Vedtægter

Vedtægterne blev vedtaget på Jordemoderforeningens kongres den 22. november 2004 og trådte i kraft med virkning fra 1. juni 2005. På kongressen den 24. november 2008 blev der vedtaget nogle ændringer til vedtægterne. Ved en brevkongres i februar 2010 blev lovene yderligere ændrede. Der blev foretaget yderligere ændringer til vedtægterne på kongressen i 2010, i 2014 og i 2016.

Vedtægterne blev ændret på kongressen. Disse ændringer er ikke ført ind endnu

§ 1. Navn og hjemsted
Stk. 1. Organisationens navn er “Jordemoderforeningen”. Dens hjemsted er København.
§ 2. Formål
Stk. 1. Jordemoderforeningens formål er fagligt og kollegialt at højne professionen og varetage jordemødres og jordemoderstuderendes interesser i sager og forhold, der er af betydning for den enkelte og for hele standen.
§ 3. Medlemmers optagelse
Stk. 1. Som aktive medlemmer kan optages

1) Jordemødre, som er autoriserede i henhold til den til enhver tid gældende lovgivning.

2) Jordemoderstuderende.

Stk. 2. Som passive medlemmer kan optages:
1.     Jordemødre der er gået på efterløn eller pension
2.     Jordemødre der arbejder i udlandet
3.     Jordemødre der overgår til anden beskæftigelse udenfor sundhedsområdet, hvor
baggrunden som jordemoder ikke er hel eller delvis forudsætning for ansættelsen.

Stk. 3. Et medlem, der går direkte fra en medlemsstatus som studerende til en ikke aktiv arbejdsperiode, for eksempel på grund af barsel eller anden orlov, kan lade sig registrere som medlem på dimittentsats. En sådan status kan maksimalt vare et år efter afsluttet uddannelse. Sådanne medlemmer betaler 1/2 af det til enhver tid gældende kontingent for aktive autoriserede medlemmer.

Stk. 4. Medlemmer, der er arbejdsløse, på barselsorlov uden løn, ansat i få vagter, på videregående uddannelse uden løn, eller er organiseret i anden overenskomstbærende fagforening kan søge om at få nedsat kontingent. Kongressen fastsætter kontingentets størrelse for forskellige grupper. 

Stk. 5. Indmeldelse i Jordemoderforeningen skal ske skriftligt ved indsendelse af en indmeldelsesblanket.

Stk. 6. Indmeldelse kan dog ikke finde sted, så længe der består en konflikt mellem Jordemoderforeningen og en arbejdsgiver, inden for hvis område den pågældende jordemoder er beskæftiget.
§ 4. Rettigheder og pligter
Stk. 1. Aktive autoriserede medlemmer er valgbare og aktive medlemmer har stemmeret til organisationens tillidsposter efter de i Jordemoderforeningens love og vedtægter indeholdte regler.

Stk. 2. Hovedbestyrelsen fastsætter nærmere regler for, hvilke medlemmer der er valgbare som tillidsrepræsentanter.

Stk. 3. Jordemødre, der er medlemmer af Jordemoderforeningen, har ret til at bære Jordemoderforeningens emblem. Emblemet er Jordemoderforeningens ejendom og skal tilbageleveres ved medlemskabets ophør.

Stk. 4. Medlemmer har pligt til skriftligt at underrette Jordemoderforeningens sekretariat om ændringer i registrerede oplysninger, herunder adresseændringer samt overgang til anden stilling eller andet arbejdsområde.

Stk. 5. Bistand til medlemmer ydes i sager, der er opstået 6 måneder efter indmeldelsen. Bistand ydes ikke til et medlem, der ikke har betalt forfaldent kontingent. Såfremt Hovedbestyrelsen finder, at der foreligger særlige om­stændigheder, kan der gøres undtagelser herfra.
§ 5. Udmeldelse og ændring af medlemsstatus
Stk. 1. Udmeldelse samt overgang til passivt medlemskab skal ske skriftligt på en særlig blanket med mindst 1 måneds varsel til udgangen af et kvartal.

Stk. 2. Udmeldelse kan dog ikke finde sted, så længe der består en konflikt mellem Jorde­moderforeningen og en arbejdsgiver, inden for hvis område det pågældende medlem er be­skæftiget.

Stk. 3. Passive og arbejdsløse medlemmer er ved genoptagelse af erhverv pligtige at give Jordemoderforeningen meddelelse herom. Overførsel til aktivt medlemskab for passive fin­der sted ved førstkommende kvartalsskifte.

Stk. 4. Aktive medlemmer er ved flytning til eller fra Grønland pligtige at give Jordemoderforeningen meddelelse herom, hvorefter overførsel til relevant medlemskategori finder sted ved førstkommende kvartalsskifte.
§ 6. Udelukkelse
Stk. 1. Et medlem, der ikke har betalt kontingent 3 måneder efter udløbet af den fastsatte betalingsfrist, kan af hovedbestyrelsen udelukkes som medlem.

Stk. 2. Et medlem, der overtræder Jordemoderforeningens love eller kollegiale vedtagelser, kan af hovedbestyrelsen udelukkes af Jordemoderforeningen.

Stk. 3. Et medlem, der endeligt mister retten til at udøve virksomhed som jordemoder, udelukkes som medlem af Jordemoderforeningen.

