Engangsbeløb og pension


Spørgsmål:

Jeg har fået et engangsbeløb på 15.000 kr. for at have været med til at tilrettelægge vores nye fødselsforberedelsestilbud. Skal jeg have pension af beløbet? Og i givet fald hvor meget?


Svar:

Alle lokalt aftalte løndele – herunder engangsbeløb – skal i dag være pensionsgivende med den pensionsprocent, der gælder for jordemødre ansat i regionerne. Pr. 1. april 2017 er det 13,82 procent eller et evt. højere beløb, som der måtte blive aftalt lokalt. Lokal løn kan nemlig også udmøntes som (ekstra) pension.

Hvis der er tale om udmøntning af et engangsbeløb som led i en egentlig resultatlønsaftale efter aftalen om lokal løndannelse, så kan det dog aftales, at resultatlønnen ikke er pensionsgivende. For at der er tale om resultatløn, skal der imidlertid være indgået en aftale på forhand om nogle konkrete målsætninger eller resultater.

Selvom der på forhånd er angivet målsætninger eller resultater, kan der godt være tale om, at der indgår et betydeligt ledelsesskøn i forhold til graden af målopfyldelse. Det er Jordemoderforeningens oplevelse, at der ikke i regionerne anvendes resultatlønsaftaler for andre end ledere på afdelingsledelsesniveau. Til andre stillinger – såvel ledere som basis – anvendes i stedet mere retrospektive tillag i form af engangsbeløb, fx ved de årlige forhandlinger. I disse situationer skal engangsbeløbet derfor også altid være pensionsgivende.

Revideret september 2017