi byder, at man normalt sover, vender op og ned på døgnrytmen, og har vist sig at kunne medføre konsekvenser for både det fysiske og mentale helbred, på kort sigte, såvel som på langt sigte.

For at få en overordnet forståelse af, hvordan jordemødre oplever at arbejde i nattevagter, og som en del af Jordemoderforeningens strategi om at øge fokus på arbejdsmiljø og vilkår, valgte Jordemoderforeningen i sensommeren 2020 at gennemføre en spørgeskemaundersøgelse af jordemødrenes oplevelser og vilkår.

Centrale elementer af undersøgelsen bliver præsenteret i denne rapport.

Læs rapporten

Jordemoderforeningen, december 2020
Styrket kvalitet i svangreomsorgen
Et godt graviditets- og fødselsforløb er en del af kernevelfærden. Forudsætningen for at kunne styrke kvaliteten i svangreomsorgen, er at se på bæredygtige løsninger, der giver alle en tryg fødsel, samt at sikre jordemødre har hele og gode arbejdsliv på fødegangen. Jordemoderforeningen peger på 7 konkrete løsninger, der sikrer og styrker kvaliteten i svangreomsorgen.

Læs oplægget ‘Styrket kvalitet i svangreomsorgen’
Politisk strategi 2020-2026
Jordemødre til hele livet, hele liv til Jordemødre. Jordemoderforeningens politiske strategi 2020-2026 

”Jordemødre til hele livet, hele liv til jordemødre 2020-2026” er en politisk strategi, som består af tre overordnede fokusområder for Jordemoderforeningens arbejde i de kommende år.

Strategien blev vedtaget på kongressen i 2020. 
Strateginotat (2018) (historisk)
Jordemødre på fremtidens arbejdsmarked

Notatet er blevet til på baggrund af Jordemoder­foreningens kongresbeslutning i november 2018 og en medlemsinvolvering rundt omkring i landet. En medlemsinvolvering, hvor med­­lemmer af foreningen på i alt fem workshops har givet deres bud på, hvordan vi kan udvikle faget, så jordemødres potentialer udnyttes bedre — samtidig med at vi sikrer en større status omkring jordemødres arbejde og indsats — og dermed også får en bedre og mere central placering på frem­tidens arbejdsmarked.

Papiret er retningsgivende for Jordemoder­forenin­gens arbejde i de kommende år. Det er en beskrivelse af, hvor der skal ændringer til, og disse ændringer er lagt frem med tentative tidsper­spekti­ver.

Der er tale om et levende papir, som Hovedbestyrelsen retter til, når det er nødvendigt.

Denne strategi er afløst af den politiske strategi for 2020-2026: Jordemødre til hele livet, hele liv til Jordemødre. Jordemoderforeningens politiske strategi 2020-2026 
Omskæring af drengebørn – et holdningsnotat (2015)
Igennem længere tid har der blandt Jordemoderforeningens medlemmer været en debat om omskæring af børn.

Med baggrund i udbredt opslutning om lovgivningen mod pigeomskæring for mere end et årti siden har debatten bredt sig til også at omfatte omskæring af drenge. På den baggrund har en større gruppe medlemmer bedt hovedbestyrelsen om en udtalelse og holdning gående på omskæring af drenge.

Efter en længere proces med input fra medlemmerne og debat i hovedbestyrelsen har hovedbestyrelsen vedtaget nedenstående:

Jordemoderforeningens hovedbestyrelse mener, at drenge, helt ligestillet med piger, har ret til ikke at blive underlagt kirurgiske indgreb, som ikke er medicinsk begrundet – og vi finder, at denne rettighed skal betyde frihed for indgreb.

Vi er vidende om, at omskæring af drengebørn har kulturel betydning for flere befolkningsgrupper, og vi ønsker med vores udmelding udtrykkeligt ikke at signalere ligegyldighed over for denne betydning.

Vi respekterer menneskers ret til at vælge selv at leve efter religiøse forskrifter – men vi appellerer til alle forældre om at undlade at udøve en irreversibel påvirkning på deres drengebarn/børn.

Vi opfordrer samtidig Sundhedsstyrelsen til at revidere notatet: Omskæring af drenge, 2013, hvoraf det fremgår, at SST ikke finder anledning til generelt at anbefale omskæring af drenge – men hvor styrelsen alligevel konkluderer, at det kan foretages under forudsætning af, at det udføres “korrekt og af kompetente læger”.

Det finder Jordemoderforeningen ikke harmonerer med den almindeligt anerkendte betydning af Sundhedsstyrelsens anbefalinger af kirurgiske indgreb i det danske sundhedsvæsen.

På vegne af Jordemoderforeningens hovedbestyrelse,
Lillian Bondo og Ann-Birgitte Havelund
Formand og næstformand

Den 18. juni 2015 
Etiske retningslinjer (2010)
I november 2010 vedtog Jordemoderforeningens kongres nye etiske retningslinjer. De afløste den tidligere Etikkode.
Pressepolitik (2022)
Det overordnede pressemæssige mål for Jordemoderforeningen er at fremstå velargumenteret og poltisk modig.

Læs pressepolitikken
Fødeklinikker tilknyttet hospitalsafdelinger i Danmark, 1984 – 2012.
Rapporten kortlægger fødeklinikkernes historie, og har i den i forbindelse taget kontakt til en række af de jordemødre, der var dybt involveret i etableringen og i driften af fødeklinikkerne. Rapport omhandler udelukkende fødeklinikker, der geografisk lå placeret på et hospital.

Læs rapporten her

Jordemoderforeningen, august 2018
Notatet vedrørende omkostningsberegningerne for igangsættelse