Stk. 4.Ved genoptagelse af udelukkede medlemmer efter stk. 1 skal der erlægges fuld kontingentrestance. 
 
Stk. 5. Hovedbestyrelsens beslutning efter stk. 2 kan af det pågældende medlem indankes for den første ordinære kongres med ret til foretræde for kongressen.
§ 7. Kontingent
Stk. 1. Kontingentet fastsættes af kongressen for de følgende 2 kalenderår.

Stk. 2. Kontingentet betales kvartalsvis forud.

Stk. 3. Ved indmeldelse beregnes kontingentet fra begyndelsen af det kvartal, der følger umiddelbart efter indmeldelsen med mulighed for aktivt at tilvælge kontingent med tilbagevirkende kraft fra forrige kvartal. Ved overgang fra aktivt til passivt medlemskab sker kontingentændringen fra første kvartal efter ændringen af medlemskabet. 

Stk. 4. Jordemoderforeningens formandskab kan, hvis det tiltrædes af den pågældende kredsformand, tilstå kontingentfrihed eller kontingentnedsættelse, når særlige forhold taler derfor.

Stk. 5. I en konfliktsituation er hovedbestyrelsen bemyndiget til at udskrive ekstra kontingent, evt. optage lån, såfremt midlerne anses for utilstrækkelige. Ekstra kontingent kan opkræves, så længe konflikten varer, og indtil evt. gæld er betalt.
§ 8. Kredse
Stk. 1. Jordemoderforeningens medlemmer organiseres i kredse, én for hver af følgende regioner: Nordjylland, Midtjylland, Syddanmark, Sjælland og Hovedstaden, samt en lederkreds for Jordemoderforeningens medlemmer ansat på lederoverenskomst.

Stk. 2. Aktive, autoriserede medlemmer er medlem i den regionskreds, inden for hvis område de arbejder. Aktive autoriserede medlemmer, der er ansat på lederoverenskomst, er medlem af lederkredsen. Studerende er medlem af den regionskreds, inden for hvis område skolen er beliggende. Under klinisk uddannelse i en anden regionskreds kan den jorde­moderstuderende deltage i praktikstedets kredsmøder og aktiviteter uden stemmeret.

Stk.3. Jordemødre uden et fast ansættelsessted og passive medlemmer er medlem i den kreds, hvor de bor.

Stk.4. Dansk autoriserede jordemødre beskæftiget i udlandet er ikke forpligtede til medlemskab i en kreds.

Stk. 5. Aktive medlemmer, hvis arbejdssted/bopæl ligger i Grønland skal være medlem af Ernisussiortut Kattuffiat (den grønlandske jordemoderforening), jf. § 14.

Stk. 6.Man kan kun være medlem i én kreds.

Stk. 7. Hovedbestyrelsen kan give dispensation for kredstilhørsforholdet efter indstilling fra en kredsbestyrelse eller formandskabet.

Stk. 8. For kredsene gælder en af hovedbestyrelsen vedtaget standardvedtægt.

Stk. 9. Standardvedtægten kan erstattes af en generalforsamlingsvedtaget kredsvedtægt, der ikke må stride mod nogen bestemmelse i Jordemoderforeningens love og vedtægter. Kredsvedtægten og ændringer heri skal godkendes af hovedbestyrelsen.
§ 9. Kredsbestyrelsens sammensætning
Stk. 1. Hver af de 5 regionskredse ledes af en bestyrelse, der sammensættes efter reglerne i stk. 2.

Stk. 2. Regionskredsbestyrelsen, udgøres af en for­mand, de i kredsen valgte tillidsrepræsentanter, samt 2 yderligere kredsbestyrelsesmedlemmer valgt på generalforsamlingen i lige år i henhold til den gældende lokale kredsvedtægt.

Regionskredsformanden vælges ved urafstemning i maj måned på ulige år af og blandt kredsforeningens aktive medlemmer, jf. § 21 stk. 4, dog er jordemoderstuderende ikke valgbare til regionskredsformandsposten.

Regionskredsbestyrelsen konstituerer sig med næstformand, kasserer, sekretær, og fx klub-, aktivitets- og politisk ansvarlig på det første møde efter afholdelse af formandsvalg.

I de 5 regionskredse er de jordemoderstuderende berettiget til 1 plads i regionskredsbestyrelsen. Der vælges blandt de jordemoderstuderende en personlig suppleant for den i regionskredsbestyrelsen siddende jordemoderstuderende. Valgene sker i forhold til den lokale kredsvedtægt.
§ 10. Kredsbestyrelsens opgaver
Stk. 1. Regionskredsbestyrelsen har til opgave at varetage medlemmernes interesse inden for kredsens område og har under ansvar over for hovedbestyrelsen kompetence i alle lokale spørgsmål. Dog kan kredsbestyrelsen ikke indgå aftaler med arbejdsgivere uden hovedbestyrelsens godkendelse, medmindre andet følger af andre bestemmelser.
 
Stk. 2. Lederkredsbestyrelsen har til opgave inden for Jordemoderforeningens rammer at varetage ledergruppens faglige, organisatoriske og kollegiale interesser.

