Vilje, medier og politik

Jordemoderforeningen har sammen med Sundhedskartellets øvrige organisationer evalueret overenskomstfornyelsen og den strejke, den førte med sig. Medlemmernes kampgejst, en yderst interesseret presse og stærkt politiserede forhandlinger var faktorer, der spillede en væsentlig rolle for forløbet.

Det koster at kæmpe for ligeløn. Det erfarede organisationerne, herunder Jordemoderforeningen, der tilsammen udgør Sundhedskartellet. Den 8 ½ uge lange strejke har tvunget organisationerne til at udskrive ekstra kontingenter og budgetterne i de forskellige foreninger bliver yderligere trimmet.

Men kampen nyttede også noget både på den korte og på den lange bane, konkluderer Sundhedskartellet i en rapport, der evaluerer forløbet før, under og efter strejken. Først og fremmest lykkedes det Sundhedskartellet at sprænge rammen på 12,8 pct., som øvrige organisationer på det offentlige arbejdsmarked indgik aftale om og man gik som det eneste forhandlingsfællesskab ud af konflikten med en ramme på 13,3 procent. Sundhedskartellet fik også sat en ligelønsdags-orden, som bl.a. har ført til nedsættelsen af en Lønkommission.

Politiserede forhandlinger
OK08 var præget at to faktorer, der fik stor indflydelse på forløbet og resultatet. For det første var organisationernes medlemmer meget opsatte på, at der denne gang skulle ske væsentlige lønforbedringer. Forventningerne til resultatet var meget høje og tilsvarende var strejkeviljen. For det andet var der en bemærkelsesværdig stor interesse fra Christiansborg for overenskomstfornyelsen med mange eksempler på folketingsmedlemmer, der forsøgte at positionere sig og få indflydelse på forløbet. Den store politiske interesse gik hånd i hånd med pressens massive omtale af overenskomstforhandlingerne og senere af strejken.

Den massive medlemsopbakning og aktivitet og mediernes interesse gjorde det muligt at sætte yderligere fokus på ligeløn eller mangel på samme. Der blev samtidig sat fokus på det offentlige sundhedsvæsen, hvor det lykkedes Sundhedskartellet at gøre det klart for beslutningstagerne, at et sundhedsvæsen i verdensklasse kræver en løn, der gør, at folk vil arbejde der.

Resultater og afværgemanøvrer
Men resultaterne fra OK08 består af mere og andet end Lønkommission og gode hensigter. Sundhedskartellet havde stillet krav om særlige lønforbedringer for ansatte med længst erfaring og det udmøntede sig i en gennemsnitlig månedlig lønstigning på 4.100 kr. over en tre-årig periode til jordemødre med mere end otte års erfaring. Sygeplejerskerne og de øvrige grupper i Sundhedskartellet må vente lidt længere – de skal have ti års erfaring – før lønnen stiger som følge af erfaring.

Sundhedskartellet havde også stillet krav om bedre værn af den enkeltes fritid. Det lykkedes blandt andet at forhandle godtgørelsen for et inddraget fridøgn op, ligesom tillæggene for at arbejde om natten og i weekenden bliver forhøjet.

Sundhedskartellet lægger i sin evaluering ikke skjul på, at en del af sejren også ligger i, at det lykkedes at afværge en række negative forslag fra arbejdsgiverne. Blandt andet blev kravet om at ansatte selv skal betale deres frokostpause og at normperioden kan forlænges til et år, blankt afvist fra Sundhedskartellets side.

Aktuelle forbedrínger af løn
Den samlede ramme for Sundhedskartellet ved OK08 blev – som sikkert bekendt – på 13,3 %. Det er det, det i alt koster at lave alle de aftalte forbedringer i form af såvel generelle lønstigninger som forbedrede nat- og weekendtillæg, forbedret ATP, pension, midler til lokale lønforhandlinger, længere periode med løn under barsel og flere andre ting.

De forskellige forbedringer træder i kraft i løbet af de tre år, som overenskomsten løber.

Værdien af procentuelle generelle lønstigninger afhænger naturligvis af, hvor høj en løn man har. Men er man på trin 6 og har man 8 års erfaring eller derover, vil lønforbedringerne samlet i perioden kunne opgøres til ca. 4.100 kr*(se nederst på siden). om måneden, når de tre år er gået.

Hertil kan så komme yderligere stigninger fx i form af lokale lønforbedringer ud over, hvad der er afsat (lønglidning). Udviklingen på det private arbejdsmarked har også betydning for lønudviklingen i kraft af den såkaldte reguleringsordning.

Generelle lønstigninger

1. april 2008 fik alle en generel lønstigning på 4,08 %.

Det svarer til, at gennemsnitslønnen inkl. pension og særlig feriegodtgørelse for en jordemoder steg med ca. 14.700 kr. årligt. Da såvel overarbejde som genetillæg ydes som procentdele af lønnen, steg betaling herfor også. Gennemsnitslønnen for en jordemoder hvor også overarbejde og genetillæg indgår, steg således med ca. 17.500 årligt.

For en uddannelsesansvarlig jordemoder er der tale om, at gennemsnitslønnen inkl. pension og særlig feriegodtgørelse steg med ca. 16.800 kr. årligt og gennemsnitslønnen, hvor også overarbejde og genetillæg indgår, steg med ca. 18.000 årligt.

Gennemsnitslønnen for en ledende jordemoder steg med samme løndele henholdsvis ca. 21.000 kr. og ca. 21.500 kr. årligt.

Derudover var der forbedringer på barselsområdet, som der tidligere er redegjort for i Tidsskrift for Jordemødre.

1. oktober 2008 var der en generel stigning på 1,47 % som følge af regulerings-ordningen.

1. april 2009 er der en mindre generel stigning, idet lønnen for alle stiger med 0,2 %.

Andre aktuelle lønforbedringer

1. april 2009 får du følgende forbedringer som følge af overenskomstforhand-lingerne i 2008:

Jordemødre på trin 6, 7 og 8 med 8 års anciennitet eller derover får et tillæg på 12.869 kr. årligt eller 1.072 månedligt (ca. 60 % af jordemødre ansat i regionerne har 8 års erfaring eller derover). Tillægget er 14.743 årligt og 1.228 kr. månedligt, når pension og særlig feriegodtgørelse indregnes. Tillægget reduceres som anden løn efter beskæftigelsesgrad.

1. april 2009 stiger ledende jordemødre på trin L 5 til L7 uden modregning i andre trin eller tillæg. En stigning på mellem 16.581 kr. og 18.911 kr. årligt (inkl. de 0,2 % generelle regulering). På grunds af forskellige områdetillæg er der forskellige stigninger. Stigningen er på mellem 19.512 kr. og 22.254 kr., når pension og særlig feriegodtgørelse indregnes. Mere end 50 % af jordemødrene på lederoverenskomst er på grundlønstrin L5.

* Omfatter generelle lønstigninger, det erfaringsbaserede tillæg på 11.900, forhøjelse af den særlige feriegodtgørelse, midler til lokal løndannelse, forbedring af ATP, pension og særydelser.

Alle beregninger er lavet på baggrund af november 2008 løntal fra det Fælleskommunale Løndatakontor.