Visitation ved højt BMI

Fynske gravide med et BMI over 35 bør ikke længere føde på Svendborg Sygehus. Ifølge Region Syddanmarks nye fødeplan visiteres de per automatik til specialafdelingen på OUH. Det giver ikke mening, mener både jordemødrenes kredsformand og overlægen i Svendborg. Den specialeansvarlige overlæge på OUH forsvarer beslutningen — af hensyn til mødre og børn.

På det sidste møde inden jul vedtog regionsrådet i Region Syddanmark en fødeplan, hvorefter alle fynske gravide med et BMI over 35 bør føde på Odense Universitetshospital. Hvis en anden- eller tredjegangsfødende svær overvægtig kvinde tidligere har ført uden komplikationer på Svendborg Sygehus, bør hun ifølge planen visiteres til specialafdelingen på OUH.

Gitte Valeur er kredsformand for jordemødrene i Region Syddanmark og til daglig ansat på Svendborg Sygehus. Hun mener ikke, at der hverken er evidens for eller fornuft i alene på baggrund af BMI at visitere alle svært overvægtige gravide til specialafdelingen på OUH. Kvinder med diabetes eller andre komplikationer – fx et meget stort barn – visiteres allerede i dag til OUH.

– Vi følger de gravide løbende. Og så snart vi vurderer, at der vil være brug for de kompetencer, man råder over på OUH, er vi fagligt kompetente til at henvise den meget overvægtige gravide til at føde dér. Hvis vi fx kan se, at der vil være en risiko for barnet, visiterer vi til Odense. Men det skal ikke ske per automatik. Det giver ikke mening.

Vi har hidtil ikke her i Svendborg set, at der har været problemer med hverken de meget overvægtige mødre eller deres børn, som ville have været håndteret bedre i Odense.

Afdelingen på OUH er ikke dygtigere til at foretage hverken kopforløsninger eller kejsersnit, end vi er i Svendborg, siger Gitte Valeur, som ikke mener, at svært overvægtige gravide kan kæmmes over en kam.

– Der er stor forskel på, hvordan man er i stand til at føde. Selv blandt svært overvægtige er der mange, der er meget adrætte. For at en kvinde kan føde bedst muligt, skal hun være i trygge omgivelser.

Hvis man bor på Langeland og tidligere har født ukompliceret på Svendborg Sygehus, forekommer det grundløst, at man nu skal tage turen helt til Odense for at føde, siger Gitte Valeur.

En storm i et glas vand
På det seneste Sandbjerg-møde (forum for fødselslæger afholdt januar) var der fremlagt en anbefaling om, at svært overvægtige gravide med et BMI større end 35 bør føde på afdelinger med obstetrisk, neonatologisk samt anæstesiologisk beredskab med speciallæger døgnet rundt. Anbefalingen blev ikke vedtaget.

Jan Stener Jørgensen er specialeansvarlig overlæge på gynækologisk-obstetrisk afdeling på OUH og var ordstyrer for den arbejdsgruppe, der på Sandbjerg-mødet i januar i år diskuterede overvægtige gravide. Ligesom han var medlem af den arbejdsgruppe i regionen, der har beskæftiget sig med visitationsregler i forbindelse med den nye fødeplan.

Jan Stener Jørgensen fastholder, at anbefalingerne baserer sig på data fra både ind- og udland.

– Diskussionen er kørt af sporet og er nu endt i en følelsesmæssig politisk diskussion. Jeg er af regionen blevet bedt om en faglig stillingtagen til den foreliggende evidens, og det er det, jeg har gjort. For en kvinde med et BMI over 35 er der uomtvisteligt en højere risiko forbundet med at føde – både for mor og barn.Disse kvinder har desuden en høj peroperativ anæstesiologisk risiko og er svære at intubere. Og det kan gå ud over barnet, hvorfor der også i den sammenhæng kan være brug for de pædiatere, som man ikke råder over på Svendborg Sygehus, vurderer Jan Stener Jørgensen.

Han har intet at udsætte på obstetrikken i Svendborg og afviser, at anbefalingen alene har til formål at centralisere de fynske fødsler i Odense.

– Øvelsen er ikke at få flest mulige adipøse gravide til at føde på vores afdeling. Det er alene hensynet til kvinderne og deres børn, der ligger mig på sinde. Selv den kvinde, der tidligere har født ukompliceret i Svendborg, kan anden eller tredje gang risikere at skulle have fortaget et akut kejsersnit eller føde et barn med fastsiddende skuldre. Men selvfølgelig har jeg forståelse for, at det kan være træls at skulle helt fra fx Rudkøbing til Odense for at føde. Det er blot ikke i sig selv et argument for at føde i Svendborg, mener Jan Stener Jørgensen.

Manglende dokumentation
Ole Eik Jørgensen er overlæge på gynækologisk-obstetrisk afdeling på Svendborg Sygehus.