Stk. 3. Klager over kredsbestyrelsens afgørelser kan indbringes for hovedbestyrelsen.
§ 11. Kredsbestyrelsens forretningsorden
Stk. 1. Bestyrelsesmøder afholdes, når formanden finder det nødvendigt, eller to andre af bestyrelsesmedlemmerne, 1/3 af kredsforeningens aktive medlemmer eller Jordemoderforeningens hovedbestyrelse forlanger det. I øvrigt gælder den til enhver tid af hovedbestyrelsen godkendte forretningsorden.
§ 12. Kredsgeneralforsamling
Stk. 1. Der afholdes generalforsamling én gang årligt i april eller maj måned. På generalforsamlingen forelægges regnskabet i revideret stand.

Stk. 2. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når kredsbestyrelsen eller hovedbestyrelsen finder det fornødent, eller såfremt 1/3 af kredsens aktive medlemmer begærer det.

Stk. 3. De nærmere regler om generalforsamling optages i kredsvedtægten, der skal godkendes af Jordemoderforeningens hovedbestyrelse.
§ 13. Lederkredsen
Stk.1. Lederkredsens generalforsamling kan træffe beslutning om en organisatorisk opdeling af lederkredsen i et antal sektioner. Bestemmelser herom indskrives i kredsvedtægten, der efterfølgende skal godkendes af hovedbestyrelsen.

Stk. 2. Som landsdækkende kreds kan der ydes lederkredsen en særlig sekretariatsmæssig bistand. Aftaler herom indgået mellem lederkredsbestyrelsen og sekretariatet forelægges hovedbestyrelsen til godkendelse.
§ 14. Grønland
Stk. 1. Jordemødrenes interesser varetages i Grønland af Ernisussiortut Kattuffiat(den grønlandske jordemoderforening).

Stk. 2. Vedtægterne for Ernisussiortut Kattuffiatkan ændres ved beslutning på generalforsamlingen i Ernisussiortut Kattuffiateller ved skriftlig afstemning blandt samtlige medlemmer af Ernisussiortut Kattuffiat. Til ændring af vedtægterne kræves 2/3 flertal blandt de afgivne stemmer. Ændringer i vedtægterne skal efterfølgende godkendes af Jordemoderforeningens hovedbestyrelse for at have gyldighed.

Stk. 3. Mellem Ernisussiortut Kattuffiatog Jordemoderforeningen indgås en samarbejdsaftale som bilag til vedtægterne for Ernisussiortut Kattuffiat.

Stk. 4. En repræsentant for Ernisussiortut Kattuffiat inviteres til at deltage i Jordemoderforeningens ordinære kongresser.
§ 15. Kongressen – del 1
Stk. 1. Kongressen har den øverste myndighed i alle Jordemoderforeningens anliggender, for så vidt de ikke bringes til urafstemning.

Stk. 2. Der afholdes ordinær kongres i november måned på lige årstal. Hovedbestyrelsen fastlægger stedet for kongressens afholdelse. Forud for kongressen udarbejder hovedbestyrelsen en beretning, der gøres tilgængelig for samtlige medlemmer.

Stk. 3. Ekstraordinær kongres afholdes, såfremt hovedbestyrelsen finder det påkrævet, eller såfremt 1/3 af de kongresdelegerede fremsætter begæring herom over for hovedbestyrelsen ledsaget af et forslag til motiveret dagsorden.

Stk. 4. Forslag til behandling på den ordinære kongres kan fremsættes af aktive medlemmer, kredsbestyrelserne, hovedbestyrelsen eller enkelte medlemmer af hovedbestyrelsen. Forslag skal være Jordemoderforeningens sekretariat i hænde senest ved normal arbejdstids ophør den 20. september i kongresåret. Hovedbestyrelsen kan senest 3 uger før kongressens afholdelse fremkomme med forslag til behandling på kongressen.

Stk. 5. Indkaldelse til ordinær kongres foretages ved opslag i tidsskriftet i kongresåret og meddeles pr. mail til de kongresdelegerede inden 30 dage før kongressens afholdelse. Med indkaldelsen skal følge foreløbig dagsorden. Eventuelle ændringer til dagsordenen skal være tilsendt de kongresdelegerede før kongressen.

Stk. 6. Indkaldelse til ekstraordinær kongres skal normalt foretages med 14 dages varsel pr. mail til hver enkelt kongresdelegeret og inden 1 måned efter, at hovedbestyrelsen har modtaget begæring om kongressens afholdelse.

Stk. 7. Hovedbestyrelsen kan indkalde til ekstraordinær kongres med mindst 3 dages varsel.


§ 15. Kongressen – del 2
Stk. 8. Hvis en kongresdelegeret er forhindret i at give møde, skal dette omgående meddeles Jordemoderforeningens sekretariat, der foretager fornøden indkaldelse af suppleant, jf. § 16 stk. 5.

Stk. 9. Kongressen er beslutningsdygtig, når mindst 2/3 af de kongresdelegerede er til stede.

Afgørelser på kongressen træffes ved simpel stemmeflerhed, medmindre andet særskilt er bestemt i nærværende love. Afstemning skal ske skriftligt, når mindst 10 kongresdelegerede eller dirigenten forlanger det.

