Typer af medlemskab

Klik på et af nedenstående medlemskaber for at få en beskrivelse af det. 

Aktivt medlem
Aktivt medlemskab er for:
• Jordemødre med dansk autorisation
• Jordemoderstuderende i Danmark – læs også om medlemskab for studerende)

Hvis du vil melde dig ind i Jordemoderforeningen:

Gå til indmeldelse

Hvis du vil ændre dit medlemskab til en af de andre muligheder:

• Gå til skift af medlemskab

Du skal sende ændringen med mindst en måneds varsel til udgangen af et kvartal, det vil sige 28/2, 31/5, 31/8 og 30/11, for at ændringen kan få virkning fra næste kvartal.

Kontingent:
610 kr. pr. måned (kontingentet opkræves en gang i kvartalet)

Husk at kontingentet er fradragsberettiget, hvilket betyder, at det trækkes fra det beløb, du beskattes af. Derfor bliver din reelle udgift væsentligt mindre. Jordemoderforeningen indberetter beløbet til SKAT, så det automatisk vil fremgå af din selvangivelse.
Hvis du får arbejde på Grønland
Er du aktiv, autoriseret medlem og flytter til Grønland, skal du rette din medlemsstatus, så du kan blive overført til Grønlandskredsen. Det gør du her:

Gå til rediger medlemsoplysninger

Kontingent:
610 kr. pr. måned (kontingentet opkræves en gang i kvartalet)

Husk at kontingentet er fradragsberettiget, hvilket betyder, at det trækkes fra det beløb, du beskattes af. Derfor bliver din reelle udgift væsentligt mindre. Jordemoderforeningen indberetter beløbet til SKAT, så det automatisk vil fremgå af din selvangivelse.
Dimittendsats – direkte fra uddannelse til orlov
Et du nyuddannet jordemoder, og går du direkte fra at være studerende til at være på barsel eller anden orlov, kan du registrere dig som medlem på dimittendsats. Du kan maksimalt være på denne ordning i et år efter endt uddannelse. Som medlem på dimittendsats betaler du halvdelen af det kontingent, der gælder for aktive medlemmer.

Hvis du vil ændre dit medlemskab fx fra jordemoderstuderende til dimittendsats, skal du vælge:

Gå til skift af medlemskab

Du skal sende ændringen med mindst en måneds varsel til udgangen af et kvartal, det vil sige 28/2, 31/5, 31/8 og 30/11, for at ændringen kan få virkning fra næste kvartal.

Kontingent:
305 kr. pr. måned (kontingentet opkræves en gang i kvartalet)

Husk at kontingentet er fradragsberettiget, hvilket betyder, at det trækkes fra det beløb, du beskattes af. Derfor bliver din reelle udgift væsentligt mindre. Jordemoderforeningen indberetter beløbet til SKAT, så det automatisk vil fremgå af din selvangivelse.
Barselsorlov uden løn
Er du på barsel ud over den periode, hvor du får løn fra din arbejdsgiver, det vil sige, hvis du enten er på dagpenge eller uden understøttelse, kan du søge om at få nedsat kontingent.

Du skal ikke dokumentere din barsel, men du skal angive den periode, du forventer at være på barsel i, når du søger.

HUSK: Hvis perioden ændrer sig undervejs, er det dit ansvar at meddele det til sekretariatet ved en mail til ane@jordemoderforeningen.dk.

Du kan få nedsat kontingent i hele dagpengeperioden med mulighed for forlængelse med et kvartal ved forlænget orlov uden indtægt.

Hvis du vil ændre dit medlemskab til barselsorlov uden løn, skal du vælge:

Gå til skift af medlemskab

Du skal sende ændringen med mindst en måneds varsel til udgangen af et kvartal, det vil sige 28/2, 31/5, 31/8 og 30/11, for at ændringen kan få virkning fra næste kvartal.

Kontingent:
305 kr. pr. måned (kontingentet opkræves en gang i kvartalet)

Husk at kontingentet er fradragsberettiget, hvilket betyder, at det trækkes fra det beløb, du beskattes af. Derfor bliver din reelle udgift væsentligt mindre. Jordemoderforeningen indberetter beløbet til SKAT, så det automatisk vil fremgå af din selvangivelse.
Ledig
Er du ledig, kan du søge om at få nedsat kontingent.

Du skal ikke indsende dokumentation, men i ansøgningen bliver du bedt om at erklære, at oplysningerne er korrekte.

HUSK: Hvis du får arbejde som jordemoder igen, har du selv ansvar for at ændre din medlemsstatus til aktiv. Det gør du her:

• Gå til skift min medlemsstatus til aktiv

Hvis du vil ændre dit medlemskab til ledig, skal du vælge

Gå til skift af medlemskab

Du skal sende ændringen med mindst en måneds varsel til udgangen af et kvartal, det vil sige 28/2, 31/5, 31/8 og 30/11, for at ændringen kan få virkning fra næste kvartal.

