Udvalg og repræsentationer

Jordemoderforeningen er repræsenteret i en række komiteer, organisationer og udvalg både nationalt og internationalt. 


Her finder du en oversigt over disse udvalg, og du kan bl.a. se, hvem der repræsenterer Jordemoderforeningen. Det er Jordemoderforeningens hovedbestyrelse, der beslutter, hvem der skal beklæde de enkelte poster.

Dansk Selskab for Patientsikkerhed
Patientsikkerhedsrådet

Formål: 
– At fungere som organisatorisk ramme og at virke samlende og inspirerende for arbejdet med den del af kvalitetsudviklingen inden for sundhedssektoren, der vedrører patientsikkerhed.
– At fungere som forum for udbredelse af viden om patientsikkerhed og metoder til gennemførelse af klinisk risikostyring.

Det sker ved afholdelse af møder, symposier mv. samt ved efteruddannelse af sundhedspersonale.

Se også patientsikkerhed.dk

Repræsentant: Jordemoderforeningens forkvinde Lis Munk
Det Danske Netværk for Tobaksforebyggelse
Antal medlemmer: 1

Formål: 
Dansk Netværk for Tobaksforebyggelse har til formål at koordinere indsatsen for at begrænse tobaksrygningen i Danmark gennem en gensidig orientering om, hvilke aktiviteter de foregår i de institutioner/organisationer, der er medlem i netværket.

Netværket uddeler hvert år “Årets røgfri pris”.

Netværket er et samarbejde mellem Sundhedsstyrelsen, Kræftens Bekæmpelse, Hjerteforeningen, Danmarks Lungeforening, Jordemoderforeningen, Dansk Sygeplejeråd, Danmarks Apotekerforening, Astma-Allergiforbundet, Den almindelige Danske Lægeforening, Sund BY-Netværket, Røgfrit Miljø og Dansk Tandlægeforening.

Omfang: Der holdes to møder om året. Herudover kommer der ad hoc opgaver.

Repræsentant: Lene Nygaard

Nyvalg: Forår 2024
DSOG/Jordemoderforeningen fællesudvalg
Antal medlemmer: 4

Faste medlemmer: Forkvinden og forsknings- og udviklingskonsulenten

Valgte medlemmer: En basisjordemoder + en jordemoderleder

Formål: 
– Gensidig orientering og diskussion af initiativer, planer, udtalelser o.lign. af fælles interesse.
– At tilstræbe koordinering af rådgivning til sygehusejerne.
– Gensidig orientering om ref.programmer, klaringsrapporter o. lign.
– Gensidig orientering om kvalitetsudvikling.
– At fremme en national obstetrisk database, herunder det medicinske fødselsregisters optimale udnyttelse.

Omfang: 2 møder pr. år

Repræsentanter: Lis Munk, Katrine Corfitz Bønnerup Kildedal (leder), Tine Andreassen (basis), Anne-Mette Schroll (forsknings-og udviklingskonsulent)
Foreningen Sex & Samfund
Antal medlemmer: 3

Formål: 
I Danmark arbejder Sex og Samfund for, at alle kan få de oplysninger og den rådgivning og hjælp, de har brug for. Foreningen arbejder for en forebyggelsesindsats, hvor der sættes massivt ind med oplysning og rådgivning. Målet er seksuel trivsel, ønskebørn og ingen sexsygdomme. At nå disse mål kræver viden om seksualitet, sexsygdomme, prævention, graviditet og abort, og det kræver adgang til forebyggelse og behandling.

I forhold til udlandet arbejder Sex & Samfund for en verden med seksuel trivsel, ønskebørn og ingen sexsygdomme. Sundhed omkring seksualitet, graviditet og fødsel er en menneskeret, som skal sikres, uanset hvor i verden man bor, og uanset alder, køn, religion, eller ægteskabelig og social status.

Sex & Samfund arbejder med emner som abort, hiv/aids, fortalerarbejde, seksualundervisning og forebyggelse af uønskede graviditeter og sexsygdomme.