Stk. 10. Dagsorden for den ordinære kongres skal indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent.
2. Godkendelse af kongressens forretningsorden.
3. Valg af 2 referenter.
4. Valg af stemmetællere.
5. Aflæggelse af hovedbestyrelsens beretning.
6. Forelæggelse og godkendelse af regnskab.
7. Indkomne forslag og fremtidigt virke.
8. Forelæggelse og godkendelse af budget, herunder kontingent.
9. Valg af statsautoriseret revisor.
10. Valg af kritisk revisor.
11. Eventuelt.
§ 16. Kongressens sammensætning – del 1
Stk. 1. Kongressen består af kongresdelegerede, Jordemoderforeningens formandskab, urafstemningsvalgte hovedbestyrelsesmedlemmer samt den på kongressen valgte kritiske revisor, som alle har stemmeret på kongressen.

Stk. 2. Kredsene får 1 kongresdelegeret pr. påbegyndt 20 aktive autoriserede medlemmer (dvs. 1-20 medlemmer = 1 delegeret, 21-40 medlemmer = 2 delegerede osv.). Regionale kredse får derudover 1 delegeret, der skal være studerende.

Stk. 3. Antallet af aktive medlemmer i kredsen pr. 1. marts i kongresåret danner baggrund for opgørelse af antallet af kongresdelegerede.

Stk. 4. Kredsbestyrelserne udpeger blandt sine medlemmer af kredsbestyrelsen kongresdelegerede efter nedenstående regler, idet kredsformanden og de studerendes repræsentant i kredsbestyrelsen altid er kongresdelegerede.
§ 16. Kongressens sammensætning – del 2
I kredse, der er berettiget til et større antal kongresdelegerede, end der er medlemmer i kredsbestyrelsen, vælges på den årlige generalforsamling det resterende antal kongresdelegerede.

Hvis et kredsbestyrelsesmedlem udtræder af den regionale kredsbestyrelse overtages den delegeredes plads på kongressen af det nye medlem af kredsbestyrelsen fra den pågældende arbejdsplads.

Stk. 5. Der udpeges/vælges efter reglerne i stk. 2 et antal suppleanter for kongresdelegerede.

Kredse, der er berettiget til1-5 kongresdelegerede vælger 2 suppleanter,
6-9 kongresdelegerede vælger 4 suppleanter,
10-20 kongresdelegerede vælger 8 suppleanter,
20-30 kongresdelegerede vælger 10 suppleanter,
30 kongresdelegerede og derudover vælger 12 suppleanter.

Der udpeges/vælges en personlig suppleant for den i stk. 4 nævnte jordemoderstuderende. Suppleanten skalvære jordemoderstuderende, og udpeges/vælges ifølge den lokale kredsvedtægt.
§ 17. Hovedbestyrelsen
Stk. 1. Hovedbestyrelsen består af Jordemoderforeningens formand, næstformand og formændene for de i § 8 stk. 1 anførte kredse, samt to urafstemningsvalgte medlemmer, der repræsenterer medlemsgrupper, der ikke er omfattet af de regionale overenskomster. Såfremt der ikke opstiller kandidater fra disse medlemsgrupper, kan medlemmer ansat på regional overenskomst stille op til de to pladser.

Stk. 2. Daglige suppleanter for de i hovedbestyrelsen siddende kredsformænd er næstformændene i kredsbestyrelserne.

Stk. 3. Såfremt et medlem af hovedbestyrelsen uden at meddele forfald udebliver fra 2 på hinanden følgende hovedbestyrelsesmøder, kan hovedbestyrelsen fratage medlemmet dets mandat ved at overdrage dette til suppleanten for resten af den pågældendes valgperiode, for så vidt det er en kredsformand. For øvrige medlemmer af hovedbestyrelsen sker nyvalg.
§ 18. Hovedbestyrelsens opgaver
Stk. 1. Hovedbestyrelsen, som leder Jordemoderforeningen i overensstemmelse med lovene og de af kongressen trufne beslutninger, har i denne forbindelse den fulde bemyndigelse til at handle på Jordemoderforeningens vegne.

Stk. 2. Hovedbestyrelsen kan ved underskrift af formanden, i dennes forfald næstformanden – i forening med 2 af og blandt hovedbestyrelsens øvrige medlemmer udpegede – forpligte Jordemoderforeningen i økonomiske anliggender. Ved salg, pantsætninger og andre dispositioner over fast ejendom, der tilhører Jordemoderforeningen, kræves der underskrift af yderligere 3 medlemmer af hovedbestyrelsen.

Stk. 3. Hovedbestyrelsen har ansvaret for, at de af organisationens midler, som ikke er for­nødne i den daglige drift, anbringes i sådanne værdipapirer, hvori umyndiges midler an­bringes eller på anden lige så betryggende måde. Sker anbringelsen i værdipapirer, skal disse indlægges i depot i anerkendt bank eller sparekasse. Kontante penge, for hvilke der ikke er umiddelbar anvendelse, skal anbringes i anerkendt bank eller sparekasse.

Stk. 4. Hovedbestyrelsen kan nedsætte udvalg efter behov.
§ 19. Formand og næstformand
Stk. 1. Formanden, eller i formandens forfald næstformanden, tegner foreningen.

Stk. 2. Tilsammen udgør formand og næstformand formandskabet, der under ansvar for den samlede hovedbestyrelse forestår foreningens ledelse.

Stk. 3. Formand og næstformand fører i fællesskab eller hver for sig forhandlinger på Jordemoderforeningens vegne efter de af kongressen og hovedbestyrelsen givne retningslinier.

