Udvidelse af patientforsikringsloven

Fra den 1. januar 2004 er den offentlige patientforsikring blevet udvidet til også at omfatte skader, der opstår i forbindelse med behandling hos privatpraktiserende autoriserede sundhedspersoner.

Udvidelsen af patientforsikringsloven betyder, at hele sundhedsvæsenet nu er omfattet af den offentligt finansierede ordning. Erstatningsordningen gælder for skader, som skyldes undersøgelse og behandling hos autoriserede sundhedspersoner. Med udvidelsen af lovens personkreds er der sket en væsentlig forbedring af patienternes mulighed for at få erstatning.

Anmeldelse til Patientforsikringen
Tidligere var det kun behandling og undersøgelse på de offentlige sygehuse, der var omfattet af ordningen. Som loven er i dag, vil en skade sket i privat eller kommunalt regi nu også skulle anmeldes til Patientforsikringen. Her vil man tage stilling til, om skaden er omfattet af loven. Der er i den sammenhæng ikke tale om en vurdering af behandlerens skyld, men derimod en vurdering af, om en af lovens fire betingelser for anerkendelse er opfyldt. Skaden kan være omfattet hvis

  • den kunne være undgået ved en bedre behandling
  • den skyldes fejl eller svigt i teknisk apparatur
  • den kunne være undgået ved hjælp af en anden ligeværdig behandlingsteknik
  • skaden er meget sjælden og alvorlig i forhold til den sygdom, patienten blev behandlet for.

Hvis skaden er omfattet af loven, vil Patientforsikringen beregne erstatningen i henhold til reglerne i erstatningsansvarsloven.

Vigtig informationspligt
Fra den 1. januar 2004 er der også indført en informationspligt i loven. Det betyder, at de sundhedspersoner, der er omfattet af loven, har pligt til at informere patienterne om retten til erstatning efter loven. Pligten indtræder, når f.eks. jordemoderen i sin virksomhed bliver bekendt med en skade, som må antages at kunne give erstatning. Jordemoderen har også pligt til at hjælpe patienten med at anmelde skaden. Anmeldelsesskema både for patienten og for behandleren kan rekvireres hos Patientforsikringen, og det kan være en god idé, hvis jordemoderen sidder sammen med patienten og udfylder skemaet. Jordemoderen kan også henvise patienten til amtets patientkontor, hvor man kan give råd og vejledning, når skaden skal anmeldes. En manglende overholdelse af informationspligten kan medføre anmeldelse til Patientklagenævnet.

Psykiske skader omfattet af loven
Tidligere var det kun fysiske skader, der var omfattet af loven. En psykisk skade var kun omfattet, hvis den var en følge af en fysisk skade. Som reglerne er i dag, kan man også få erstatning for en udelukkende psykisk skade opstået som følge af undersøgelse eller behandling. Et eksempel kunne være en kvinde, som får en varig psykisk skade som følge af et kompliceret fødselsforløb, som er omfattet af loven.

- Erstatningsordningen gælder for skader, som skyldes undersøgelse og behandling. Er skaden sket før 1. januar 2004 dækkes kun fysiske skader

- Der kan udbetales erstatning for skade, som skyldes den sygdom eller den ulykke, du er blevet behandlet for. Der gives ikke erstatning fordi behandlingen ikke fører til den helbredelse som patienten forventede.

- Erstatningsordningen gælder kun, hvis erstatningen overstiger 10.000 kr.

- Skaden skal være anmeldt senest fem år efter patienten får kendskab til den og senest ti år efter den er sket.