OK24: Forlig mellem Jordemoderforeningen og regionerne

Overenskomsten er to-årig og har en økonomisk ramme på 8,8 procent. Hertil kommer midler fra trepartsaftalen, der er udmøntet ved overenskomstforhandlingerne.

Inden for denne ramme skal alle forbedringer – løn, pension, forbedret barsel mv. – finansieres.

Forliget på det regionale område indeholder udmøntning af overenskomstmidlerne samt udmøntning af trepartsaftalen. Hovedparten af jordemødre ansat i regionerne vil få del i både midler fra overenskomsten og fra trepartsmidlerne.

Læs om overenskomstens elementer og om hvad den kommer til at betyde for lønudviklingen.

Hvad betyder overenskomsten med regionerne for mig?

Overenskomsten sikrer en lønstigning over to år på op til 7.500 kr. pr. måned inklusive pension.

Hvor meget den enkelte jordemoder stiger i løn afhænger af:

 • Anciennitet
 • Antal vagter uden for dagtid
 • Om man er på basis- eller lederoverenskomst

Vi har opstillet fire fiktive jordemødre med forskellig anciennitet og funktion og beregnet deres løn over de næste to år (overenskomstperioden). Alle er ansat på regionale sygehuse.

Vilhelmine – to års anciennitet, har vagter
Læs mere om Vilhelmine

Laura – ni års anciennitet, har vagter
Læs mere om Laura

Lena – 19 års anciennitet, varetager elektive sectio uden vagter
Læs mere om Lena

Rasha er vicechefjordemoder uden vagter
Læs mere om Rasha

Overenskomsten indeholder tre hovedelementer:

Den generelle aftale fastsætter generelle lønforhøjelser. Stigningen er samlet over to år på 6,53 procent inkl. reguleringsordning. De procentvise lønstigninger gives til alle jordemødre.

1. april 2024 stiger lønnen 4 procent. De øvrige stigninger sker i løbet af overenskomstperioden.

Organisationspuljen er på 2 procent og bruges til organisationsspecifikke krav.

Midlerne bruges til forhøjelse af pensionsprocenten med 1,99 procentpoint – fra 14,42 procent til 16,41 procent (basisoverenskomst) og fra 17,4 procent til 19,39 procent (lederoverenskomst).

Jordemoderen kan vælge, at den del af pensionen, som overstiger 15 procent, kan:

 • indbetales til pension
 • udbetales som løn
 • indbetales til en opsparingskonto gennem PKA.

Midler fra trepartsaftale. Der blev afsat 6,8 mia. kr., der bl.a. skal tilskynde sundhedspersonale til at arbejde på sygehus og i vagt.

Pengene fra trepartsaftalen er blevet udmøntet sammen med midlerne fra overenskomsten.

Midlerne fra trepartsaftalen kommer til jordemødrene som:

 • Anciennitetstillæg til alle jordemødre med mere end fire års anciennitet.
  Anciennitetstillægget indføres 1. januar 2025 på 1.480 kr. og stiger 1. januar 2026 til 1.763 kr. pr. måned.
  Jordemødre på A-skala får ikke anciennitetstillæg
 • Forhøjelse af tillæg for særydelser (aften, nat, weekend) fra 1. april 2024 på 5 procentpoint.
 • Vagttillæg. Forudsætter, at jordemoderen har mindst 300 timer om året (svarende til i gennemsnit 25 timer om måneden) uden for almindelig dagtjeneste (aften, nat, weekend og søgnehelligdage). Det er timer, som udløser særydelser, der er afgørende, så vær opmærksom på at ikke alle timer i aftenvagter tæller med i optjeningen. Vagttillægget indføres 1. maj 2024 på 578 kr. og stiger 1. januar 2026 til 1.088 kr. pr. måned.
 • Tillæg til ledende jordemødre på L7-12 (vicechefjordemødre). Tillægget indføres 1. april 2024 på 1.121 kr.

Andre elementer i overenskomsten

 • Mere lønret til fædre, medmødre mv.
 • Pensionsindbetaling til pensionister
 • Kandidatreform
 • Forbedrede forhold for tillidsrepræsentanter
 • Flere midler til Den Regionale Kompetencefond
 • Genforhandling af aftalen mod slutningen af overenskomstperioden for at sikre, at vi kan indhente et eventuelt lønefterslæb i forhold til det private arbejdsmarked inden for overenskomstperioden, så vi ikke tager et efterslæb med ind i OK26-forhandlingerne.