Stk. 4. Udtrykker kongressen eller hovedbestyrelsen ved beslutning mistillid til den siddende formand eller næstformand, skal denne øjeblikkeligt træde tilbage og hovedbestyrelsen foranstalte afholdelse af nyvalg til posten efter bestemmelserne i § 21 stk. 5.
§ 20. Urafstemning – del 1
Stk. 1. En på kongressen truffen beslutning skal bringes til urafstemning blandt de aktive medlemmer, når mindst 1/3 af de på kongressen tilstedeværende delegerede forlanger det.

Stk. 2. Inden 14 dage efter en kongres, på hvilken en beslutning er henvist til urafstemning, iværksætter hovedbestyrelsen urafstemningens afholdelse. 
Såfremt flertallet af de afgivne stemmer, dog mindst 35 % af organisationens aktive medlemmer, stemmer imod den trufne beslutning, er denne bortfaldet. Resultatet bekendtgøres snarest muligt i tidsskriftet.

Stk.3. En enig hovedbestyrelse kan sende et spørgsmål til afgørelse ved urafstemning blandt de kongresdelegerede. Den ved urafstemning trufne beslutning har samme status som en kongresbeslutning. Ved lovændringer kræves det, at 2/3 af de kongresdelegerede har stemt for ændringen, jf. § 32.Beslutningen skal bringes til urafstemning blandt samtlige aktive medlemmer, hvis mindst 1/3 af de kongresdelegerede skriftligt over for hovedbestyrelsen forlanger det senest 3 uger efter at beslutningen pr. mail er gjort de kongresdelegerede bekendt.

Inden 14 dage efter iværksætter hovedbestyrelsen urafstemningens afholdelse.

Såfremt flertallet af de afgivne stemmer, dog mindst 35 % af organisationens aktive medlemmer, stemmer imod den trufne beslutning, er denne bortfaldet. Resultatet bekendtgøres snarest muligt i tidsskriftet.
§ 20. Urafstemning – del 2
Stk. 4. Hovedbestyrelsen kan sende et spørgsmål til urafstemning blandt samtlige aktive medlemmer.

Stk. 5. Vedtagelse eller forkastelse af det på afstemningstidspunktet opnåede resultat af forhandlingerne om fornyelse af gældende aftaler og overenskomster afgøres ved urafstemning blandt samtlige de aktive jordemødre på det pågældende forhandlingsområde.

Såfremt flertallet af de afgivne stemmer stemmer imod resultatet er dette forkastet. Er stem­­medeltagelsen på mindre end 40 % af samtlige stemmeberettigede skal minimum 25 % af samtlige stemmeberettigede have stemt imod, førend resultatet er forkastet.

Stk. 6. Hovedbestyrelsen kan beslutte, at Jordemoderforeningen indgår i – og forpligtes af – fælles urafstemninger afholdt i forhandlingsfællesskaber, hvor foreningen er indmeldt.

Stk. 7. Retten til at vedtage eller forkaste resultatet af forhandlinger om indgåelse og forny­else af aftaler og overenskomster for jordemødre i Grønland følger af Ernisussiortut Kattuffiats (den grønlandske jordemoderforenings) vedtægter § 5.
§ 21. Valg ved urafstemning – del 1
Stk. 1. Foreningens formand vælges ved urafstemning på ulige årstal for 4 år efter følgende regler:

I det år, hvor formandsvalget skal finde sted, indkalder hovedbestyrelsen i Tidsskrift for Jordemødre forslag til formand.

Valgbare til formandsposten er samtlige aktive autoriserede medlemmer af Jordemoderforeningen.

Forslag til formand skal være skriftlige og være underskrevet af mindst 25 aktive autoriserede medlemmer af Jordemoderforeningen som stillere samt indeholde kandidatens skriftlige accept og skal være Jordemoderforeningens sekretariat i hænde ved normal arbejdstids ophør den 5. april. Hovedbestyrelsen udsender herefter senest den 30. april stemmeseddel til samtlige stemmeberettigede medlemmer.

Stemmeafgivning betegnes ved “X” ud for vedkommende kandidats navn, og stemmesedlen indsendes til Jordemoderforeningens sekretariat, så den er sekretariatet i hænde ved normal arbejdstids ophør den 20. maj. Hovedbestyrelsen udpeger et valgudvalg bestående af 3 hovedbestyrelsesmedlemmer. Jordemoderforeningens kritiske revisor og valgudvalget optæller stemmerne inden den 25. maj og overbringer valgresultatet samt stemmematerialet til hovedbestyrelsen, der offentliggør resultatet hurtigst muligt.

Den kandidat, der opnår flest stemmer, er valgt. Er der til valget opstillet mere end to kandidater, og opnår ingen af kandidaterne mere end halvdelen af de afgivne stemmer, gennemføres en fornyet urafstemning med deltagelse af de to kandidater, der i første runde opnåede flest stemmer.

Ved stemmelighed afholdes fornyet urafstemning.
Såfremt der kun er 1 kandidat til formandsposten, er vedkommende valgt uden afholdelse af urafstemning.
Den nyvalgte formand tiltræder 1. juni.
Genvalg kan finde sted.
§ 21. Valg ved urafstemning – del 2
Stk. 2. Foreningens næstformand vælges ved urafstemning for 4 år efter reglerne i § 21, stk. 1. Valg til næstformandsposten foretages forskudt af valg til formandsposten, således at næstformanden vælges, når formanden har fungeret i halvdelen af sin valgperiode.

