Guide til kongresdelegerede

En kongres er på mange måder en formel ting. Hvis du er ny i det, kan det være svært at finde rundt i det hele. Hvordan er dagsordenen bygget op, og hvorfor foregår det hele så formelt?

Det har vi forsøgt at fortælle lidt om i denne guide om at være kongresdelegeret. Målet er i forståelige vendinger at forklare, hvad kongressen går ud på, og hvorfor den gennemføres, sådan som den gør.

God læselyst og tak, fordi du vil deltage i Jordemoderforeningens demokrati ved at melde dig som delegeret.

Om kongressen

Kongressen er Jordemoderforeningens højeste myndighed. I praksis betyder det, at det er her alle de væsentlige beslutninger træffes. Det er her hovedbestyrelsen afrapporterer, hvad de har foretaget sig siden sidste kongres. Dette sker i beretningen.

Og det er her, hovedbestyrelsen præsenterer budget og strategiske indsatser for den kommende kongresperiode. Hovedbestyrelsen henter på den måde sit mandat til at varetage den politiske ledelse af Jordemoderforeningen.

Kongressen afholdes for nuværende i Jordemoderforeningen hver andet år. Der er på kongressen en fast dagsorden, som er fastsat i foreningens love. Lovene er den ufravigelige ramme for alle Jordemoderforeningens aktiviteter. Det er derfor ikke uden betydning, hvad der står i lovene, og det er kun på kongressen, at der kan stilles forslag og stemmes om at ændringer til dem. Hvis du vil stille ændringsforslag, så husk at de skal være sekretariatet i hænde senest kl. 18.00 aftenen før selve kongressen.

Inden kongressen

Inden selve kongressen vil du som delegeret have mulighed for at læse den skriftlige beretning, forslag til den kommende strategi, budget og alt det andet kongresmateriale. Din kreds vil holde møder for de delegerede, hvor du kan debattere materialet og finde ud af, om du på kongressen har brug for at stille spørgsmål til hovedbestyrelsen.

Når du er valgt som delegeret til kongressen, er der en forventning om, at du har forholdt dig til materialet. Du har nemlig stemmeret på kongressen, og er dermed med til at sikre demokratiet i Jordemoderforeningen. Du er talerør for de andre jordemødre, som ikke er delegerede. Derfor er det også vigtigt, at du deltager på hele kongressen.

På kongressen

Kongressen foregår i en overordnet formel ramme. Der er mange regler, der skal overholdes, for at beslutninger og drøftelser på kongressen er gyldige. De faste punkter på dagsordenen er:

1.    Valg af dirigent
2.    Godkendelse af kongressens forretningsorden
3.    Valg af to referenter
4.    Valg af stemmetællere
5.    Aflæggelse af hovedbestyrelsens beretning
6.    Forelæggelse og godkendelse af regnskab
7.    Indkomne forslag og fremtidigt virke
8.    Forelæggelse og godkendelse af budget, herunder kontingent
9.    Valg af statsautoriseret revisor
10.   Valg af kritisk revisor
11.   Eventuelt
 
Punkt 1-4: Det formelle
Punkt 1-4 er de helt formelle rammer, som ledelsen af Jordemoderforeningen skal sørge for, er på plads for at sikre gyldigheden af de beslutninger, som træffes på kongressen. Her gennemgås, om alle formalia omkring kongressen er, som beskrevet i lovene. Fx om alle indkaldelsesfrister er overholdt. Det er dirigenten, som gør dette, og det er dirigenten, som kongressen igennem holder styr på talerlisten. Jordemoderforeningen plejer at udpege en person ”udefra” til at være dirigent, da det er vigtigt, at denne person kan forholde sig neutralt.