Læs mere på www.sexogsamfund.dk

Omfang: Omfanget er foreningsarbejdet er relativt lille, idet repræsentanterne først og fremmest repræsenterer Jordemoderforeningen på den årlige generalforsamling i Sex og Samfund. Herfra refereres lidt om mødet til Jordemoderforeningen, enten ved et møde eller skriftligt. Der kan derudover være ad hoc opgaver, som repræsentanterne har valgt at lave.

Repræsentanter: Mette Rotesan og Dina Sloth Illeris (den tredje plads er vakant)

Nyvalg: Forår 2024
Forskningsfondens vurderingsudvalg
Formål: Udvalget behandler ansøgninger til Forsknings- og Udviklingsbeholdningen, jf. kriterier for anvendelse af Forsknings- og Udviklingsbeholdningen. Udvalget indstiller til Hovedbestyrelsen, der har den endelige afgørelse.
Omfang: Der afholdes to møder om året i forbindelse med ansøgningsfristen, i henholdsvis januar og august. De indkomne ansøgninger skal vurderes inden mødet. Se i øvrigt kriterierne for tildeling af støtte fra forskningsbeholdningen.

Repræsentanter:
en ledende jordemoder: 
Karin Hammer-Jakobsenen

en basisjordemoder: 
Malene Hegenberger

en udviklingsjordemoder/klinisk uddannelsesansvarlig: 
Mette Kabel Hansen

en undervisende jordemoder fra jordemoderuddannelsen eller en videregående uddannelsesinstitution: 
Annette Dalsgaard

en jordemoder med videreuddannelse på master-, kandidat eller ph.d.-niveau og gerne med tilknytning til et forskningsmiljø: 
Ellen Nøhr

Jordemoderforeningens forsknings- og udviklingskonsulent.:
Anne-Mette Schroll
Hjælpe- og stipendiefondens bestyrelse (fonden har ikke mere midler til uddeling)
Formål: At yde økonomisk støtte bl.a. til faste legatmodtagere, til akut trang, til jordemødre og jordemoderstuderende, som ønsker videreuddannelse ved studierejser, kurser o.lign. eller andre specifikke formål.

Repræsentanter er forkvinde, næstforkvinde samt et medlem af hovedbestyrelsen
Komiteen for Sundhedsoplysning
Formål: Som almennyttig forening at fremme sundhed og forebygge sygdom og handicap ved udvikling, tilrettelæggelse og distribution af sundhedsoplysende materialer, arrangere kurser, gennemføre sundhedsformidlende initiativer.

Læs også på komiteens hjemmeside

Repræsentanter: 
Komiteens styrelse: 
Forkvinden
Sagkyndigt udvalg: Anne Barfoed
Kvinderådet
Antal medlemmer: 3

Formål: 
At virke som et samlende organ for de tilsluttede foreninger og organisationer til styrkelse af samarbejdet mellem kvinder og medvirke til at varetage kvinders rettigheder. Kvinderådet skal koordinere de kvindepolitiske krav og påvirke udviklingen nationalt og internationalt.

Ideen med et Kvinderåd er at skabe en fælles platform for udviklingen af et reelt demokrati, hvor ligestilling mellem kønnene og respekt for forskelligheder står i centrum.

Via udviklingen af en fælles politik ud fra en kvindesynsvinkel er det målet at fremme kvinders menneskerettigheder herunder forebygge vold mod kvinder, fjerne ulige løn og anden form for diskrimination på arbejdsmarkedet og sikre kvinder indflydelse i samfundets magtcentre.

Kvinderådet repræsenterer medlemsorganisationerne i nationale og internationale organisationer. Kvinderådet sidder derfor i en række offentlige råd, nævn og udvalg, som er vejledende for politikere og andre beslutningstagere både nationalt og internationalt.

Desuden er Kvinderådet repræsenteret i andre NGO’ers og selvejende institutioners bestyrelser og kompetente forsamlinger.

Læs mere på www.kvinderaadet.dk 

Repræsentanter: Gabriela Rehfeld, Marie Sejrgaard og Mette Rotesan (Lis Munk sidder i rådets bestyrelse)

Nyvalg: Forår 2024
Pensionskassen for Sundhedsprofessionelles
Formål: At varetage den overordnede ledelse af pensionskassen i overensstemmelse med vedtægter og lovgivning. At påse, at bogføring og formueforvaltning kontrolleres på en for pensionskassens forhold tilfredsstillende måde. At ansætte en direktion, der sammen med bestyrelsen skal sørge for en forsvarlig organisation af pensionskassens virksomhed.

