Tillidsrepræsentant – et aktiv på CV’et

Hvert andet år på lige årstal vælges nye tillidsrepræsentanter i Jordemoderforeningen. Det sker i perioden 1. november til 1. december, altså netop i disse dage.

Også organisationers liv kan siges at have årstider. Billedligt talt er det forår i Jordemoderforeningen i november måned i de lige årstal! På det tidspunkt afholdes nemlig både kongres, der fornyer og bekræfter foreningens politik, og der vælges nye tillidsrepræsentanter (TR) på alle arbejdspladser; de tillidsrepræsentanter, der er medlemmernes og Jordemoderforeningens talspersoner på den enkelte arbejdsplads.

Nye roller
Tillidsrepræsentanterne får i disse år en delvis ny og mere central rolle. Det sker i takt med decentraliseringen af forhandlings- og aftalekompetencen i mange spørgsmål, hvor der indgås lokale aftaler om en lang række forhold. Hvor det tidligere alene var centralt aftalt, hvad der var gældende, havde tillidsrepræsentanten næsten alene rollen som budbringer — at fortælle kollegaer og ledelse, hvad der var af gældende regler for arbejdets tilrettelæggelse og honorering.

I dag er tillidsrepræsentanten i højere grad en aktiv beslutningstager, der som kollegaernes repræsentant træffer aftaler med ledelsen om, hvordan arbejdspladsen skal fungere.

Kan åbne nye veje
Med de mange nye opgaver og kompetencer, der i disse år tillægges tillidsrepræsentanten, er der også tilført tillidshvervet nogle helt nye dimensioner. Tillidsrepræsentanten er ikke bare arbejdspladsens færdselsbetjent; nej, hun sidder direkte og forhandler og aftaler, hvilke færdselsregler, der skal gælde. Det giver en indsigt og en erfaring, som mange tillidsrepræsentanter kan berette om som et stort plus, når man skal forholde sig til og tilrettelægge sin egen vej gennem arbejdslivet.

Tillidsrepræsentanten kommer også tæt på ledelsen og ser nye perspektiver og muligheder, ja, hun får måske endda selv lyst til at prøve kræfter som jordemoderleder. Vi ved, at rigtig mange af udskiftningerne af en tillidsrepræsentant ”i utide” i de senere år har haft den simple årsag, at tillidsrepræsentanten er hoppet over på den anden side af bordet — er blevet leder — måske ikke lige på egen arbejdsplads, men så på en anden. Det er Jordemoderforeningen meget tilfreds med. Det er dejligt at få nye ledere, der kender spillet og kan huske udsigten også fra basisjordemoderens synspunkt. Og det er opløftende og perspektivrigt, at tillidsrepræsentantens uddannelse og erfaring et stort aktiv på CV’et, når der skal fordeles lederstillinger.

Valgt af medlemmerne
Tillidsrepræsentanten er Jordemoderforeningens lokale repræsentant på arbejdspladserne. Det er ikke en repræsentant, foreningen har indsat.

Tillidsrepræsentanten er valgt af dig og dine kollegaer, i jeres tillid til at hun vil repræsentere jer og fællesskabet i Jordemoderforeningen overfor jeres arbejdsgiver. Det vil sige regionen og arbejdspladsens ledelse.

Omvendt godkender arbejdsgiveren også jeres valg af tillidsrepræsentant og anerkender dermed, at hun kan forhandle og indgå aftaler på jeres vegne. Det er hele kernen i det danske aftalesystem på arbejdsmarkedet, hvor løn- og arbejdsforhold forhandles og aftales mellem parterne.

Alle aktive, autoriserede medlemmer af Jordemoderforeningen, der er ansat på basisoverenskomsten, er valgbare og stemmeberettigede ved tillidsrepræsentantvalget. Det er endvidere en betingelse, at man er omfattet af funktionærloven, dvs. er månedslønnet og ansat i gennemsnitlig mindst 8 timer ugent- ligt. Jordemødre under barselsorlov og anden orlov har dermed stemmeret, og er valgbare i det omfang kollegaerne mener, at den pågældende har tilstrækkelig tilknytning til arbejdspladsen til at kunne varetage hvervet.

Ressourcer
Arbejdsgiveren skal stille tid til rådighed til TR-opgaven. Udgangspunktet er, at tillidsrepræsentanten skal have den tid, der er nødvendig for, at hun kan løse sin opgave forsvarligt under hensyntagen til arbejdspladsens størrelse og de lokale forhold. Hun får sædvanlig løn under arbejdet på arbejdspladsen som tillidsrepræsentant og har ret til frihed med løn i udøvelsen af sine hverv i Jordemoderforeningen (fx deltagelse i kredsbestyrelsesmøder) efter nærmere aftale med ledelsen.

Tillidsrepræsentantens uddannelse betales af Jordemoderforeningen. I 2007 er det planen, at helt nyvalgte tillidsrepræsentanter skal have ti uddannelsesdage. TR-suppleanter får en enkelt introduktionsdag til opgaven.

Herudover understøtter Jordemoderforeningen tillidsrepræsentanterne med et særligt TR-nyhedsbrev, informationsmateriale, vejledninger, rådgivning, sagsbehandling af vanskelige spørgsmål og direkte forhandling lokalt i en række vanskelige og principielle spørgsmål.

Lokalt vil kredsbestyrelser og tillidsrepræsentanter informere dig om hvor, hvornår og hvordan valget finder sted på din arbejdsplads.