WARM-studiet

WARM-studiet*: Trivsel og modstandskraft: Mekanismer for transmission af psykisk sundhed og risikoudvikling hos forældre med alvorlige psykiske lidelser og deres børn.

Baggrund
Der er i dag en øget bevidsthed om, at kvinder med svære psykiske vanskeligheder kan være særligt sårbare både under graviditeten og i tiden efter fødslen, hvor forberedelse og omstilling til at blive forældre er krævende for de fleste. Vi ved desuden, at disse kvinders børn er i øget risiko for selv at udvikle psykiske vanskeligheder. Dette har medført, at man mange steder har øget fokus på gruppen af sårbare gravide, der følges mere intensivt i svangreomsorgen gennem tværfaglige indsatser, både før og efter fødslen. Forskningen viser imidlertid også, at op mod halvdelen af børn af forældre med alvorlige psykiske vanskeligheder klarer sig godt, og ikke selv udvikler psykiatriske lidelser. De har en såkaldt modstandsdygtig udvikling. Der er derfor et behov for at forstå, hvilke mekanismer, der er involveret i overførsel af henholdsvis trivsel- og risikoudvikling fra forældre til børn. Tidligere forskning tyder på, at fysiologisk stress-sensitivitet, omsorgs- og sociale ressourcer samt tilknytning har væsentlig betydning for normale børns udvikling. Der mangler imidlertid systematisk, prospektiv forskning, der kan belyse disse faktorers betydning og deres indbyrdes samspil over tid for børn af psykisk syge. En sådan forskning vil kunne bidrage til at udvikle effektive forebyggelsesprogrammer, rettet mod familier med gravide eller mødre med alvorlige psykiske lidelser.

Formål
WARM-studiet har som formål at skabe ny viden om væsentlige faktorer for tidlig risikoudvikling og sund modstandsdygtig udvikling hos børn af mødre med alvorlige psykiske vanskeligheder. Grundlæggende antages det, at både sund udvikling og risikoudvikling hos børnene er bestemt af et komplekst samspil mellem en lang række biologiske, psykologiske og sociale faktorer. WARM-studiet ønsker at medvirke til at skabe viden, der kan bruges til at forbedre mulighederne for forebyggelse af risikoudvikling og psykisk lidelse hos børn af forældre med alvorlige psykiske lidelser, samt styrke trivslen hos disse børn og deres familier.

Metode
WARM-studiet vil etablere en repræsentativ kohorte af gravide med alvorlig psykisk lidelse, samt en kontrolgruppe af gravide uden psykiatrisk diagnose i henholdsvis Danmark og Skotland. Projektet vil derefter følge børnenes udvikling i et prospektivt, longitudinelt design.

Projektet inkluderer gravide kvinder med skizofreni eller psykose, bipolare lidelser, eller moderat til svær depression som livstidsdiagnose. Barnets far eller en partner, der deltager i omsorgen for barnet, vil ligeledes blive inkluderet i studiet. Man ved fra tidligere studier, at denne gruppe kvinder kan være vanskelige at engagere i forskning. Derfor følges rekrutteringsprocessen systematisk, og der indsamles information om kvindernes overvejelser omkring deltagelse i studiet. Herved kan vi også dokumentere i hvor høj grad, det lykkes WARM-studiet at etablere en repræsentativ kohorte. Der sigtes på at inkludere i alt 200 kvinder i kohorten.

Fem undersøgelsestidspunkter
Mor, far og barn følges i dataindsamlingen af én forsker, der møder familien under graviditeten, samt når barnet er henholdsvis 1, 4, 16 og 52 uger gammelt. Undersøgelserne omhandler både biologiske, psykiatriske, psykologiske og sociale data, med fokus på at belyse fysiologisk stress-sensitivitet (kortisol), tilknytning samt omsorgs- og sociale ressourcer.

Deltagere i undersøgelsen inkluderes fra centre i både Danmark og Skotland. I Danmark inkluderes deltagerne fra Region Syddanmark og Region Sjælland i samarbejde med jordemødre og kontaktpersoner fra psykiatrien. Der foregår for tiden et konkret samarbejde med Familiecentret og Odense jordemoderkonsultation, Odense Universitetshospital; Familieteamet, Kolding Sygehus; Familieteamet, Sygehus Sønderjylland; Jordemoderkonsultationen, Roskilde Sygehus; Jordemoderkonsultationen, Næstved Sygehus; Jordemodercentret, Nykøbing Falster Sygehus og Jordemoderkonsultationen, Holbæk Sygehus. I Skotland vil deltagerne blive inkluderet fra NHS Greater Glasgow & Clyde.

Rekrutteringen foregår i perioden oktober 2014 – august 2016.

Økonomiske forhold
Lektor Susanne Harder, Institut for Psykologi, Københavns Universitet, er initiativtager til projektet. Projektet er støttet af Det Frie Forskningsråd, Kultur og Kommunikation (FKK) med 4.370.798 kr., der alene går til gennemførelse af projektet. Derudover bidrager Institut for Psykologi, Københavns Universitet, Psykiatriens forskningsfond i Region Syddanmark (967.361 kr. til adjunkt Kirstine Davidsen) og Psykiatriens forskningsenhed i Region Sjælland til projektet. Der udbetales intet honorar til deltagerne, men der ydes kompensation for transportudgifter.

Tak til alle jordemødre og samarbejdspartnere, der hjælper med at muliggøre rekrutteringen af deltagere til WARM-studiet.

For yderligere information om projektet kan ph.d.-studerende Katrine Røhder kontaktes på katrine.rohder@psy.ku.dk Læs desuden artiklen ’Mor-barn samspillet – når mor har alvorlige psykiske vanskeligheder’ side 26.

*Wellbeing And Resilience: Mechanisms of transmission of health and risk in parents with complex mental health problems and their offspring (The WARM Study)