Lønsats og lønforhandling


Spørgsmål:

Jeg er blevet tilbudt en stilling som vicechef, og har sagt ja tak og sagt min nuværende stilling som jordemoder på en fødegang op. Men hvad med lønnen, hvem forhandler den, og hvordan bliver den sat sammen?


Svar:

Ledere omfattet af Sundhedskartellets lederoverenskomst bliver ved lokal forhandling indplaceret på en skala fra trin L1 til L16, men jordemodre skal minimum indplaceres pa L7. Hvor meget disse trin udgør, kan du se i vores lønberegner. 

Hvilket niveau man indplaceres på, beror på den lokale forhandling, og der skal efter overenskomsten tages udgangspunkt i tre niveauer:

  • Et øvre niveau med bl.a. ansvar for strategier, overordnet økonomisk ansvar og for organisationsstrukturer
  • Et mellemniveau med bl.a. ansvar for at omsætte strategier til handlingsanvisninger, overholdelse af de økonomiske rammer og mindre strukturtilpasninger
  • Et nedre niveau med ansvar for den daglige ledelse herunder implementering af handlingsanvisninger, tilrettelæggelse af arbejdet og ansvar for personalets kompetenceudvikling.

Mange stillinger vil kunne indeholde elementer fra flere niveauer. Ledere, der organisatorisk er placeret i afdelingsledelsen, oppebærer et centralt tillæg på minimum 29.200 kr. årligt (06-niveau), men derudover kan der til alle lederstillinger forhandles kvalifikations- og funktionstillæg. Mange steder er der lokale forhåndsaftaler eller praksis for bestemte ledelsestillæg på tværs af afdelinger – fx afhængig af afdelingernes størrelse og kompleksitet. Jordemoderforeningen anbefaler altid, at man ikke siger sin stilling op, før der er aftaler på plads om lønnen i den nye stilling. Det er vores klare erfaring, at det giver de bedste forhandlingsmuligheder. Såvel grundlønsindplaceringen som tillæg forhandles af Jordemoderforeningens sekretariat, når du beder om det, eller når din nye arbejdsplads sender et lønforslag til os. Vi forhandler det naturligvis i tæt samarbejde med dig og med udgangspunkt i stillingens niveau, dine kvalifikationer og funktioner samt de sammenlignelige stillingers lønniveau, som vi har præcise registreringer af.

Revideret september 2017