Løn til kandidater


Spørgsmål:

Jeg har for to år siden taget en kandidatgrad og blev ansat i en stilling som udviklings- og kvalitetsjordemoder. Jeg er i dag ansat på løntrin 6 med forskellige tillæg. Er det korrekt, at der er kommet nye regler for løn til jordemødre, der er kandidater? Og hvis det er korrekt, hvilken betydning får det så for mig?


Svar:

Den 1. april 2016 trådte de nye regler i overenskomsten om kandidater i kraft. Reglerne indeholder som det væsentligste en ny lønmodel med fire løntrin (trin A4, A5, A6 og A8), forbedret pension (18,46%) og ferietillæg på 1,95%. Trin A4 er 2-årigt, mens de øvrige trin er 1-årige. Lønmodellen og de øvrige vilkår er dermed helt identiske med de vilkår, der gælder for øvrige akademikere ansat i regionerne.

Der er tre betingelser for, at man som kandidat er omfattet af reglerne: 1. At uddannelsen som jordemoder har været adgangsgivende for din kandidatuddannelse. 2. At din sundhedsfaglige baggrund har betydning i dit arbejde. 3. At stillingen forudsætter en akademisk grad. I en stilling som udviklings- og kvalitetsjordemoder vil du formentlig opfylde betingelserne. Efter de nye regler skal allerede ansatte kandidater overføres til den nye lønskala. Overførslen sker som udgangspunkt på baggrund af den anciennitet, du har som kandidat, men der er mulighed for at tage anden anciennitet med i forhandlingen af overgangen.

Hvis din nuværende løn med tillæg er højere end det løntrin, du indplaceres på, gives der et udligningstillæg. Udligningstillægget aftrappes ved kommende anciennitetsstigninger med mindre der aftales noget andet. Du kan ikke risikere at gå ned i løn. Hvis din nuværende løn er lavere, sikres du en lønfremgang ved overgangen til det nye lønsystem.

Der sker ikke nogen modregning med den højere pension, der er aftalt for kandidater. Du vil derfor kunne se, at din pensionsindbetaling stiger ved overgangen til det nye lønsystem. Det er som udgangspunkt din arbejdsgiver, der skal sørge for, at du overføres. Men det er måske en god ide at henvende sig til TR eller til din nærmeste leder for at sætte skub i processen! 

Revideret september 2017