Repræsentanter: Forkvinden

Nyvalg: Følger kommunal- og regionalvalgene
Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn
(tidligere Sundhedsvæsenets Patientklagenævn)

Formål: At behandle klager over den faglige virksomhed, der udøves af personer inden for sundhedsvæsenet.

Repræsentanter: Ane Cecilie Nordentoft, Lise Jensen og Lone Egeberg Brettschneider

Periode: Vælges for fire år – anbefales af Jordemoderforeningens hovedbestyrelse, men udpeges af nævnet.

Nyvalg: Beskikket af Sundhedsministeriet frem til 31. december 2026

Medlemmer udpeges af Dansk Jordemoderfagligt Selskab
Det Rådgivende Praksisudvalg
Antal medlemmer: 2

Formål: Det Rådgivende Praksisudvalg har til opgave at følge Patientombuddets praksis for afgørelser af forløbsklager og rådgive Patientombuddet om den fremtidige afgørelse af sammenlignelige sager. Det Rådgivende Praksisudvalg skal desuden rådgive Patientombuddet om, hvordan der bedst kan drages læring af forløbsankesagerrne. Praksisudvalget vil i praksis få forelagt en del af Patientombuddets afgørelser, fx indenfor udvalgte sygdomsområdet eller sygehus m.v., som grundlag for rådgivningen af Patientombuddet. det bemærkes, at praksisudvalget ikke kan træffes afgørelser i konkrete klagesager eller ændre Patientombuddets afgørelser.

Repræsentant: Anne-Mette Schroll og suppleant, Pernille Thykier

Periode: 1. januar 2023 – 31. december 2025

Internationale repræsentationer

European Midwives Association (EMA)
Antal medlemmer: 2, forkvinde og næstforkvinde

Formål: Organisationen arbejder med at fremme jordemoderomsorg gennem fælles minimum standarder for uddannelse og praksis, at udbrede opdateret jordemoderviden, at fremme kvinders sundhed, at følge EU lovgivning og jordemødres muligheder for jordemoderarbejde I EU og at støtte medlemsorganisationerne i disse mål

Læs mere på www.europeanmidwives.org
European Forum of National Nursing and Midwifery Ass. and WHO EFNNMA
Antal medlemmer: 1, Jordemoderforeningens forkvinde

Formål: Deltage i og informere om debat vedr. sundhedsfremme og -omsorg i Europa. Arbejde for udveksling af information, ideer og politik mellem Nursing/Midwifery Ass. og WHO. Formulere udtalelser og anbefalinger vedr. sundhed og Nursing/Midwifery relaterede emner og stå inde for forsøgsprojekter.
International Confederation of Midwives (ICM)
Antal medlemmer: 2, forkvinde og næstforkvinde

Formål: At fremme uddannelse og viden om jordemodergerningen for at udbygge omsorgen for mødre og nyfødte børn i alle verdens lande.

Læs mere på www.internationalmidwives.org
Kvindernes U-lands Udvalg (KULU)
Antal medlemmer: 2

Formål: Gennem oplysningsarbejde at hjælpe dårligt stillede kvinder i U-lande til ligestilling, fred og udvikling i overensstemmelse med aktionsplan vedtaget på Mexico-konferencen i 1975.

Læs mere på www.kulu.dk

Repræsentanter: Dina Sloth Illeris og Mette Rotesan

Nyvalg: Forår 2024
Nordisk Jordemoderforbund (NJF)
Antal medlemmer: 2, forkvinde og næstforkvinde

Formål: At virke for jordemødres faglige udvikling og at fremme jordemødres arbejdsmæssige og faglige samarbejde mellem de nordiske lande.

Vilkår for repræsentanter

Der gives ikke mødegodtgørelse til eksterne repræsentationer, men der kan i specielle tilfælde ydes tabt arbejdsfortjeneste. Det kan kun ske efter aftale med Jordemoderforeningens forretningsudvalg.

Der ydes rejsegodtgørelse til offentlige transportmidler på standardklasse.