Kontingent:
305 kr. pr. måned (kontingentet opkræves en gang i kvartalet)

Husk at kontingentet er fradragsberettiget, hvilket betyder, at det trækkes fra det beløb, du beskattes af. Derfor bliver din reelle udgift væsentligt mindre. Jordemoderforeningen indberetter beløbet til SKAT, så det automatisk vil fremgå af din selvangivelse.
Ansat i få vagter eller med tilsvarende begrænset indtægt
Er du ansat i få vagter eller har en tilsvarende lav indtægt, kan du søge om nedsat kontingent i en periode.

Muligheden er primært målrettet medlemmer, der er på vej ud af arbejdsmarkedet pga. efterløn og pension og derfor har et forventet sparsomt brug for services fra Jordemoderforeningens sekretariat.

Muligheden er også tiltænkt jordemødre, som er ved at starte egen praksis eller lignende, og som derfor i en periode har brug for luft i økonomien til at få fodfæste som selvstændige.

Nedsat kontingent til medlemmer med få vagter kan søges af:

• Medlemmer der er ansat op til 8 timer i gennemsnit pr. uge
• Privatpraktiserende under opstart, hvis indtjening er maksimalt svarende til 8 timers vagter pr. uge

Nedsat kontingent kan søges for 2 kvartaler ad gangen, dog max 4 kvartaler i alt (dog længere hvis du supplerer efterløn eller pension med få vagter). Herefter indplaceres du automatisk på normal sats.

Du skal ikke indsende dokumentation, men i ansøgningen bliver du bedt om at erklære, at oplysningerne er korrekte.

HUSK: Du skal ved ansøgning angive en periode og genansøge inden periodens ophør.

Hvis du vil ændre dit medlemskab til aktiv på få timer, skal du vælge:

Gå til skift af medlemskab

Du skal sende ændringen med mindst en måneds varsel til udgangen af et kvartal, det vil sige 28/2, 31/5, 31/8 og 30/11, for at ændringen kan få virkning fra næste kvartal.

Kontingent:
305 kr. pr. måned (kontingentet opkræves en gang i kvartalet)

Husk at kontingentet er fradragsberettiget, hvilket betyder, at det trækkes fra det beløb, du beskattes af. Derfor bliver din reelle udgift væsentligt mindre. Jordemoderforeningen indberetter beløbet til SKAT, så det automatisk vil fremgå af din selvangivelse.
Medlemskab af anden overenskomstbærende fagforening (dobbelt medlemskab)
Hvis du er medlem af en anden overenskomstbærende organisation, fordi du er ansat på en anden overenskomst, kan du søge om nedsat kontingent. Som medlem på nedsat kontingent bevarer du alle dine demokratiske rettigheder og har adgang til det faglige fællesskab, herunder kursustilbud og faglige arrangementer. Du har blot ikke adgang til juridisk bistand fra Jordemoderforeningen, da det er din primære fagforening, der håndterer dine løn- og ansættelsesvilkår.

For at skifte til denne medlemsskabstype, skal du vælge:

Gå til skift af medlemskab

Du skal ikke indsende dokumentation, men i ansøgningen bliver du bedt om at erklære, at oplysningerne er korrekte.

HUSK: Du har selv ansvar for at give besked til Jordemoderforeningen, hvis du skifter over på en jordemoderoverenskomst og derfor skal tilbage på fuldt kontingent.

Du skal sende ændringen med mindst en måneds varsel til udgangen af et kvartal, det vil sige 28/2, 31/5, 31/8 og 30/11, for at ændringen kan få virkning fra næste kvartal.

Kontingent:
305 kr. pr. måned (kontingentet opkræves en gang i kvartalet)

Husk at kontingentet er fradragsberettiget, hvilket betyder, at det trækkes fra det beløb, du beskattes af. Derfor bliver din reelle udgift væsentligt mindre. Jordemoderforeningen indberetter beløbet til SKAT, så det automatisk vil fremgå af din selvangivelse.
Autoriseret studerende
Hvis du er autoriseret jordemoder og studerende, kan du søge om nedsat kontingent. Der er to kontingenttyper i denne kategori:

• Kun SU eller få vagter/lav indtjening.

Ved få vagter/lav indtjening skal din indtægt inklusive SU være under dagpengesatsen.

Du skal ikke indsende dokumentation for din status, men i ansøgningen bliver du bedt om at erklære, at oplysningerne er korrekte. Ved ansøgning angiver du perioden for studietid, og efter endt studie kommer du automatisk tilbage på fuldt kontingent.