Stk. 3. De to urafstemningsvalgte medlemmer af hovedbestyrelsen vælges ved urafstemning for 2 år efter tidsfristerne i § 21, stk. 1. Valg til de to poster sker i ulige år.
§ 21. Valg ved urafstemning – del 3
Stk. 4. Kredsformænd vælges ved urafstemning på ulige årstal for 2 år efter følgende regler:

I det år, hvor kredsformandsvalget skal finde sted, indkaldes i Tidsskrift for Jordemødre forslag til formænd for kredsene. Forslag til formænd for de respektive kred­se skal være Jordemoderforeningens sekretariat i hænde ved normal arbejdstids ophør den 5. april. Jordemoderforeningens sekretariat udsender herefter senest den 30. april stemmesedler til samtlige stemmeberettigede medlemmer i de respektive kredse.

Stemmeafgivning betegnes ved “X” ud for vedkommende kandidats navn, og stemmesedlen indsendes til Jordemoderforeningens sekretariat, så den er sekretariatet i hænde ved normal arbejdstids ophør den 20. maj.

Jordemoderforeningens sekretariat og den på kongressen valgte kritiske revisor optæller stemmerne og overbringer valgresultaterne til de respektive kredse, ligesom resultaterne offentliggøres i Tidsskrift for Jordemødre.

Den kandidat i den enkelte kreds, der opnår flest stemmer, er valgt. Er der til valget opstillet mere end to kandidater, og opnår ingen af kandidaterne mere end halvdelen af de afgivne stemmer, gennemføres en fornyet urafstemning med deltagelse af de to kandidater, der i første runde opnåede flest stemmer.

Ved stemmelighed afholdes fornyet urafstemning.

Såfremt der kun er 1 kandidat til kredsformandsposten, er vedkommende valgt uden afholdelse af urafstemning.

Den nyvalgte kredsformand tiltræder 1. juni.

Genvalg kan finde sted.
§ 21. Valg ved urafstemning – del 4
Stk. 5. Fratræder formanden, næstformanden eller en af to urafstemningsvalgte hovedbestyrelsesmedlemmer inden valgperioden er udløbet, og der er mere end 5 måneder tilbage af denne, foranstalter hovedbestyrelsen afholdelse af nyvalg hurtigst muligt, dog således at samtlige aktive medlemmer pr. mail eller ved orientering i Tidsskrift for Jordemødre er gjort bekendt med valgets afholdelse, opstillingsfrist og afstemningsperiode.

Hovedbestyrelsen skal foranstalte afholdelse af nyvalg hurtigst muligt, hvis formanden er fratrådt som følge af et mistillidsvotum, jf. § 19, stk. 4.

Forslag til kandidater skal være skriftlige og være underskrevet af mindst 25 aktive autoriserede medlemmer af Jordemoderforeningen som stillere samt indeholde kandidatens skriftlige accept og skal være Jordemoderforeningens sekretariat i hænde inden normal arbejdstids ophør den 14. dag efter valgets bekendtgørelse. Jordemoderforeningens sekretariat udsender herefter inden en uge efter anmeldelsesfristens udløb stemmesedler til samtlige stemmeberettigede medlemmer.

Stemmesedlen skal være Jordemoderforeningens sekretariat i hænde inden normal arbejdstids ophør den 14. dag efter udsendelsesdatoen. I øvrigt gælder principperne i § 21 stk. 1, afsnit 5.-8. for afstemningen.

Fratræder formanden inden valgperioden er udløbet overtager næstformanden formandens opgaver indtil nyvalg har fundet sted.
§ 21. Valg ved urafstemning – del 5
Stk. 6. Fratræder en kredsformand inden valgperioden er udløbet, og der er mere end 5 måneder tilbage af denne, foranstalter hovedbestyrelsen afholdelse af nyvalg hurtigst muligt, dog således at samtlige aktive medlemmer i den pågældende kreds pr. mail eller ved orientering i Tidsskrift for Jordemødre er gjort bekendt med valgets afholdelse, opstillingsfrist og afstemningsperiode.

Forslag til kandidater skal være Jordemoderforeningens sekretariat i hænde inden normal arbejdstids ophør den 14. dag efter valgets bekendtgørelse. Jordemoderforeningens sekretariat udsender herefter inden en uge efter anmeldelsesfristens udløb stemmesedler til samtlige kredsens stemmeberettigede medlemmer.

Stemmesedlen skal være Jordemoderforeningens sekretariat i hænde inden normal arbejdstids ophør den 14. dag efter udsendelsesdatoen. I øvrigt gælder principperne i § 21 stk. 4, afsnit 3.-7. for afstemningen.

Fratræder kredsformanden inden valgperioden er udløbet overtager kredsnæstformanden formandens opgaver indtil nyvalg har fundet sted.
§ 22. Garantibeholdningen
Stk. 1. Garantibeholdningen er garantiforpligtelse over for AC samt Jordemoderforeningens økonomiske reserve til anvendelse i konfliktsituationer og faglige sager, der har strategisk betydning for jordemodergruppen.

Stk. 2. Garantibeholdningen administreres af hovedbestyrelsen.
§ 23. Forsknings- og Udviklingsbeholdningen
Stk. 1. Af de aktive autoriserede medlemmers ordinære kontingent henlægges årligt 2 % til forskning og udvikling indenfor jordemoderfaget.