Punkt 5 og 7 Det politiske
Under punkt 5 ‘beretter’ hovedbestyrelsen, hvad der er sket siden sidste kongres. Selvfølgelig er det ikke sådan, at alle detaljer skal med. Men de overordnede linjer, de politiske resultater og andre væsentlige emner skal præsenteres her. Det sker på to måder. dels er der udarbejdet en skriftlig beretning. Den er bragt på www.jordemoderforeningen.dk. Dels aflægger hovedbestyrelsen på kongressen en mundtlig beretning. Det er formanden, der har den opgave. Her vil fokus ofte være på de ting, der er sket i tiden efter, den skriftlige beretning blev skrevet. Begge beretninger sættes samlet til debat, og der er her mulighed for at drøfte jordemoderforeningens politiske virke i den forgange periode.

I punkt 7 præsenterer hovedbestyrelsen sit forslag til en politisk strategi for den kommende kongresperiode. Meningen er, at forslaget skal sætte retning for det politiske arbejde. Men det skal være rummeligt nok til, at der også kan arbejdes med andre områder, der kræver foreningens opmærksomhed. Og her ved vi jo, at de politiske dagsordener kan skifte. Det skal vi kunne tage bestik af og handle på. Der vil efter præsentationen være mulighed for at debatter og stille ændringsforslag til strategien.

Punkt 7 er også der, hvor kongressen behandler indkomne forslag. Disse kan komme fra enten hovedbestyrelsen eller fra medlemmer af Jordemoderforeningen.

Der er to slags forslag – nemlig forslag til ændring af lovene og forslag om andre ting.

Ændring af lovene er mere vidtgående end øvrige forslag. Derfor er der er krav om, at dette stemmes igennem med 2/3 flertal for at sikre, at der er stor opbakning til det.

De øvrige forslag stemmes igennem ved simpelt flertal. Et eksempel på et forslag af denne karakter kunne være, hvad Jordemoderforeningen skal arbejde med i den kommende periode.

Under behandlingen af ’Forslag for foreningens fremtidige virke’ er det muligt at stille ændringsforslag til ændringsforslagene. Stiller man et ændringsforslag, skal det motiveres mundtligt.

Når der stemmes om, hvad der besluttes, hjælper dirigenten de delegerede igennem processen. Man starter med det mest vidtgående forslag. For hvert forslag, der stemmes om, informerer dirigenten om konsekvensen af et ja eller nej til det enkelte forslag.
 
Punkt 6, 8, 9 og 10 Det økonomiske
I punkt 6 aflægger hovedbestyrelsen regnskab for den foregående periode. Alle regnskaberne er godkendt af Jordemoderforeningens statsautoriserede revisor og af kritisk revisor.

Efter hvert regnskabsår gennemgår kritisk revisor (se pkt. 10) regnskabet og stiller kritiske spørgsmål, disse besvares og på den baggrund udarbejdes en rapport fra kritisk revisor. Rapporten kan være en god måde at få indsigt i regnskabet.

Kongressen giver mulighed for, at de delegerede tager stilling til, om de synes, at hovedbestyrelsen på betryggende vis har forvaltet vores fælles penge og brugt dem på en fornuftig måde. Derfor skal kongressen godkende regnskabet.

Punkt 8 er der, hvor budgettet for den kommende periode præsenteres og motiveres, og hvor der kan stilles spørgsmål til det. Under præsentation af budgettet skal kontingentet for den kommende periode også vedtages.

Under punkt 9 vælges revisionsselskab. Jordemoderforeningen har sikret, at der er en kandidat til denne post. Der er dog også mulighed for at andre at stille forslag.

Under punkt 10 vælges kritisk revisor. Her har Jordemoderforeningen også sikret, at der er en kandidat til posten. Der er dog også mulighed for, at andre kan stille op under punktet.

Punkt 11 er eventuelt. Under eventuelt kan alt drøftes, men intet kan besluttes. Så enkelt kan det siges. Meningen er ikke, at man her skal starte længere diskussioner. Men man kan kort komme med udtalelser, som man mener, har relevans for kongressen og hovedbestyrelsen.

Og til allersidst siger formanden tak for denne gang og på gensyn.

Efter kongressen skrives et referat, som sendes til dig som kongresdelegeret.

Download pjecen som pdf