Overenskomster og den danske model – OK24

Overenskomsterne mellem de fagforeningerne og arbejdsgiverne er en del af den danske model.
 
Overenskomsterne genforhandles med to til tre års mellemrum. De seneste år har der været tre år i mellem, men den aktuelle usikre økonomiske situation har ført til overvejelser om at gøre den næste overenskomstperiode kortere. De private overenskomstforhandlinger i 23′ giver en indikation om, at OK24-perioden vil blive toårig, så der skal forhandles igen i 2026.
 
I Jordemoderforeningen er det medlemmerne på det respektive overenskomstområde, der ved urafstemning afgør, om et resultat kan godkendes. Foreningen forhandler og tager stilling til resultaterne sammen med de øvrige organisationer i Akademikerne. Det er det samlede flertal i Akademikerne, som afgør, om alle resultaterne bliver godkendt eller forkastet.
 
Hvis parterne ved forhandlingerne ikke kan blive enige om et udkast til overenskomst, eller hvis udkastet forkastes ved urafstemning, kan forhandlingerne blive videreført i Forligsinstitutionen.
 
Hvis parterne ikke på nogen måder kan nå til enighed, kan arbejdstagerne varsle strejke og arbejdsgiverne kan varsle lockout. Konflikt skal varsles med 4 uger. En konflikt kan udskydes af forligskvinden/-manden.