Tværfaglig fra starten

Lad os mødes endnu tidligere i uddannelsen, siger studerende, der som de
første har prøvet kræfter med tværfagligt samarbejde som studerende på nyt studieafsnit.

‘Værsgo, afsnittet og ansvaret er jeres’.

Siden 1. september 2013 har et nyoprettet barselafsnit for kvinder, der har født ved kejsersnit på Regionshospitalet Herning, været et levende laboratorium for studerende. Sammen har jordemoder-, sygepleje- og medicinstuderende ansvaret for patienterne fra opvågning til udskrivelse – tæt bakket op af afsnittets uddannelsesvejledere og lægerne pa obstetrisk afdeling. Det er de studerende, der er i front, mens vejlederne har en mere tilbagetrukket og coachende rolle.

– Jordemoder- og sygeplejevejlederne skal så at sige sidde pa hænderne, forklarer Birgitte Mørk, der er uddannelsesansvarlig jordemoder pa Herning Sygehus.

– Selve driften er et godt pædagogisk redskab, og når vi lader de studerende være arbejdskraft i den, så kan de lære mere end ved almindelig undervisning, siger Birgitte Mørk Kvist.

Afsnittet er oprettet med henblik på at blive ’studieafsnit’, hvor de studerende gennem ansvar får mulighed for at opnå handlemæssige kompetencer i et autentisk – men også beskyttet – læringsmiljø. Tidligere befandt de kvinder, der havde fået kejsersnit, sig på sygehusets opvågningsafsnit og derefter på barselafsnittet. Nu er disse kvinder og deres børn samlet i studieafsnittet.

Coach
De studerende er på studieafsnittet i op til to uger ad gangen. De medicinstuderende er i afsnittet kortest tid – typisk i fire dage – mens de jordemoder- og sygeplejestuderende er der 14 dage.

Pa studieafsnittet er kontakten til og samarbejdet mellem de studerende det primære, i modsætning til anden klinisk undervisning, hvor den medicinstuderende normalt går sammen med en læge, den jordemoderstuderende med en jordemoder og den sygeplejestuderende med en sygeplejerske.

Der er altid en jordemoder og en sygeplejerske på studieafsnittet sammen med to studerende fra hver faggruppe.

Rollen som underviser er også forskellig fra andre kliniske afsnit.

– Som vejleder på studieafsnittet er du mere coachende end direkte undervisende. Vejlederen kan for eksempel opfordre den studerende til at overveje, hvilke opgaver hun vil prioritere, når hun første gang kommer ind til en nybagt mor, der kommer lige fra operationsstuen. Hun kan også bede den studerende om at finde ud af, hvorfor man måler bestemte værdier og laver bestemte undersøgelser. Det handler om, at de studerende hele tiden skal reflektere over deres handlinger – ikke nødvendigvis tage ting for givet, siger Birgitte Mørk Kvist.

De studerende vil blive opfordret til at finde svar på faglige spørgsmål og overvejelser i samarbejde med de andre studerende pa afsnittet – ikke primært hos deres respektive vejledere. Vivi Sørensen er sygeplejestuderende pa 11. modul og var blandt de første studerende pa afsnittet.

– Vi fik ikke ret meget serveret af vejlederne. De lagde mest op til, at vi skulle gå hjem og søge viden, og at vi skulle bruge hinanden tværfagligt og udvikle viden sammen som studerende, siger Vivi Sørensen, der blandt andet tog genetikken bag rhesusprofylaksen op sammen med de andre studerende.

– Vi kom til at tale om de kombinationer af blodtyper, der kan opstå, nar far og mor er henholdsvis rhesus positiv og negativ og tog det op på vores konference. Hvorfor er det, at vi tager rhesusprøver og hvad sker der, når vi giver anti-D? Sådanne refleksioner over praksis gør, at man bedre forstår baggrunden for en behandling, siger Vivi Sørensen, der var sammen med jordemoderstuderende Laura Bak pa studieafsnittet. For Laura Bak var det, at de studerende hurtigt blev overladt ansvaret, positivt.

– Det er en god oplevelse ved at skulle arbejde selvstændigt. Normalt vil din jordemodervejleder se dig lidt an, før man får lov til at arbejde selvstændigt. Her siger de: Hvad vil du så gøre nu? Og vi bliver hele tiden bedt om at tage stilling til, hvorfor vi gør som vi gør, siger den jordemoderstuderende, der er på 11. modul.

– På andre afsnit har jeg ofte gået sammen med mange forskellige jordemødre, hvor vi ikke når at lære hinanden at kende. Det kan betyde, at man ikke får fulgt op på et forløb, men det kan også betyde, at jordemoderen vælger selv at gøre det, der skal gøres, siger Laura Bak.

Selvstændigt arbejde
Opholdet på studieafsnittet skal give de studerende en oplevelse af muligheder i det tværfaglige samarbejde.

– Det handler om at blive sikker på, hvad man monofagligt kan og så byde ind med det i det tværfaglige samarbejde med det formål at få bedre patientforløb, siger uddannelsesansvarlige jordemoder, Birgitte Mørk Kvist. Netop det tværfaglige samarbejde i studieafsnittet har været et stort plus for Louise Madsen, der er medicinstuderende pa 11. semester.

– Jeg har ikke tidligere været ude i klinik, hvor det tværfaglige blev vægtet så højt, men det var meget positivt. Normalt følges vi med læger en dag ad gangen og føler os måske endda lidt i vejen, fordi de uddannede selv kan gøre tingene hurtigere. Men det var rigtig rart at prøve at arbejde mere selvstændigt i, siger Louise Madsen.

Den medicinstuderende var kun i afsnittet i fire dage og nåede blandt andet sammen med den jordemoderstuderende at være med ved modtagelse af en lille nybagt familie.

– Det var rigtig fint at se, hvordan man gor det, hvad man tjekker hos mor og hos barnet, siger Louise Madsen.

En dag pa studieafsnittet er organiseret, så dag- og aftenholdet overlapper med halvanden time midt på dagen, hvor der kan være undervisning og videndeling. Et af de emner, der har været oppe at vende på de tværfaglige konferencer, er mulighederne i mere tværfaglig undervisning.

– Vi talte om, at det kunne være fedt med fælles teoriundervisning med de medicinstuderende på flere felter, siger Laura Bak,

– Vi er som medicinstuderende adskilt fra de øvrige sundhedsprofessionelle uddannelser, fordi vi går på universitetet og deres uddannelse foregår på professionshøjskoler. Derfor er det en god ide, at vi kommer til at arbejde sammen under praktikforløbene, så vi kender hinandens kompetenceomrader, når vi en dag er færdiguddannede, siger Louise Madsen.

Studieafsnittet ved Regionshospitalet i Herning åbnede første september 2013. Afsnittet har kvinder, der har født ved kejsersnit, og deres børn indlagt. Denne patientgruppe er valgt, så uddannelsesmål for jordemoder-, sygepleje- og medicinstuderende kan imødekommes.

Studerende på studieafsnittet er på 6., 7. eller 11. modul for jordemoderstuderendes og sygeplejestuderendes vedkommende og på 11. semester, hvis man er medicinstuderende.
Der er altid en jordemodervejleder og en sygeplejevejleder i vagt sammen med to studerende. Patienternes oplevelse af indlæggelse på studieafsnittet vil blive evalueret gennem spørgeskemaer, der uddeles til alle indlagte.