Ytringsfrihed for offentligt ansatte

En række FTF-organisationer har været involveret i udvalgsarbejdet omkring offentligt ansattes ytringsfrihed. Justitsministeriet udarbejder nu en vejledning for de ansatte. FTF hilser vejledningen velkommen, men den er bare ikke nok. Lovgivningen, fx Forvaltningsloven, bør beskytte mod de usaglige sanktioner, der i dag finder sted, og som kan omfatte både advarsler og fyringer.

’Udvalget om offentligt ansattes ytringsfrihed’ under Justitsministeriet kom i april med en betænkning efter flere års arbejde. For FTF-organisationerne har det været vigtigt at understrege, at offentligt ansatte skal kunne bruge deres ytringsfrihed uden at blive mødt af repressalier fra arbejdsgiveren.

Det er ikke altid tilfældet i dag. FTF-organisationer har via ”baggrundsgruppen om offentligt ansattes ytringsfrihed og meddeleret” flittigt bidraget med en række eksempler, der indgår i betænkningen.

Usikkerheden blandt offentligt ansatte bliver desuden bekræftet i undersøgelser, der har indgået i udvalgsarbejdet.

Undersøgelserne blandt en række store FTF-grupper som pædagoger og skolelærere viser tydeligt, at mange har stor lyst til at deltage i den offentlige debat, men at hovedparten alligevel ikke gør det, fordi de ikke tør. De offentligt ansatte er bange for repressalier fra arbejdsgiveren, hvis de fx skriver et læserbrev, eller udtaler sig til en journalist. At frygten kan være velbegrundet, kan man se af den række af eksempler, der følger som bilag til betænkningen.

Uacceptabel frygt

Advokat i FTF Helle Bang Hjorth var FTF’s repræsentant i selve udvalget og siger:
– Det er rigtig godt, at der nu kommer fokus på offentligt ansattes ytringsfrihed, men det er helt uacceptabelt, at man fortsat kan frygte opsigelse, fordi man benytter sin grundlovssikrede ret til at ytre sig. Sammen med LO og Dansk Journalistforbund har vi derfor i en mindretalsudtalelse anbefalet, at der indføres en generel lovbestemmelse, der konstaterer, at en offentlig arbejdsgiver ikke må sanktionere lovlige ytringer.

Bestemmelsen skal kombineres med specifikke regler om mulighed for dom til forsat ansættelse, forhøjet godtgørelsesniveau og særlige bevisbyrderegler.

– Det er positivt, at udvalget anbefaler en vejledning om offentligt ansattes ytringsfrihed. Det vil forhåbentlig kunne fjerne de fleste medarbejderes usikkerheder og belære arbejdsgiverne om lovgivningen. Men den beskytter jo ikke mod urimeligheder, siger FTF’s advokat.

Ingen udvikling gennem mundkurve
FTF’s formand, Bente Sorgenfrey, betoner vigtigheden af at beskytte de offentligt ansattes grundlovsfæstede ret til at ytre sig:

– Min oplevelse er, at det før var nemmere at stå offentligt frem med et synspunkt eller en kritik. Ytringsfriheden bør styrkes, ikke bare for de ansattes skyld, men for borgernes, brugernes, klienternes og patienternes skyld. Den offentlige sektor udvikler sig ikke ved at uddele mundkurve. Vi har brug for, at de offentligt ansatte giver deres besyv med i debatten, siger FTF’s formand.

FTF står for Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd. FTF er hovedorganisation for 450.000 offentligt og privat ansatte, her i blandt Jordemoderforeningens medlemmer. Man kan se hele betænkningen på Justitsministeriets hjemmeside www.justitsministeriet.dk fakta —

Her var der ikke ytringsfrihed FTF-organisationer har i forbindelse med udvalgets arbejde fremsendt en række eksempler på, at ytringsfriheden ikke altid fungerer i det offentlige. Generelt tegner undervisningssektoren sig for 15 sager og er dermed en af de sektorer, hvor der findes flest eksempler. Her er to eksempler:

”Brænd Karolinebøgerne”
En statsansat skrev i et foreningsblad en artikel med overskriften ”Brænd Karolinebøgerne” om Karoline kogebøgernes ernæringsoplysning. Arbejdspladsen havde ansvaret for den statslige ernæringsoplysning. Den ansatte blev indkaldt til en tjenstlig samtale, hvor han fik en advarsel. Derefter blev han overflyttet til andre mindre attraktive arbejdsopgaver.

Tillidsrepræsentant var illoyal, fordi han brugte sin organisation
TR og skolens ledelse var ikke enige om fortolkningen af en gældende aftale. Efter en henvendelse fra tillidsrepræsentanten, bad Danmarks Lærerforenings lokale kreds om en drøftelse med skolens leder. Herefter kritiserede skolens leder TR for manglende loyalitet.