Seniorordning


Spørgsmål:

Hvilke muligheder har jeg, når jeg gerne vil drosle ned i årene før, jeg går på pension?


Svar:

Ved overenskomstforhandlingerne er der sikret adgang til aftaler for seniorer på:

Husk også muligheden for at:

 • begynde udbetalingen fra sin pensionsordning gradvist 
 • kombinere en seniorstilling med nedgang i tid med fastholdelse af pensionsindbetaling 

Kontakt din pensionskasse og hør om mulighederne. 

Senioraftale på det regionale område 

Senioraftalen på det regionale område har 4 grundelementer: 

 • Seniorbonus 
 • Seniorstillinger 
 • Generationsskifteordninger 
 • Fratrædelsesordninger 

Seniorbonus 

 • Fra 60 år 0,8 % – svarende til 2 dages arbejde 
 • Fra 61 år 1,2 % – svarende til 3 dages arbejde 
 • Fra 62 år 1,6 % – svarende til 4 dages arbejde 

Bonussen kan ændres til 

 • Fridage, – også kaldet seniordage 
 • Særlig pensionsindbetaling, eller 
 • Kompetenceudviklingsforløb 

Seniorstillinger 

En mulighed fra 60 år, hvor medarbejderen fx kan komme på nedsat tid.

Der kan aftales fastholdelsestiltag, som:

 • Udligningstillæg, der fastholder helt eller delvist lønnen på det oprindelige niveau.
 • Bevarelse af pensionsrettigheder/pensionsforbedringer (fast element) 
 • Fastholdelsesbonus, som indebærer en bonus til medarbejderen ved fratrædelsen, hvis fratrædelsen sker efter det fyldte 62. år 

Generationsskifteordninger – til ledere 

 • Særlige vilkår i en periode på maks. 6 år, hvorefter stillingen fratrædes 
 • Kan indgås fra lederen fylder 54 år 

Fastholdelseselementer kan være 

 • Løntillæg 
 • Fastholdelsesbonus 
 • pensionsforbedring

Fratrædelsesordninger 

Fratrædelsesordninger kan anvendes til fastholdelse, fx ved at aftale, at en ansættelse minimum frem til en bestemt alder udløser et eller flere elementer 

 • Fratrædelsesgodtgørelse (indtil 6 måneders løn) 
 • Pensionsforbedring og/eller 
 • Tjenestefri med sædvanlig løn 

Se Rammeaftale om seniorpolitik i regionerne her. 
 
 

Senioraftale på det kommunale område  

Senioraftalen på det kommunale indeholder blandet andet:

 • Seniorsamtaler
 • Seniorstillinger
 • Generationsskifteordninger
 • Seniordage

Seniorsamtale

Formålet med seniorsamtalen er, at der i rette tid sættes fokus på medarbejderens ønsker og behov for at kunne fastholde den enkelte senior længere tid i kommunen. I samtalen tager medarbejder og leder efter behov stilling til konkrete nye muligheder og vilkår for at fremme det gode seniorarbejdsliv for den enkelte ansatte. 

Seniorstillinger

Ansatte, der har til hensigt at gå på pension/efterløn, tilbydes en seniorstilling, hvis forholdene på arbejdsstedet mv. tillader det. 
Fastholdelseselementerne i en seniorstilling kan bestå af: 
• udligningstillæg,  
• bevarelse af pensionsrettigheder/pensionsforbedringer og/eller  
• fastholdelsesbonus 

Generationsskifteordninger – til ledere 

Fastholdelseselementerne i en generationsskifteordning kan bestå af:

 • løntillæg
 • fastholdelsesbonus, og/eller
 • pensionsforbedring

Fastholdelses og fratrædelsesordninger

Disse ordninger har ligeledes til hensigt at at udsætte pensionering 

Seniordage

En månedslønnet ansat har ret til fravær fra arbejdet med sædvanlig løn i:  

 • 2 dage i det kalenderår vedkommende fylder 60 år  
 • 3 dage i det kalenderår vedkommende fylder 61 år  
 • 4 dage fra det kalenderår vedkommende fylder 62 år  

Se Rammeaftale om seniorpolitik i kommunerne her 

Senioraftale på det statslige område 

Ved OK21 blev der på statens område indgået en aftale om seniorbonus. Det viste sig dog at være en uklar aftale. Parterne var med andre ord ikke enige om fortolkningen af ordlyden. Derfor er aftalen genforhandlet med 2 forskellige scenarier. 1 for 2023 og et andet scenarium fra 1. januar 2024. 

Der er enighed om at: Ansatte, der fylder 62 år i perioden fra den 1. januar til den 30. juni, har ret til at afholde 2 seniordage i det kalenderår, hvori den ansatte fylder 62 år. Ansatte, der fylder 62 år i perioden fra den 1. juli til den 31. december, har ret til at afholde 1 seniordag i det kalenderår, hvori den ansatte fylder 62 år. I årene efter det fyldte 62. år har alle ret til at afholde 2 seniordage. 

Senioraftale i staten 2023 

 • 0,8 pct af lønnen beregnet på årslønnen 
 • Bonussen udbetales én gang årligt. Den ansatte skal derfor forud for hvert år træffe valg om evt. konvertering til hhv. seniordage eller ekstraordinært pensionsbidrag. 
 • Seniordagene kan holdes som hele, halve dage eller som enkelttimer. 

Senioraftale i staten 1. januar 2024 og frem 

Fra 1. januar 2024 vil aftalen om seniorbonus give ansatte ret til en årlig seniorbonus på 0,8 pct. af lønnen fra og med det kalenderår, hvori den ansatte fylder 62 år. Denne bonus udbetales med lønnen hver måned. 

Den ansatte skal ikke træffe et årligt valg om konvertering af seniorbonus til seniordage, eller til pensionsbidrag eller en kombination heraf. Den ansatte har ret til at afholde 1 eller 2 seniordage årligt, jf. ovenfor, men hvis den ansatte ønsker at afholde en seniordag, vil dette i givet fald ske med lønfradrag.  

Der er kun mulighed for at afvikle seniordage som hele dage.   

Beregningsgrundlaget er den faste månedsløn. I konsekvens heraf indgår variable løndele således ikke i beregningsgrundlaget på samme måde som variable løndele ikke indgår i grundlaget for beregning af lønfradrag. Pensionsbidraget og pensionsdækningsbidraget indgår ikke i beregningsgrundlaget. Til gengæld er seniorbonussen pensionsgivende. 

Seniorbonusordning kan ikke konverteres et ekstraordinært pensionsbidrag, men den ansatte kan med ansættelsesmyndighedens accept fortsat vælge, at der skal ske indbetaling af forhøjet eller ekstraordinært pensionsbidrag over en nærmere fastsat periode. Således er det fortsat en mulighed at seniorbonussen kan konverteres til pensionsbidrag. 

Det ny cirkulære om seniordage og seniorbonus kan læses her Regler, aftaler og cirkulærer (medst.dk) 

Husk at din tillidsrepræsentant er der for dig. Find din TR her