Valg til formands-, hovedbestyrelses- og kredsformandsposterne

I 2017 er der valg til posten som formand for Jordemoderforeningen og til posterne som formand for de fem regionskredse og Lederkredsforeningen. Derudover skal der som noget nyt vælges to ekstra personer til hovedbestyrelsen.

Ifølge Jordemoderforeningens vedtægter skal der vælges landsformand for en fire-årig periode i ulige årstal forskudt fra næstformandsvalget.

Kredsformændene vælges for en to-årig periode også i ulige år. Det samme gælder for de to repræsentanter til hovedbestyrelsen.

Valg sker ved urafstemning, hvis der er mere end en kandidat til en post. Ved kampvalg om landsformandsposten vil kandidaterne blive præsenteret i Tidsskrift for Jordemødre og på hjemmesiden.

Hovedbestyrelsen og kredsene kan beslutte at holde lokale valgmøder.

Valgbare er alle aktive autoriserede medlemmer.

Forslag til formand for Jordemoderforeningen skal være skriftlige og være underskrevet af 25 aktive medlemmer af Jordemoderforeningen som stillere.

Til valget i kredsene er det en forudsætning, at man er medlem i den kreds, man stiller op i. Det er ikke en forudsætning, at man er tillidsrepræsentant for at blive valgt til kredsformand.

Forslag til både landsformand, kredsformænd og hovedbestyrelsesmedlemmer skal være sekretariatet i hænde senest den 5. april 2017. Hovedbestyrelsen udsender senest den 30. april stemmeseddel til de stemmeberettigede medlemmer.

Stemmesedlen skal være sekretariatet i hænde senest den 20. maj. Resultatet foreligger senest den 24. maj.

Vil du vide mere om hvervet som formand for Jordemoderforeningen, kredsformand eller hovedbestyrelsesmedlem kan du kontakte direktør Jan Helmer på telefon 46 95 34 02.

Læs vedtægterne 


Tidslinje:

  • 5. april Frist for kandidater
  • 30. april Udsendelse af stemmesedler
  • 20. maj Frist for modtagelse af stemmesedler
  • 24. maj Optælling af stemmesedler afsluttes