”Vi har vores doula med”

Disse ord vil I høre oftere og oftere i takt med, at doulaer bliver mere almindelige i Danmark. Naturligvis mødes doulaer med skepsis, for hvad er de for nogen? Hvad er det, de kan og skal? Og hvordan indgår de i samarbejdet på fødestederne?

En doula er en professionel fødselshjælper, som selv har født. Hun støtter, opmuntrer og vejleder de kommende forældre før, under og efter deres barns fødsel og sikrer kontinuitet i forløbet. Hendes fødselsintervention starter, når familien oplever at være i fødsel og at have behov for omsorg. Doulaen, I møder, har fulgt de kommende forældre gennem graviditeten, og deler hjertens gerne sin viden med Jer som jordemødre. Doulaer ønsker at samarbejde med det etablerede system, og de har stor respekt for jordemødrenes arbejds- og ansvarsområde. Doulaer kan, via deres kendskab til fødsler og den fødende familie, lette samarbejdet på fødestederne til gavn for alle implicerede.

Doulaer er for jordemødre og andre faggrupper at betragte som familiens pårørende.

Personalet på fødestedet har det overordnede ansvar for fødslen og træffer de nødvendige beslutninger. En doula tilfører det etablerede system en ressource, der har vist sig at have en signifikant positiv effekt på fødselsforløbene qua det faktum, at familien gennem en længere periode har mulighed for at opbygge et tillidsforhold til deres doula.

”Den vigtigste og bedst dokumenterede non-farmakologiske smertebehandling er tilstedeværelse af en professionel person, en doula, på fødestuen. Metaanalyser viser, at tilstedeværelsen af en doula medfører kortere fødselsforløb, mindre behov for smertelindring og færre indgreb i fødslerne” (ugeskrift for læger 2005). ”Tilstedeværelsen af en doula under hele fødslen kan reducere frekvensen af kejsersnit med op til 45 %, forkorte længden af fødslen med 25 %, mindske forbruget af smertelindring med 31 % og reducere forbruget af vefremkaldende medicin med 50 %”, den såkaldte doulaeffekt (Klaus Marshall MD, The Doula Book).

Samarbejder familie, jordemoder og doula, formidles familiens inderste ønsker for fødslen. Dermed værnes respektfuldt om den enkelte families autonomi og gode oplevelse af fødslen uanset dens forløb. Det centrale for doulaens arbejde er, at hverken hun eller den fødende familie har fastlåste ideer om, hvordan fødslen bør foregå. Doulaens opgave er at medvirke til skabelsen af realistiske forventninger samt at yde omsorg på familiens præmisser. Læs mere på www.doulaen.dk og www.mindoula.dk.

På glædeligt gensyn.

Hanne L. Ziegler, cand. pharm, ph.d. og doula, og Tina W. Hansen, ergoterapeut, doula og leder af doulauddannelsen