Vestimulation

Nye anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen om hvor hyppigt veer bør forekomme under den aktive del af fødslen. Styrelsen, Jordemoderforeningen og DSOG er dermed enige om god praksis på området.

Op mod hver anden førstegangsfødende i Danmark får stimuleret veerne medicinsk i løbet af fødslen. Den hyppige brug af vestimulation har medført et stigende antal klager til Patientklagenævnet, som følge af overstimulation og manglende observation af barnets hjertelyd samt de skader, det kan påføre barnet.

På baggrund af en række afgørelser truffet i Patientklagenævnet, opsummerede Sundhedsstyrelsen for et år siden her i tidsskriftet de faglige retningslinjer for medicinsk vestimulation. Først og fremmest bør der ikke iværksættes vestimulation, med mindre både veerne og barnets hjertefrekvens kan registreres elektronisk. Sundhedsstyrelsen satte desuden en øvre grænse for, hvor mange veer der maximalt må stimuleres til under den aktive del af fødslen. Denne grænse blev sat til 3-4 veer pr. 10 minutter.

Undren
Under overskriften ’Hvad skal jordemødre rette sig efter?’ gav jordemoder Kirsten Østergaard i Tidsskrift for Jordemødres martsudgave udtryk for sin undren over, at Sundhedsstyrelsens anbefalinger ikke stemmer overens med DSOG’s retningslinjer på området. Obstetrikerne mener, at der kan tillades op til 7 veer pr. 15 minutter, svarende til 4,67 veer pr 10 minutter. Den samme anbefaling står skrevet i det kompendium, der ligger til grund for ALSO-kurserne, som mange jordemødre har deltaget i.

Anbefalingerne svinger altså mellem 3 og 4,67 veer pr 10 minutter som øvre grænse for hvor mange veer, der max bør skabes ad medicinsk vej.

– En ikke banal forskel, bemærker Kirsten Østergaard i sit indlæg og spørger om, hvordan hun og hendes kolleger skal vide, hvilke anbefalinger, de skal rette sig efter.

Henvendelse
I starten af maj 2005 skrev Jordemoderforeningen sammen DSOG til Sundhedsstyrelsen, hvor de to foreningers formænd beder styrelsen om at redegøre for evidensen bag anbefalingen. I brevet til Sundhedsstyrelsen står der blandt andet:

"For så vidt styrelsen ikke har nogen evidens for det udmeldte, vil vi bede styrelsen om at revidere udmeldingen, idet et maksimum på 3-4 veer pr. 10 minutter i praksis vil indebære, at det i en lang række tilfælde ikke vil være muligt at korrigere en vesvækkelse”.

Enighed
Den tyggede Sundhedsstyrelsen så på i de næste otte måneder. Litteraturen blev endnu engang gennemsøgt, og kort før jul meldte Sundhedsstyrelsen tilbage. Konklusionen fra Sundhedsstyrelsen lyder ”at en angivelse på max 5 veer på 10 minutter eller syv veer pr 15 minutter vil være i overensstemmelse med den fremtrædende litteratur”.

Dermed er der altså enighed mellem Sundhedsstyrelsen og de faglige organisationer om, hvor mange veer man max bør påføre mor og barn.

Sundhedsstyrelsen pointerer i sin henvendelse, at man også skal være opmærksom på længden af pauserne mellem veerne, hvor iltningen af barnet foregår og på barnets tilstand.

”Således vil der være mulighed for individuel situationsbestemt afvigelse fra standarden”, slutter Sundhedsstyrelsen.