VALG: Jordemoderforeningens eksterne repræsentationer

Kunne du tænke dig at blive Jordemoderforeningens repræsentant i en spændende organisation eller forening? Så er chancen der nu.

Nedenfor kan du læse om de forskellige repræsentationer, som skal bemandes med jordemødre med interesse for netop dén pågældende repræsentations sag i 2006.

Før du beslutter dig endeligt til at søge en post, bør du overveje, om du har tid og kræfter til at afse den nødvendige tid til arbejdet. Vi har forsøgt at beskrive opgaver og tidsforbrug, men det er meget svært at sige det nøjagtigt.

Du skal også være opmærksom på, at der til eksterne repræsentationer ikke gives mødegodtgørelse, men at der i specielle tilfælde kan ydes tabt arbejdsfortjeneste. Det kan kun ske efter aftale med Jordemoderforeningens formandskab.

Der ydes rejsegodtgørelse til offentlige transportmidler på standardklasse.


Alle ansøgere skal sende en begrundet ansøgning senest den 28. februar 2006 til http://jpo@jordemoderforeningen.dk. Det gælder også dem, der pt. sidder på de forskellige poster.

Det er Hovedbestyrelsen, som vælger, hvem der skal beklæde de enkelte poster, på deres møde den 27. marts 2006.

DSOG/Jordemoderforeningens Fællesudvalg
Antal medlemmer:

4, som vælges for 4 år
Faste medlemmer: Formand + Udviklingskonsulent
Valgte medlemmer: En basisjordemor + en jordemoderleder

Formål:
Gensidig orientering og diskussion af initiativer, planer, udtalelser o.lign. af fælles interesse. At tilstræbe koordinering af rådgivning til sygehusejerne. Gensidig orientering om kvalitetsudvikling. At fremme relevante kvalitetsudviklings- og forskningsprojekter samt det medicinske fødselsregisters optimale udnyttelse.

Omfang:
2 møder pr. år

Kvalifikationskrav:
Erfaring med faglige og tværgående aktiviteter

Da deltagelse i fællesudvalgets arbejde rummer både fagpolitiske og fagprofessionelle aspekter, bør ansøgere have et godt kendskab til Jordemoderforeningens organisation.

European Midwives Association, EMA
Antal medlemmer:
2 hvoraf den ene altid er formanden. Man vælges for 4 år

Formål:
Organisationen arbejder med EU direktiverne og disses gennemførelse i de enkelte medlemslande. 

Kvalifikationskrav:
Være god til at læse og forstå engelsk
Kunne sætte sig ind i direktiver fra EU
Kunne følge med på nettet

Bemærkninger:
Selvom der er to personer i udvalget, er det som oftest kun en af disse, der deltager i møder i udlandet.

International Confederation of Midwives, ICM
Antal medlemmer:

2 hvoraf den ene altid er formanden eller næstformanden. Som vælges for 3 år (følger ICM kongressen hvert tredje år)

Formål:
At fremme uddannelse og viden om jordemodergerningen for at udbygge omsorgen for mødre og nyfødte børn i alle verdens lande.

Kvalifikationskrav:
Gode engelskkundskaber; du må gerne have kendskab til sundhedsspørgsmål på verdensplan. Du skal have lyst til samarbejde på organisationsplan, og det vil være godt med et godt kendskab til den danske jordemoderuddannelse og til sundhedsvæsenets organisation i Danmark.

Bemærkninger:
Selvom der er to personer i udvalget, er det som oftest kun en af disse, der deltager i møder i udlandet.

Nordisk Jordemoderforbund, NJF
Antal medlemmer:
2, hvoraf den ene altid er formanden eller næstformanden. Som vælges for 4 år

Formål:
At virke for jordemødres faglige udvikling og at fremme jordemødres arbejdsmæssige og faglige samarbejde mellem de nordiske lande.

Kvalifikationskrav:
Du skal kunne kommunikere på tydeligt "skandinavisk" og gerne også på engelsk. Du skal have lyst til samarbejde på organisationsplan, og det vil være godt med et godt kendskab til den danske jordemoderuddannelse og til sundhedsvæsenets organisation i Danmark.

Bemærkninger:
Selvom der er to personer i udvalget, er det som oftest kun en af disse, der deltager i møder i udlandet.

