Lønstrukturkomitéen

Læs pressemeddelelse fra Jordemoderforeningen udsendt i anledning af Lønstrukturkomitéens rapport

Den tidligere regering nedsatte i efteråret 2021 en lønstrukturkomite, der fik til opgave at se nærmere på lønudviklingen i den offentlige sektor.

Lønstrukturkomitéen blev nedsat i forlængelse af Folketingets lovindgreb, der afsluttede sygeplejerskekonflikten.

Komitéen skal blandt andet analysere og sammenligne lønstrukturer og lønudvikling i den offentlige sektor samt belyse konsekvenser af eventuelle ændringer.

Lønstrukturkommitéen skulle have afrapporteret sit arbejde i slutningen af 2022, men det blev udskudt pga. folketingsvalget.

Lønstrukturkomitéen offentliggør sine resultater tirsdag den 13. juni 2023 kl. 10.

Fakta om Lønstrukturkomitéen

Hvem foreslog Lønstrukturkomitéen?

Lønstrukturkomitéen var en del af mæglingsudkastet fra Forligsinstitutionen under sygeplejerskernes forhandlinger ved OK21. Det var Fagbevægelsens Hovedorganisation, FH, der foreslog komiteen. Arbejdsgiverne bakkede op om forslaget i mæglingsudkastet.

Lønkommission og lønstrukturkomite

Efter den lange strejke i 2008 blev der som en udløber af overenskomstforhandlingerne nedsat en lønkommission. Lønstrukturkomitéen følger op på Lønkommissionens konklusioner.

Lønkommissionen, som kom med sin redegørelse i 2010, skulle kortlægge lønninger, lønspredning og lønudvikling i den offentlige sektor og sammenligne lønninger, lønspredning og lønudvikling for relevante faggrupper inden for den offentlige sektor.

Lønkommissionens rapport viste bl.a., at især gruppen af traditionelt kvindedominerede fag med en mellemlang videregående uddannelse haltede lønmæssigt efter de traditionelt mandsdominerede fag.

Hvad skal Lønstrukturkomitéen arbejde med?

Lønstrukturkomitéen skal analysere lønstrukturerne og lønudviklingen i den offentlige sektor. De skal se på lønbegreber og betydningen af vilkår, som ikke indgår i lønstatistikkerne, sammenligning mellem den offentlige og private sektor, betydningen af beskæftigelsesgrad mv.

Lønstrukturerne analyseres bl.a. gennem sammenligninger af lønniveauer og lønudvikling på baggrund af fx uddannelsesniveau, opgaver, anciennitet, fraværsmønstre og ansvar og konsekvenserne af det kønsopdelte arbejdsmarked.

Også rekrutteringsforhold på kort og langt sigt er en del af analysen.

Lønstrukturkomitéen skal belyse muligheder for at udvikle løndannelsen i den offentlige sektor inden for rammerne af den danske aftalemodel på det offentlige område.

Læs hele Lønstrukturkomitéens kommissorium.

Hvem sidder i Lønstrukturkomitéen

Lønstrukturkomitéens formand er Torben M. Andersen, professor i økonomi ved Aarhus Universitet.

Udover formanden består komitéen af en række eksperter og repræsentanter fra arbejdsmarkedets parter. Se hvem der sidder i komiteen.

Hvad skal der ske nu?

SVM-regeringen afsatte i deres regeringsgrundlag 3 mia. til løn og arbejdsvilkår i den offentlige sektor og vil invitere arbejdsmarkedets parter til trepartsforhandlinger om udmøntningen af en ekstraordinær ramme på 1 mia. kr. i 2024. Rammen stiger til 3 mia. kr. frem mod 2030.

Trepartsforhandlingerne bliver sat i gang efter offentliggørelse af Lønstrukturkomitéens rapport.

Læs rapporterne fra Lønstrukturkomitéen