Stk. 2. Forskningsbeholdningen administreres af hovedbestyrelsen.
§ 24. Hjælpefonden
Stk. 1. Hjælpefonden yder støtte til medlemmer, der på grund af sygdom eller lignende er kommet i økonomiske vanskeligheder, samt støtter formål efter nærmere bestemmelse i fondens fundats.

Stk. 2. Fonden tilføres nye midler gennem gaver og gennem bevillinger fra hovedbestyrelsen.

Stk. 3. Fondens midler administreres af hovedbestyrelsen. De midler, der hidrører fra den gamle administrationsfond, skal, så længe der fremkommer ansøgninger fra jordemødre, der gennem deres virke under sygekasseordningen har medvirket til at tilvejebringe administrationsfondens midler, anvendes til fordel for disse jordemødre.

Stk. 4. Hovedbestyrelsen nedsætter i juni måned på ulige år et udvalg på 3 af sine medlemmer, der én gang i kvartalet træder sammen for at tage stilling til indkomne ansøgninger om hjælp fra fonden.

Udvalgsmedlemmerne udpeges for 2 år ad gangen og kan genudpeges.

Udvalget udpeger selv sin formand.
§ 25. Faglige selskaber
Stk. 1. I tilknytning til Jordemoderforeningen kan der etableres landsdækkende faglige selskaber. Godkendelsen skal ske i hovedbestyrelsen.

Stk. 2. Medlemmer af faglige selskaber skal være aktive autoriserede medlemmer af Jordemoderforeningen. Andre personer kan optages i det faglige selskab efter konkret godkendelse i hovedbestyrelsen.

Stk. 3. Faglige selskaber er underlagt foreningens love.

Stk. 4. Der skal indgås en årlig samarbejdsaftale mellem det faglige selskab og hovedbestyrelsen.
§ 26. Tidsskrift for Jordemødre
Stk. 1. Jordemoderforeningen forestår udgivelse af et fagblad, Tidsskrift for Jordemødre.

Stk. 2. Fagbladets primære målgruppe er foreningens medlemmer. Den redaktionelle målsætning er at formidle viden om faglige og fagpolitiske emner til fremme af jordemoderfaglig udvikling og bevidsthed til gavn for jordemødre og brugere.

Stk. 3. Direktøren ansætter ansvarshavende redaktør efter bestemmelserne i § 26, stk. 2. Redaktøren er ansvarlig for bladets indhold og over for medieansvarsloven. Redaktøren arbejder efter retningslinier fastsat af hovedbestyrelsen.
§ 27. Sekretariat
Stk. 1. Til at forestå ledelsen af Jordemoderforeningens sekretariat ansætter formandskabet en direktør.

Direktøren refererer i det daglige til formanden.

Stk. 2. Formandskabet fastsætter, efter indstilling fra direktør og under ansvar over for det af kongressen vedtagne budget, det nødvendige antal medarbejdere.

Direktøren ansætter og afskediger sekretariatets medarbejdere. Beslutninger herom skal godkendes af formandskabet. Ansættelser behandles forudgående i et ansættelsesudvalg, hvis sammensætning besluttes af formandskabet.

Aflønningen af sekretariatets medarbejdere og fastsættelsen af ansættelsesvilkårene sker på grundlag af en af formandskabet vedtagen løn- og personalepolitik. Forhandlinger med personalet om løn- og ansættelsesforhold føres af direktøren.

Stk. 3. Direktøren er den daglige ansvarlige for foreningens økonomi og for overholdelsen af de af kongressen vedtagne budgetter. Direktøren kan i fornødent omfang og efter godkendelse af formandskabet give sekretariatsmedarbejdere bemyndigelse til at underskrive på bank- og girokonti – fortrinsvis 2 i forening.
§ 29. Regnskab og revision
Stk. 1. Jordemoderforeningens regnskabsår er kalenderåret.

Stk. 2. Ved hvert regnskabsårs slutning opstilles driftsregnskab og status revideret af et af kongressen valgt statsautoriseret revisionsfirma. Regnskab og status forelægges hovedbestyrelsen og senere kongressen til godkendelse.

Stk. 3. Den af kongressen valgte kritiske revisor skal på eget initiativ føre tilsyn med, at Jordemoderforeningens midler anvendes i overensstemmelse med kongressens og hovedbestyrelsens beslutninger og prioriteringer. Den kritiske revisor har ret til indsigt i alle forhold, der er af betydning for opgavens udførelse. Den kritiske revisor aflægger sammen med forelæggelsen af årsregnskabet sin egen rapport til hovedbestyrelsen. Bliver den kritiske revisor bekendt med dispositioner, der væsentligt afviger fra kongressens og hovedbestyrelsens beslutninger og prioriteringer, skal hovedbestyrelsen straks orienteres herom.

Stk. 4. Kredsene tildeles et kredstilskud, som kredsbestyrelsen disponerer over under ansvar over for kredsens generalforsamling. Kredsen tegnes i retsforhold af 2 medlemmer af bestyrelsen i forening, hvoraf den ene skal være kredsformanden eller kassereren. Af kredsens beholdning i bank, sparekasse og på giro kan kun hæves af kredsformanden og/eller kassereren.

Stk. 5. Størrelsen af kredstilskuddet fastsættes af hovedbestyrelsen, der ligeledes træffer beslutning om, hvilke kriterier der skal indgå ved beregning af kredstilskuddet.