Han betvivler ikke, at der kan opstå svære komplikationer, når en svært overvægtig kvinde skal føde. Men kvinderne og deres børn er i trygge og kvalificerede hænder i Svendborg, mener Ole Eik Jørgensen.

– Hvis der er fagligt belæg for, at vi ikke håndterer de svært overvægtige gravide og deres børn på betryggende vis, ja så bøjer vi os. Den dokumentation foreligger imidlertid ikke. Det her er en rent faglig diskussion – vi har ingen politiske motiver, siger Ole Eik Jørgensen.

Ole Eik Jørgensen har opgjort, at i de seneste fem år har 400 svært overvægtige gravide født på afdelingen i Svendborg. Kun seks af børnene er i perioden overført til afdelingen i Odense.

– Så det er ikke tilstedeværelsen af en neonatalafdeling på OUH, der taler for, at disse kvinder skal føde i Odense. Fastsiddende skuldre skal håndteres af en erfaren obstetriker — det råder vi over. Selv hvis OUH kan garantere, at der altid er en speciallæge med subspeciale i obstetrik i tilstedeværelsesvagt, giver det ingen mening at anbefale, at fødslen skal foregå på OUH i stedet for på Svendborg Sygehus. For det har vi allerede, siger Ole Eik Jørgensen. Også sædefødsler bør ifølge den netop vedtagne fødeplan kun ske i Odense, hvilket også undrer Ole Eik Jørgensen. På hans afdeling i Svendborg foretog man sidste år 13 af dem, mens Odense kun foretog fem.Sundhedsstyrelsen anbefaler ikke specifikt i hverken "Anbefalinger for svangreomsorg 2009" eller i Specialeplanen, at gravide med BMI over 35 føde bør på afdeling med obstetrisk, neonatologisk samt anæstesiologisk døgnberedskab.

Over 12 procent af samtlige gravide danske kvinder er svært overvægtige.

Centralisering af overvægtige gravide til specialafdelinger med obstetrisk, neonatologisk og anæstesiologisk speciallæge i døgnberedskab blev det store diskussionsemne, da emnet ’Den overvægtige gravide’ var på dagsordenen på det årlige Sandbjergmøde. Guideline på området blev ikke vedtaget af samme grund.

Kristina Renault, speciallæge i obstetrik og tovholder for arbejdsgruppen, der fremlagde anbefalinger for overvægtige gravide, var forberedt på, at spørgsmålet om centralisering kunne give anledning til debat.

- Vi havde netop valgt at fokusere diskussionen på centralisering, da vi var klar over, at der ikke ville være enighed om dette, fortæller Renault.

I det forslag til Sandbjerg-guidelines, der blev fremlagt på mødet i januar, anbefales det, at alle gravide med et prægravidt BMI >35 føder på en afdeling med tilstedeværelse af speciallæger i obstetrik, neonatologi og anæstesi.

- Vi har dog været meget bevidste om at formulere os forsigtigt: Behandling af gravide med BMI >35 bør så vidt muligt centraliseres til steder med obstetrisk, anæstesiologisk og neonatologisk beredskab. For eksempel ville det være meget uhensigtsmæssigt at anbefale, at gravide med BMI >35 ikke skal kunne føde på Bornholm, siger Kristina Renault.

Arbejdsgruppens anbefaling om centralisering bygger blandt andet på undersøgelser af maternelle og neonatale risici ved overvægt i graviditeten. Undersøgelserne viser, at der kun er tale om let forhøjet risiko for disse parametre ved overvægt i graviditeten.

Guideline
Forslaget til guideline for overvægtige gravide har overlap med flere andre guidelines og med Sundhedsstyrelsens anbefalinger på en række områder. Det drejer sig blandt andet om igangsættelse af fødsel ved grav prolong, screening for gestationel diabetes, scanning med henblik på misdannelser, fysisk aktivitet, kostvejledning og vægtforøgelse i graviditet, kosttilskud mv.

Det anbefales desuden, at gravide med BMI >35 ses af anæstesilæge i graviditeten og at der anlægges epiduralblokade tidligt i fødslen, da anlæggelse af regional anæstesi kan være vanskelig hos overvægtige. Med hensyn til forløsningsmåde, så foreslår arbejdsgruppen, at der tages stilling i hvert enkelt tilfælde. Risikoen for sårkomplikationer og anæstesiproblemer er væsentligt forøget hos overvægtige og desuden er der forøget risiko for uterusruptur ved vaginal fødsel efter tidligere sectio. Alligevel ses, at væsentlig flere overvægtige end normalvægtige - stigende med BMI - forløses ved akut sectio efter intenderet vaginal fødsel.

Forslag til guideline for overvægtige gravide bliver behandlet igen på Sandbjergmøde i 2012.

Tilsvarende bliver forslag til guideline for bariatrisk opererede behandlet på næste års Sandbjergmøde.

Begge forslag til guidelines findes på www.dsog.dk.

/Amk