Står lønnen stille i forhold til overgangen til den Ny Lønmodel?


Spørgsmål:

Jeg blev færdig som jordemoder for 8 år siden. Jeg er derfor netop skiftet til trin 6 og med tilæg på 11.900 årligt. Der er ikke flere lønstigninger i overenskomsten kan jeg se. Jeg mener selv, at jeg gør et godt stykke arbejde som jordemoder, jeg er sjældent syg og tager ofte ekstravagter, når der er huller i vagtskemaet. Kan det passe, at man skal stagnere i løn bare fordi man passer sit arbejde på fødestuen og er med til at sikre familierne en god start på livet?


Svar:

Det er ikke, og har aldrig været hensigten, at du som jordemoder ikke skal have andet end trin 6 og det centralt aftalte tillæg på 11.900 kr., indtil du går på pension. Overenskomstparterne har også aftalt ved overenskomstforhandlingerne, at lønmodellen skal suppleres af lokale aftaler om løn. Dette skyldes, at overenskomstparterne var – og fortsat er – enige om, at de lokale parter, dvs. ledelsen og tillidsrepræsentanten/medarbejderen, er bedre til at finde ud af, hvad der skal bære fordelingen af lokallønsmidler hos jer.

Det var i mange år Jordemoderforeningens synspunkt, at et system med anciennitetsbaserede, automatiske lønstigninger ville være at foretrække. Det vil sige et system, hvor al forhandling foregik ved det centrale forhandlingsbord, og hvor meget lidt var lagt ud til forhandling hos de lokale parter. Opgøret med denne ’gamle’ anciennitetsbaserede lønform kom som reaktion på analyser af lønudviklingen i organisationer, der havde skiftet til modeller med mere luft til individuel løndannelse. Ændringen af lønsystemet blev desuden vedtaget for at imødekomme kravet om at følge med det private arbejdsmarkeds lønudvikling. Det gav desuden mulighed for at honorere medarbejdere forskelligt alt efter indsats, kvalifikationer, kompetencer, funktioner mv.

Der afsættes ved overenskomstfornyelser midler til lokallønsforhandling. Din leder kan dog have flere penge til lønforhøjelser. Der kan være såkaldte tilbageløbsmidler, som er det økonomiske overskud, der bliver, hvis fx en jordemoder med en høj løn fratræder, og der i stedet ansættes en nyuddannet jordemoder, som skal have mindre i løn.

På din arbejdsplads har I ret til at forhandle jeres løn én gang om året, med mindre I har aftalt andet. Tidspunktet for forhandling aftales mellem ledelsen og tillidsrepræsentanten. Det er din tillidsrepræsentant, der forhandler din og dine kollegers løn.

Lokalløn kan gives som kronetillæg eller hele løntrin og begrundes i enten arbejds- og ansvarsområder eller i kvalifikationer og kompetencer inden for fire funktionsområder:

  • Kerneområdet – fx tillæg for ultralydsfunktion
  • Udviklingsmæssige – fx særligt ansvar for det jordemoderfaglige
  • Pædagogiske – fx rådgivning af kolleger
  • Ledelsesmæssige – fx projektledelse

Din leder er forpligtet til at vurdere dine lønforhold i forbindelse med den årlige lønforhandling – det såkaldte ”vende-bunke-princip”. Dette er netop for at sikre, at en medarbejder i et længerevarende ansættelsesforhold ikke ’sidder fast’ på sit løntrin. Det er meget vigtigt, at både din leder, tillidsrepræsentant og du er opmærksomme på dette princip.

Du og dine kolleger skal sammen med jeres tillidsrepræsentant drøfte, hvad og hvem I ved den årlige forhandling vil prioritere. I skal fx drøfte, om I vil sprede lønmidlerne ud til alle, så alle får en lille lønstigning, eller om I vil prioritere, at nogle enkelte medarbejdere løftes. Som regel vil det være en fordel at løfte udvalgte medarbejdere frem for alle, fordi der på den måde vil være en mærkbar lønfremgang, og fordi tillidsrepræsentanten ved de næste lønforhandlinger vil kunne bruge lønforbedringen som løftestang for resten af jordemodergruppen. På den måde kan I lægge en langsigtet plan for lønudviklingen i gruppen. Det er vigtigt, at kriterierne for lønforbedringerne er gennemskuelige for alle i jordemodergruppen, så der ikke efterfølgende opstår uenighed.

Når de årlige forhandlinger er afsluttet, vil der være nogle, som har fået et tillæg i den ene eller den anden form, og nogle, som ingenting har fået. Det er din leders opgave at forklare for den enkelte, hvorfor lokallønsforhandlingerne har fået det udfald, de har.

Revideret september 2017