Stk. 6. Kredsenes regnskabsår er kalenderåret. Kredsene udfærdiger årligt et regnskab efter de af hovedbestyrelsen fastsatte retningslinier.

Revisorerklæring om kredsens årsregnskab indsendes senest den 20. februar til Jordemoderforeningens sekretariat.
§ 28. Godtgørelser
Stk. 1. Formand og næstformand ydes et månedligt honorar for deres virke for foreningen. Honorarets størrelse fastsættes af hovedbestyrelsen.

Stk. 2.Ved fratrædelse udbetales formanden og næstformanden ved en fratrædelsesgodtgørelse på 35 % af de seneste 12 måneders samlede udbetalte honorar. Ved frifrivillig fratrædelse indenfor de første to år, ydes ingen fratrædelsesgodtgørelse.

Stk. 3. Kredsformænd ydes et månedligt honorar for deres virke i kredsen og arbejdet i hovedbestyrelsen mv. Honorarets størrelse fastsættes af hovedbestyrelsen.

Stk. 4. Tillidsrepræsentanter får efter aftale med arbejdsgiverne tjenestefri med løn til deltagelse i møder arrangeret af personaleorganisationen mod at Jordemoderforeningen refunderer arbejdsgiverne lønudgiften.

Stk.5. Kongresdelegerede, udvalgsmedlemmer og bestyrelsesmedlemmer, der ikke modtager et månedligt honorar eller har tjenestefri med løn modtager ved deltagelse i kon­gresser, hovedbestyrelsesmøder, udvalgsmøder, kredsbestyrelsesmøder og landskonference for kredsbestyrelser en mødegodtgørelse som erstatning for tabt arbejdsfortjeneste. Størrelsen af mødegodtgørelsen og retningslinier for dens udbetaling fastsættes af hovedbestyrelsen.

Stk. 6. Kongresdelegerede, hovedbestyrelsesmedlemmer, udvalgsmedlemmer og kredsbestyrelsesmedlemmer har ret til fribefordring efter de til enhver tid af hovedbestyrelsen fastsatte retningslinier.
§ 30. Kollegiale vedtægter
Stk. 1. Som hovedregel må ingen jordemoder tage fast ansættelse i en stilling, uden at denne har været opslået ledig, og uden at ansættelsesbetingelserne er godkendt af Jordemoderforeningen.

For stillinger annonceret i Tidsskrift for Jordemødre gælder “Regler for stillingskontrol”.

Ved fast ansættelse forstås enhver månedslønnet ansættelse bortset fra vikariater af højst 3 måneders varighed.

Ingen jordemoder må aftale honorering for jordemoderarbejde direkte med en offentlig arbejdsgiver, med mindre dette er godkendt af Jordemoderforeningen.

Stk. 2. Jordemødre må ikke under udøvelsen af deres gerning foretage sig handlinger, der strider imod Jordemoderforeningens etikkode, eller som på anden måde kan skade professionens anseelse.

Stk. 3. Jordemoderforeningens medlemmer skal opfordre uorganiserede jordemødre til at melde sig ind, når man bliver bekendt med, at de står uden for foreningen.

Stk. 4. Der påhviler jordemødre ansat som ledere, foreningens tillidsrepræsentanter og for­manden for kredsbestyrelsen en gensidig forpligtelse til at holde hinanden orienteret om forhold, der påvirker jordemødrenes faglige-, løn- og ansættelsesforhold.
§ 31. Vedtægternes fortolkning
Stk. 1. Uoverensstemmelser vedrørende fortolkning af disse vedtægter afgøres af hovedbestyrelsen ved simpel stemmeflerhed, dog skal afgørelsen af den foreliggende fortolkningstvivl henlægges til kongressen, såfremt blot ét hovedbestyrelsesmedlem fremsætter ønske her­om.

I så tilfælde skal hovedbestyrelsens afgørelse dog fortsat have gyldighed, indtil den måtte blive ændret af kongressen.

Stk. 2. Kongressen træffer ved simpel stemmeflerhed endelig afgørelse vedrørende den indankede fortolkningstvivl.
§ 32. Vedtægternes ændring
Stk. 1. Ændring af disse vedtægter kan kun vedtages på en kongres efter behørigt fremsat forslag, og kun såfremt 2/3 af de fremmødte delegerede stemmer for ændringen.
§ 33. Jordemoderforeningens opløsning
Stk. 1. Såfremt kongressen med 2/3 majoritet måtte vedtage Jordemoderforeningens opløsning, skal hovedbestyrelsen foranledige afholdt urafstemning i henhold til reglerne herom. Til gyldig beslutning om Jordemoderforeningens opløsning kræves dog, at mindst 3/4 af samtlige aktive medlemmer ved urafstemning stemmer herfor. Vedtages det herefter at opløse Jordemoderforeningen, skal kongressen afgøre, hvorledes der skal forholdes med formuen.
§ 34. Overgangs- og ikrafttrædelsesbestemmelser
Disse vedtægter er vedtaget på Jordemoderforeningens ordinære kongres afholdt den 8. november 2012
Seneste ændring er vedtaget på kongressen den 9. november 2020

Lovene som pdf

Jordemoderforeningens love som pdf fil

Hjælpefonden

Fundats for Jordemoderforeningens hjælpefond