Sædvanlig løn

Hvad er løn? 

Lovgivningen og en række overenskomster og aftaler giver ret til fuld løn i forskellige typer fravær fra arbejdet. Som oftest er der anført, at der gives ”fuld løn” eller ”sædvanlig løn” under fraværet. De 2 begreber dækker over det samme.

Det kan – især for jordemødre, der jo generelt har et meget varieret vagtskema – være vanskeligt helt at få overblik over, hvad der er ”sædvanlig løn”. Nedenfor kan du for de forskellige ansættelsesområder læse mere omkring begrebet ”Løn” og hvilke løndele, der er sædvanlig løn.

Er du ansat på det regionale område

Her er der bestemmelser om, at den ansatte under barselsorlov, under sygdom og i en række andre fraværssituationer skal have udbetalt ”sædvanlig løn”. Sædvanlig løn er defineret som den løn, som den ansatte har kunnet regne med at tjene. Sædvanlig løn er inkl. pensionsbidrag og fast påregnelige tillæg.

”Fast påregnelige tillæg” er tillæg, der gives som en del af lønnen for arbejdet, som den pågældende er antaget til fast at udføre.

Fast påregnelige arbejdsfunktionsbestemte tillæg indgår i den sædvanlige løn, hvad enten de har været ydet for enkelte eller samtlige timer. Kvalifikations- og funktionsbestemte tillæg, som gives efter aftalerne om lokal løndannelse indgår også i den fast påregnelige løn.

Er man ansat til at varetage vagter på alle tider af døgnet vil ens sædvanlige løn ved fravær kunne aflæses i vagtskemaet. Har man længere tids fravær – ud over det lagte vagtskema – regnes sædvanlig løn ud fra et gennemsnit af ens vagter henover en repræsentativ 3 måneders periode. Men vær opmærksom på at f.eks. et kursusforløb, kan gøre perioden atypisk.

De tillæg, der ikke er fast påregnelige og derfor ikke indgår i beregningen af sædvanlig løn, kan f.eks. være tillæg for omlagt tjeneste, og tillæg for over-/merarbejde. Dette er uanset om over-/merarbejde forekommer rimelig hyppigt eller kun sjældent.

Kaldte timer og ulempetillæg ydet i døgnvagter og rådighedsvagter er heller ikke fast påregnelige og indgår ikke i begrebet ”sædvanlig løn”. Dette kan give et særligt problem de steder, hvor der udelukkende arbejdes i rådighedsvagter. Arbejder du udelukkende i rådighedsvagt og udgør kald-timerne en ikke uvæsentlig del af din løn, skal du kontakte din tillidsrepræsentant eller Jordemoderforeningen for en snak om problemstillingen.

Hvis der bruges resultatløn på arbejdspladsen, skal ansatte på barsel – der modtager løn under fraværet – have del i puljen, hvis alle andre kollegaer får. Der er ikke samme krav til at også langtidssygemeldte får del i resultatløn.

Er du i tvivl om hvilke af dine løndele, der er sædvanlig løn skal du kontakte din tillidsrepræsentant.

Er du ansat på det statslige område 

Også på det statslige område er der aftaler om at den ansatte i fraværsperioder får sædvanlig løn. I relation til definitionen af ”sædvanlig løn” har moderniseringsstyrelsen udgivet et omfattende cirkulære hvor begrebet ”sædvanlig løn” fortolkes. Du kan se aftalen her.

Cirkulæret anvender samme sondring omkring ”sædvanlig løn” og ”fast påregnelige tillæg” som bruges på det regionale område.

Kontakt evt. Jordemoderforeningen, hvis du er i tvivl.

Er du ansat på det private område 

Som jordemoder er du omfattet af Funktionærlovens regler, hvis du er ansat mere end 1 mdr. hos en arbejdsgiver og har mere end 8 timer arbejde om ugen. Ifølge funktionærlovens regler har du krav på fuld løn under sygdom. Fuld løn svarer til begrebet ”sædvanlig løn”.

Du vil efter Funktionærloven også – som minimum – have krav på ½ løn i dine 4 ugers graviditetsorlov og i dine 14 ugers barselsorlov. Det er ikke sikkert at ½ løn beløbsmæssigt overstiger de barselsdagpenge du er berettiget til. Alt efter, hvor du er ansat og hvilke regler, der gælder hos din arbejdsgiver, kan der være aftalt yderligere rettigheder under din barsel. Det er ikke usædvanligt at der er ret til fuld løn eller en højere timebetaling end ½ løn under dele af barselsorloven.

Kontakt Jordemoderforeningen, hvis du er i tvivl om dine rettigheder på det private område.

Anciennitet 

I de perioder, hvor der ydes sædvanlig løn eller indbetales pensionsbidrag og/eller optjenes pensionsalder i den ulønnede del af dagpengeperioden, optjenes sædvanlig anciennitet i relation til løn, pension og ferie, opsigelse og eventuel jubilæum mv.