HUSK: Hvis perioden ændrer sig undervejs, er det dit ansvar at meddele det til sekretariatet ved en mail til ane@jordemoderforeningen.dk.

Du skal sende ændringen med mindst en måneds varsel til udgangen af et kvartal, det vil sige 28/2, 31/5, 31/8 og 30/11, for at ændringen kan få virkning fra næste kvartal.

Gå til skift af medlemskab

Kontingent:
Uden vagter: 110 kr. pr. måned (kontingentet opkræves en gang i kvartalet)
Med få vagter/lav indtjening: 305 kr. pr. måned (kontingentet opkræves en gang i kvartalet)

Husk at kontingentet er fradragsberettiget, hvilket betyder, at det trækkes fra det beløb, du beskattes af. Derfor bliver din reelle udgift væsentligt mindre. Jordemoderforeningen indberetter beløbet til SKAT, så det automatisk vil fremgå af din selvangivelse.
Passivt medlemskab
Hvis du ikke mere arbejder som jordemoder, kan du søge om passivt medlemskab.

Passivt medlemskab er for:
• Jordemødre der er gået på efterløn eller pension (Har du få vagter, skal du søge om nedsat kontingent -se under Ansat i få vagter eller med tilsvarende begrænset indtægt)
• Jordemødre der arbejder i udlandet på en udenlandsk kontrakt
• Jordemødre der overgår til anden beskæftigelse udenfor sundhedsområdet, hvor baggrunden som jordemoder ikke er hel eller delvis forudsætning for ansættelsen (Se også mulighed for nedsat kontingent, hvis du fortsat ønsker at være en del af det faglige fællesskab).

Bemærk: Arbejdsløse, dagpengemodtagere, medlemmer på barselsorlov, der modtager løn og/eller dagpenge, ansatte med få vagter og organiserede i anden fagforening, er ikke berettiget til passivt medlemskab.
HUSK: Hvis du genoptager arbejdet som jordemoder, har du selv ansvar for at ændre din medlemsstatus til aktiv.
Hvis du vil ændre dit medlemskab til passiv, skal du vælge Gå til skift af medlemskab

Du skal sende ændringen med mindst en måneds varsel til udgangen af et kvartal, det vil sige 28/2, 31/5, 31/8 og 30/11, for at ændringen kan få virkning fra næste kvartal.

Hvad indebærer et passivt medlemskab:
• Du modtager Tidsskrift for Jordemødre
• Du kan deltage på nogle af Jordemoderforeningens kurser, fx medlemsmødet
• Du arbejder ikke mere og får derfor heller ikke få juridisk rådgivning
• Du kan ikke stille op til tillidsposter og har ikke stemmeret til disse

Kontingent: 110 kr. pr. måned (kontingentet opkræves en gang i kvartalet). Husk at kontingentet er fradragsberettiget, hvilket betyder, at det trækkes fra det beløb, du beskattes af. Derfor bliver din reelle udgift væsentligt mindre. Vi indberetter til SKAT, så det automatisk vil fremgå af din selvangivelse.
Studerende på jordemoderuddannelsen
Er du studerende på en af jordemoderuddannelserne i Danmark, skal du vælge dette medlemskab. Her bliver du medlem af både Jordemoderforeningen og De Jordemoderstuderendes Landssammenslutning, JSL, for samme pris.
Som studerende har du ret til at stemme til valg om nogle tillidsposter og deltage i de nogle af de faglige tilbud. Du modtager også Tidsskrift for Jordemødre. Når du er færdig med din uddannelse, går du automatisk op på fuldt kontingent for autoriserede jordemødre.

Husk: At ændre i din eksamensdato, hvis du fx tager orlov

Hvis du vil melde dig ind i Jordemoderforeningen:
• Gå til indmeldelse

Kontingent:
40 kr. pr. måned (kontingentet opkræves en gang i kvartalet)

Husk at kontingentet er fradragsberettiget – også for studerende, hvilket betyder, at det trækkes fra det beløb, du beskattes af. Derfor bliver din reelle udgift væsentligt mindre. Jordemoderforeningen indberetter beløbet til SKAT, så det automatisk vil fremgå af din selvangivelse.

Fastsættelse af kontingent, kontingentfrihed m.v.

Kontingentet fastsættes af kongressen for de to følgende kalenderår. 
Forretningsudvalget kan, hvis det tiltrædes af den pågældende kredsforperson, bevilge kontingentfrihed eller kontingentnedsættelse, når særlige forhold taler herfor. Der skal altid ansøges skriftligt herom.


Konfliktkontingent

Under en konflikt er hovedbestyrelsen bemyndiget til at udskrive ekstra kontingent, som kan opkræves, så længe konflikten varer og indtil evt. gæld er betalt.