Fundats for Jordemoderforeningens Hjælpefond

Hjælpefonden kan ikke søges, da der ikke er flere penge til uddeling i den

§ 1. NAVN OG HJEMSTED 
Stk. 1. Fondens navn er Jordemoderforeningens Hjælpefond. 
Fonden er en videreførelse af Den Alm. Danske Jordemoderforenings Administrationsfond, der stiftedes i henhold til bestemmelserne i § 10 i overenskomst af 5. maj 1969 mellem Den Alm. Danske Jordemoderforening og Centralforeningen af Sygekasser i Danmark samt Distriktsjordemoder af Lynge, Jensine Thorgils legat til understøttelse af unge studerende jordemødre. 

Stk. 2. Fondens hjemsted er København, og dens værneting er Københavns Byret. 
§ 2. FORMÅL OG OPGAVER 
Stk. 1. Fondens formål er med de til rådighed værende midler, herunder eventuelle bidrag fra Jordemoderforeningen i henhold til § stk. i foreningens love, at yde støtte til: 

1. Jordemødre, som afskediges pga. sygdom eller sociale begivenheder indtil pensionering eller genansættelse har fundet sted. 

2. Akutte trangstilfælde. 

3. Jordemødre, som førtidspensioneres uden fuld pensionsanciennitet. Ny vurdering finder sted, når folkepension eller privat
pensionsordning, herunder PKA, kan udbetales. 

4. Andre specifikke formål for jordemødre og jordemoderelever, som fondsudvalget efter en konkret vurdering skønner
støtteberettigede. 

Stk. 2. Jordemødre, som allerede er fundet værdige til fortløbende legatstøtte, bevarer denne rettighed. 

Stk. 3. Ansøgninger fra jordemødre, der har medvirket ved tilvejebringelsen af Administrationsfondens midler, prioriteres i henhold til Jordemoderforeningens love, § stk. 
§ 3. FONDENS KAPITAL 
Stk. 1. Fondens kapital, der ingensinde må angribes, består af den fra den tidligere Administrationsfond overførte kapital samt den fra Distriktsjordemoder af Lynge, Jensine Thorgils legat overførte kapital. Kapitalens størrelse andrager pr. 31/12-1989 ialt kr. 1.804.000,- nominelt. 

Stk. 2. Fondens kapital skal i øvrigt altid være af en sådan størrelse, at forpligtelsen over for de faste legatmodtagere kan opfyldes. 

Stk. 3. Fondens kapital skal til enhver tid anbringes i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning om fonde og visse foreninger samt de af Justitsministeriet til enhver tid fastsatte bestemmelser for anbringelse af midler, der er båndlagt for umyndige personer. Med henblik på at opnå en købekraftsikret placering af Hjælpefondens formue, skal bestyrelsen dog også have adgang til investering af Hjælpefondens midler i fast ejendom. Hjælpefondens aktiver skal stedse lyde på Hjælpefondens navn og så vidt muligt være noteret som tilhørende Hjælpefonden. 
§ 4. FONDENS ADMINISTRATION OG SEKRETARIAT 
Stk. 1. Fondens bestyrelse er Jordemoderforeningens hovedbestyrelse. 

Hovedbestyrelsen nedsætter et udvalg på 3 af sine medlemmer, der én gang i kvartalet træder sammen for at tage stilling til indkomne ansøgninger om hjælp fra fonden. 

Udvalgsmedlemmerne udpeges for 2 år ad gangen og kan genudpeges. Udvalget vælger selv sin formand. 

Stk. 2. Hvis der opstår vakance, har hovedbestyrelsen ret til at indsætte en ny repræsentant i resten af det afgåede udvalgsmedlems funktionstid. 

Stk. 3. Udvalget er beslutningsdygtigt, når 2 medlemmer er til stede. Beslutning træffes ved simpel stemmeflerhed. 

Stk. 4. Til at bistå udvalget vælges en sekretær, der varetager fondens løbende funktioner. 

Stk. 5. Retten til at tegne fonden har Jordemoderforeningens formand eller næstformand samt den i henhold til stk. 4 udpegede sekretær, dog således at der altid skal underskrives 2 i forening. 
§ 5. UDDELING AF LÅN OG LEGATER 
Stk. 1. En gang i kvartalet afholdes uddelingsmøde i fondsudvalget. 

Ansøgninger til fonden skal være modtaget inden udgangen af februar, maj, august og november måned. 

Fondsudvalget gennemgår og tager stilling til de indkomne ansøgninger og drager omsorg for, at dette arbejde kan være tilendebragt således, at meddelelse om udvalgets beslutninger kan foreligge senest den 15. i månederne marts, juni, september og december. 

Stk. 2. Ved beslutning om ydelse af støtte, hvis størrelse i hvert enkelt tilfælde fastsættes af fondsudvalget, skal der foreligge behørig dokumentation for ansøgningen. 

Stk. 3. Støtte ydes som legater eller rentefri lån. 

Tidspunkt og terminer for tilbagebetalingen af lån fastsættes af fondsudvalget. 

Udvalget kan til enhver tid dispensere fra eller modificere reglerne om tilbagebetaling af støtten. 
§ 6. REGNSKAB OG REVISION 
Stk. 1. Fondens regnskabsår er kalenderåret. 

Stk. 2. Det påhviler Jordemoderforeningens hovedbestyrelse at drage omsorg for, at bogholderi og revision udføres på betryggende måde. 

Stk. 3. Det reviderede regnskab forelægges hvert år Jordemoderforenings Hovedbestyrelse. 
§ 7. ÆNDRINGER I FUNDATSEN OG DENNES IKRAFTTRÆDEN 
Stk. 1. Ændringer i fundatsen skal vedtages af Jordemoderforeningens hovedbestyrelse med 2/3 stemmers majoritet. 

Stk. 2. Skulle Jordemoderforeningen nogensinde blive opløst, skal fondens midler overdrages til anden velgørende institution eller organisation fortrinsvis med tilknytning til jordemodervæsenet eller subsidiært sundhedsvæsenet, dog således at den pågældende institution er forpligtet til at administrere legatmidlerne i overensstemmelse med nærværende fundats og Jordemoderforeningens på opløsningstidspunktet gældende love. 

Stk. 3. Denne fundats, der erstatter vedtægter for Administrationsfonden, Distriktsjordemoder af Lynge, Jensine Thorgils legat samt tidligere fundatser af 5. oktober 1978, 17. august 1984 og 28.maj 1990 for Hjælpe- og Stipendiefonden, er godkendt af Jordemoderforeningens hovedbestyrelse på møde den 7. februar 2005 og gældende fra samme dato.