Validering af biokemiske referenceværdier i obstetrikken

Referenceværdierne for en lang række blodprøver taget hos gravide kendes ikke, hvilket risikerer at føre til overeller underbehandling. Derfor har Gentofte Hospital startet et projektet, der skal fastlægge værdierne i den normale graviditet, fødsel og barsel.

Alle gravide får taget blodprøver i forbindelse med svangerskab og fødsel. Nogle kan nøjes med den almindelige screening for blodprocent og blodtype/antistof-prøver.
Men et stigende antal gravide og fødende vil få taget flere blodprøver i forbindelse med graviditetskomplikationer, der tidligere blev vurderet og behandlet på baggrund af kliniske fund. I dag udredes flere tilstande såsom præeklampsi og graviditetskløe desuden ved hjælp af en række blodprøveparametre.

For at kunne behandle disse tilstande rigtigt – og samtidig undlade at behandle, hvor det ikke er nødvendigt, er det vigtigt at kende de fysiologiske ændringer hos gravide. På nuværende tidspunkt foreligger der imidlertid ikke i Danmark referenceværdier for gravide. Der findes en ikke publiceret liste med referenceværdier, som egentlig er lavet til lokalt brug på KAS Herlev i 1982. Værdierne er baseret på 211 kvinder i graviditetsugerne 16-18, 33 og 33-39. Referencelisten er lavet ud fra tilfældigt tilgængelige blodprøver og uden viden om kvinderne i øvrigt, specielt ikke om den præcise gestationsalder eller eventuelle komplikationer i graviditeterne, som kunne influere på værdierne.

Denne liste er den eneste tilgængelige, og til trods for dens utilstrækkelighed anvendes den på mange obstetriske afdelinger i Danmark.

Projektet på Gentofte Hospital
Derfor startede Gentofte Hospital i juni 2006 et projekt med det formål at fastlægge referenceværdier for laboratorieprøver hos raske gravide og fødende for bedre at kunne diagnosticere en patologisk tilstand i graviditeten eller i forbindelse med fødslen.
Projektet er startet af Gynækologisk Obstetrisk afdeling med samarbejdspartnere i Klinisk Biokemisk afdeling og Trombose Center. Ansvarlig er afdelingslæge Anna Klajnbard.

Referenceværdierne vi vil undersøge er:

 •  Hæmatologiske parametre
 • Nyre- og leverparametre
 • Koagulationsparametre
 • Thyreoideaparametre
 • Lipider
 • Infektionsparametre
 • Tumor-markør (CA 125)

Ved at få større viden om disse blodprøvers normale parametre, håber vi på at få belyst, hvordan de normale fysiologiske variationer er for ovenstående parametre i løbet af de tre trimestre, og hvordan de evt. påvirkes af fødsel eller planlagt kejsersnit.

Materiale, metode og procedure
Det er planlagt, at 1.000 raske gravide skal indgå i studiet. Der er opstillet en række eksklusionskriterier, der blandt andet omfatter gravide med kronisk sygdom, gravide med infektion med gruppe B-streptokokker, som kræver behandling i graviditeten og i forbindelse med fødslen og ved mistanke om chorioamnionitis.

Følgende tilstande bliver ikke ekskluderet fra undersøgelsen, men vil blive fulgt separat:

 •  Invasive procedurer i graviditeten (CVS/amniocentese)
 • Præeklampsi
 • IU GR
 • Præterm fødsel (med eller uden for tidlig vandafgang) i uge 34 – 37
 • Abruptio placentae
 • Placenta prævia med blødning
 • Rhesus-immunisering eller anden antistofdannelse
 • PP med
 • Akut kejsersnit Information og etiske overvejelser

De gravide inkluderes i forbindelse med nakkefoldsscanning, hvor der gives mundtlig og skriftlig information om projektet. Hvis de vælger at deltage tages den første blodprøve i forbindelse med første jordemoderbesøg i 14.-16.uge. Efterfølgende tages blodprøver i uge 19-20 i forbindelse med ultralydsscanning, i uge 28-30 og 38-39 i forbindelse med jordemoderbesøg.

Ved fødslen tages blodprøver når kvinden er i aktiv fødsel (orificium > 3 cm og regelmæssige veer), Hvis kvinden skal have foretaget planlagt kejsersnit tages blodprøve dagen før indgrebet. Efterfølgende tages blodprøve 1. og 2. dag efter fødsel eller kejsersnit. Der er fundet forskel i forskellige laboratorieprøver (bl.a. blodlegemer, stofskiftet og fedtstofkoncentration i blodet) hos kvinder af henholdsvis kaukasisk og ikke-kaukasisk herkomst. Vi har valgt, at gravide af kun kaukasisk herkomst skal indgå i denne undersøgelse for at undgå fejltolkning af resultaterne og dermed upræcis referenceliste.

Det optimale vil senere være at lave en referenceliste for gravide af ikke-kaukasisk herkomst.

Indtil undersøgelsen er afsluttet, og man kender resultatet af denne, vil de gravide og fødende blive undersøgt og behandlet på hidtil vanlig måde jævnfør afdelingens instruks. Projektprotokollen for studiet af obstetriske referenceværdier (OBS -studiet) findes på www.jordemoderforeningen.dk under Jordemoderfagligt

Projektprotokollen for studiet af obstetriske referenceværdier (OBS -studiet) findes på www.jordemoderforeningen.dk under Jordemoderfagligt.

— 
De referenceværdier for blodprøver man bruger på danske fødeafdelinger er muligvis unøjagtige, da de ikke er fundet ved at undersøge gravide kvinder. Nu vil man på Gentofte Hospital indsamle blod fra 1.000 raske gravide og finde de nøjagtige værdier.