Spørgsmål og svar om trepartsaftalen

6. december 2023

Regeringen og arbejdsmarkedets parter indgik mandag den 4. december trepartsaftale om fordeling af 7 mia. kroner til offentligt ansatte herunder jordemødre. 

Jordemoderforeningen var med i forhandlingerne helt fra begyndelsen gennem vores hovedorganisation Akademikerne (AC). At jordemødre kom i spil skyldes, at jordemødre er en af de mest vagtbelastede faggrupper på sygehusene og at man flere steder har svært ved at rekruttere og fastholde jordemoderarbejdskraft. 

Jordemoderforeningen gik ind i forhandlingerne for at sikre jordemødre mere i løn og bedre honorering for vagtbelastning. Det lykkedes, idet der er aftalt et anciennitetstillæg efter mindst 4 års beskæftigelse på et regionalt hospital og et vagttillæg til jordemødre. 

Hovedmålet for arbejdsgiverne var at fremme rekruttering af arbejdskraft og øge arbejdsudbuddet gennem løn og gennem tiltag, der giver større fleksibilitet og tiltag, der fremmer andelen af ansatte på fuld tid. 

Detaljerne i de enkelte dele af trepartsaftalen skal udmøntes ved overenskomstforhandlingerne i foråret 2024, hvor også Jordemoderforeningen kommer til at indgå. 

Du finder aftalen her 

Den 4. december sendte Jordemoderforeningen denne mail om trepartsaftalen til alle medlemmer.

Samme dag udsendte Jordemoderforeningen denne pressemeddelelse om trepartsaftalen.

Endeligt holdt Jordemoderforeningen et virtuelt medlemsmøde den 5. december. Spørgsmål fra dette møde er besvaret herunder. Finder du ikke svar på dit spørgsmål, så skriv til loa@jordemoderforeningen.dk

Q: Hvilke dele i aftalen kommer til at give flere penge til jordemødre? 
A: Jordemødre får dels et anciennitetstillæg efter mindst 4 års beskæftigelse på et regionalt hospital, dels et vagttillæg. 
Q: Hvor meget skal jeg forvente at få i kroner og ører? 
A: Jordemoderforeningen skønner, at en jordemoder i gennemsnit samlet (anciennitetstillæg og vagttillæg) vil få 3.000 kr. om måneden inkl. pension ud af aftalen. Gennemsnittet dækker over, at jordemødre, som opfylder betingelserne for anciennitetstillæg og tager vagter, vil få mere end 3.000 kr., mens jordemødre, der ikke opfylder betingelserne for anciennitetstillæg og/eller ikke går i vagt, får mindre. 
Q: Skal man være på fuld tid for at få anciennitetstillægget? 
A: Nej, både fuldtidsansatte og deltidsansatte får tillægget, deltidsansatte får dog forholdsmæssigt i forhold til deres beskæftigelsesgrad. Hvis man er ansat til 30 timer om ugen, vil ens tillæg være på 30/37 dele af tillægget for en fuldtidsansat. 
Q: Er man fuldtidsansat hvis man er på normreduktion? 
A: Ja. Om man er fuldtidsansat, afgøres af det, man har aftalt med arbejdsgiveren og hvilken ansættelsesbrøk, der står i kontrakten og er ikke afhængig af om man afspadserer sine ulempetillæg. 
  
Q: Betyder ”efter mindst 4 års beskæftigelse på et regionalt hospital”, at man skal være ansat på samme hospital i 4 år? Eller betyder det blot, at man skal have været regionalt ansat i 4 år. 
A: Det er Jordemoderforeningens opfattelse, at formuleringen betyder, at der er tale om anciennitet i regionerne, ikke anciennitet på et bestemt hospital. 
Q: Er anciennitetstillægget forskelligt fra andre anciennitetstillæg/tillæg fra lokale kompetenceaftaler?
A: Ja, der er tale om et nyt tillæg, som ikke påvirker 8 års tillæg, 12 års tillæg eller lokalt aftalte tillæg.  
Q: Er anciennitetstillægget fra treparten varigt, eller falder det bort igen ligesom fx Vinterpakketillæg? 
A: Der er tale om et varigt tillæg, som man bliver ved med at få så længe man arbejder i en region. 
Q: Er anciennitetstillægget kun til de jordemødre, som tager vagter? 
A: Nej, tillægget er ikke afhængigt af, om man går i vagt eller ej. 
Q: Hvordan får man vagttillægget? Bliver det per vagt, per time, som et månedligt tillæg? 
A: Det skal aftales i forbindelse med OK24. Vagttillægget kan ikke have karakter af et grundlønstillæg, det kan altså ikke være et fast månedligt beløb. Men det kan blive i form af fx enten forhøjede ulempeydelser eller et kronebeløb per vagt. 
Q: Hvad med KJO’er i forhold til vagttillæg? 
A: De lokale aftaler om KJO er forskellige, men nogle steder er ulempeydelser mm. konverteret til faste tillæg, og vagterne optræder som dagtjenester. Det har trepartsaftalen ikke forholdt sig specifikt til, men vi er opmærksomme på, at det er en problemstilling, som skal håndteres ved OK24-forhandlingerne.