Det danske netværk for tobaksforebyggelse
Antal medlemmer:

1, som vælges for 4 år

Formål:
Dansk Netværk for Tobaksforebyggelse har til formål at koordinere indsatsen for at begrænse tobaksrygningen i Danmark gennem en gensidig orientering om, hvilke aktiviteter de foregår i de institutioner/organisationer, der er medlem i netværket.

Netværket uddeler hvert år ”Årets røgfri pris” .

Netværket er et samarbejde mellem Sundhedsstyrelsen, Kræftens Bekæmpelse, Hjerteforeningen, Danmarks Lungeforening, Jordemoderforeningen, Dansk Sygeplejeråd, Danmarks Apotekerforening, Astma-Allergiforbundet, Den almindelige Danske Lægeforening, Sund BY-Netværket, Røgfrit Miljø og Dansk Tandlægeforening.

Omfang:
Der holdes to møder om året. Her ud over kommer der ad hoc opgaver.

Kvalifikationskrav:
Interesse for sagen.

Kvindernes U-lands udvalg (KULU)
Antal medlemmer:

1, som vælges for 4 år

Formål:
Gennem oplysningsarbejde at hjælpe dårligt stillede kvinder i U-lande til ligestilling, fred og udvikling i overensstemmelse med aktionsplan vedtaget på Mexico-konferencen i 1975.


Kvalifikationskrav:
Interesse for og indsigt i kvinders forhold i U-landene

Foreningen Sex og Samfund
Antal medlemmer:

2, som vælges for 4 år

Formål:
I Danmark arbejder Sex og Samfund for, at alle kan få de oplysninger og den rådgivning og hjælp, de har brug for. Foreningen arbejder for en forebyggelsesindsats, hvor der sættes massivt ind med oplysning og rådgivning. Målet er seksuel trivsel, ønskebørn og ingen sexsygdomme. At nå disse mål kræver viden om seksualitet, sexsygdomme, prævention, graviditet og abort, og det kræver adgang til forebyggelse og behandling.
I forhold til udlandet arbejder Sex & Samfund for en verden med seksuel trivsel, ønskebørn og ingen sexsygdomme. Sundhed omkring seksualitet, graviditet og fødsel er en menneskeret, som skal sikres, uanset hvor i verden man bor, og uanset alder, køn, religion, eller ægteskabelig og social status.

Sex & Samfund arbejder med emner som abort, hiv/aids, fortalerarbejde, seksualundervisning og forebyggelse af uønskede graviditeter og sexsygdomme.


Omfang:
Omfanget er foreningsarbejdet er relativt lille, idet repræsentanterne først og fremmest repræsenterer Jordemoderforeningen på den årlige generalforsamling i Sex og Samfund. Herfra refereres lidt om mødet til Jordemoderforeningen, enten ved et møde eller skriftligt.

I 2005 arrangerede repræsentanterne en temadag om sexualrådgivning og planlagde et kursusforløb på Brandbjerg Højskole, som desværre måtte aflyses pga. for få tilmeldte. Dette er ad hoc opgaver, som repræsentanterne har valgt at lave.

Kvalifikationskrav:
Viden om og interesse for familieplanlægningspolitik i Danmark og i U-landene.

Kvinderådet
Antal medlemmer:

3, som vælges for 4 år

Formål:
At virke som et samlende organ for de tilsluttede foreninger og organisationer til styrkelse af samarbejdet mellem kvinder og medvirke til at varetage kvinders rettigheder.

Kvinderådet skal koordinere de kvindepolitiske krav og påvirke udviklingen nationalt og internationalt. Ideen med et Kvinderåd er at skabe en fælles platform for udviklingen af et reelt demokrati, hvor ligestilling mellem kønnene og respekt for forskelligheder står i centrum. Via udviklingen af en fælles politik ud fra en kvindesynsvinkel er det målet at fremme kvinders menneskerettigheder herunder forebygge vold mod kvinder, fjerne ulige løn og anden form for diskrimination på arbejdsmarkedet og sikre kvinder indflydelse i samfundets magtcentre.

Kvinderådet repræsenterer medlemsorganisationerne i nationale og internationale organisationer. Kvinderådet sidder derfor i en række offentlige råd, nævn og udvalg, som er vejledende for politikere og andre beslutningstagere både nationalt og internationalt. Desuden er Kvinderådet repræsenteret i andre NGOers og selv-ejende institutioners bestyrelser og kompetente forsamlinger.